Stypendia

Drukuj PDF

STYPENDIA w WSEPiNM

W Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych funkcjonuje rozwinięty system stypendialny. Jego założeniem jest wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz promowanie i nagradzanie osiągnięć naukowych i aktywności studentów. 
Fundusz stypendialny tworzony jest z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i ze środków własnych uczelni. Jego rozdzielaniem zajmują się Wydziałowe Komisje Stypendialne, w których decydujący głos mają przedstawiciele studentów.
Formy pomocy materialnej:
- stypendium socjalne,
- stypendium rektora (za wyniki w nauce lub sporcie),
- stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego za osiągnięcia w nauce i osiągnięcia sportowe,
- stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
- zwolnienia z czesnego decyzją rektora WSEiP,
- zapomogi.
System stypendialny obowiązujący w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych pozwala na sumowanie stypendiów. Dla wielu studentów oznacza to możliwość pokrycia nie tylko kosztów studiowania, ale także kosztów utrzymania w trakcie studiów.
 
Stypendia przyznane na rok akademicki 2014/2015 - xls
Stypendia nieprzyznane na rok akademicki 2014/2015 - xls

Informacja o stypendiach przyznanych studentom z Ukrainy tutaj

Zarządzenie Rektora 4/2014 w sprawie Regulaminu Ustalania Wysokości, Przyznawania i Wypłacania Świadczeń Pomocy Materialnej dla Studentów WSEPiNM - doc

Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 4/2014 - regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSEPiNM - doc

Zarządznie Rektora nr 5/2014 w sprawie ustalenia wysokości i szczegółowych zasad przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów WSEPiNM - doc
 
Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2014/2015 - doc

Informacja dotycząca stypendium Rektora dla najlepszych studentów - doc

 
 
Pomoc materialna na rok akademicki 2014/2015
Wniosek o przyznanie pomocy materialnej w roku akademickim 2014/2015
doc 
Wykaz dokumentów, które należy dostarczyć wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy materialnej
doc
Oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku
doc 
Oświadczenie o zaliczaniu stypendium na poczet czesnego
doc
Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
doc 
Oświadczenie o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art.27, 30b, 30c i 30e Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz.361 z późn.zm.), osiągniętym w roku kalendarzowym, z którego dochód rodziny stanowi podstawę ustalenia prawa do pomocy materialnej
doc
Oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
doc 
Oświadczenie członka rodziny o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne doc 
 
 
Oświadczenie członka rodziny o braku zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
doc 
Oświadczenie członka rodziny o dochodzie uzyskanym (2013) 
doc 
Oświadczenie członka rodziny o dochodzie uzyskanym (2014) doc 
Oświadczenie członka rodziny o źródłach uzyskiwanego dochodu opodatkowanego doc 
Oświadczenie członka rodziny o posiadaniu/nieposiadaniu gospodarstwa rolnego doc 
Oświadczenie członka rodziny o przebywaniu na urlopie wychowawczym doc 
Oświadczenie członka rodziny o ubezpieczeniu w KRUS doc 
   
Oświadczenie dodatkowe doc
   
Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2014/2015 doc 
Wniosek o przyznanie zapomogi losowej w roku akademickim 2014/2015 doc 
Zlecenie przekazywania świadczeń stypendialnych doc 
   
Sposób udokumentowania sytuacji materialnej oraz obliczania dochodu w rodzinie studenta doc

 

ZMIANY W POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

1. Do dochodu rodziny studenta wlicza się stypendium doktoranckie oraz zwiększenie stypendium doktoranckiego otrzymywane przez członka rodziny (małżonka, rodzeństwo, dziecko).
2. Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez rodziców:
1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:
a) ukończył 26. rok życia,
b) pozostaje w związku małżeńskim,
c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 4 pkt 2, lub
2) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, czyli od 01.10.2014 r. 752,10 zł, natomiast od 01.11.2014 r. 792,35 zł
d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził to w złożonym oświadczeniu.

3. O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się również student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.