Stypendia

Drukuj PDF

STYPENDIA w WSEPiNM

W Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych funkcjonuje rozwinięty system stypendialny. Jego założeniem jest wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz promowanie i nagradzanie osiągnięć naukowych i aktywności studentów. 
Fundusz stypendialny tworzony jest z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i ze środków własnych uczelni. Jego rozdzielaniem zajmują się Wydziałowe Komisje Stypendialne, w których decydujący głos mają przedstawiciele studentów.
Formy pomocy materialnej:
- stypendium socjalne,
- stypendium rektora (za wyniki w nauce lub sporcie),
- stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego za osiągnięcia w nauce i osiągnięcia sportowe,
- stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
- zwolnienia z czesnego decyzją rektora WSEiP,
- zapomogi.
System stypendialny obowiązujący w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych pozwala na sumowanie stypendiów. Dla wielu studentów oznacza to możliwość pokrycia nie tylko kosztów studiowania, ale także kosztów utrzymania w trakcie studiów.
 
Stypendia przyznane na rok akademicki 2013/2014 - xls
Stypendia nieprzyznane na rok akademicki 2013/2014 - xls
Lista wniosków o przyznanie stypendiów - do uzupełnienia - xls
 
 
Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2014/2015 - doc

Informacja dotycząca stypendium Rektora dla najlepszych studentów - doc

 
 
Pomoc materialna na rok akademicki 2014/2015
Wniosek o przyznanie pomocy materialnej w roku akademickim 2014/2015
doc 
Wykaz dokumentów, które należy dostarczyć wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy materialnej
doc
Oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku
doc 
Oświadczenie o zaliczaniu stypendium na poczet czesnego
doc
Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
doc 
Oświadczenie o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art.27, 30b, 30c i 30e Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz.361 z późn.zm.), osiągniętym w roku kalendarzowym, z którego dochód rodziny stanowi podstawę ustalenia prawa do pomocy materialnej
doc
Oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
doc 
Oświadczenie członka rodziny o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne doc 
 
 
Oświadczenie członka rodziny o braku zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
doc 
Oświadczenie członka rodziny o dochodzie uzyskanym (2013) 
doc 
Oświadczenie członka rodziny o dochodzie uzyskanym (2014) doc 
Oświadczenie członka rodziny o źródłach uzyskiwanego dochodu opodatkowanego doc 
Oświadczenie członka rodziny o posiadaniu/nieposiadaniu gospodarstwa rolnego doc 
Oświadczenie członka rodziny o przebywaniu na urlopie wychowawczym doc 
Oświadczenie członka rodziny o ubezpieczeniu w KRUS doc 
   
Oświadczenie dodatkowe doc
   
Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2014/2015 doc 
Wniosek o przyznanie zapomogi losowej w roku akademickim 2014/2015 doc 
Zlecenie przekazywania świadczeń stypendialnych doc 
   
Sposób udokumentowania sytuacji materialnej oraz obliczania dochodu w rodzinie studenta doc