Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach zakończyła bezpłatny

Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie opieki geriatrycznej

realizowany w ramach Projektu pn. „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uczestnikiem kursu mogła być pielęgniarka (ilekroć jest mowa o pielęgniarce, należy przez to rozumieć odpowiednio pielęgniarza), która:

a) w rozumieniu art. 5 ust. 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) jest pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej, tj.:
- ukończyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
lub
- ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
lub
- odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, opieki długoterminowej, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
lub
- odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, opieki długoterminowej, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
lub
- posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa oraz co najmniej trzyletni staż pracy w podstawowej opiece zdrowotnej,
będącą świadczeniodawcą, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo która jest zatrudniona lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
b) jest zatrudniona w podmiocie leczniczym będącym lub niebędącym przedsiębiorcą, realizującym świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, bez względu na formę wykonywania zawodu, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1-4 Ustawy, lub wykonuje zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217) i realizuje świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna;
c) posiada prawo wykonywania zawodu;
d) została zakwalifikowana do odbycia Kursu przez organizatora kształcenia.

Udział w Kursie nalało przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.:

  • wniosek o dopuszczenie do Kursu doc
  • deklarację uczestnictwa w Projekcie doc
  • oświadczenie uczestnika Kursu dotyczące przetwarzania danych osobowych doc
  • zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania doc
  • skierowanie wydane przez pracodawcę (fakultatywnie)
  • kopię prawa wykonywania zawodu (skan)
  • kopię (skan) dokumentu potwierdzającego zatrudnienie w podstawowej opiece zdrowotnej: zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub oświadczenie uczestnika Kursu, albo oświadczenie uczestnika Kursu o wykonywaniu zawodu w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową (oryginał należ przedłożyć w dniu rozpoczęcia Kursu)

Udział w Projekcie był bezpłatny!

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

Kurs ralizowany był w oparciu o Program kursu specjalistycznego dla pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie opieki geriatrycznej zatwierdzony przez Ministra Zdrowia.
Ramy czasowe kursu: kurs sześciodniowy: dwa zjazdy trwające trzy dni (piątek, sobota, niedziela).


Grupa A 

20.09.2013 r. godz. 15.00  sala 607 ul. Jagiellońska 109A spotkanie organizacyjne

 

I zjazd 20-22.09.2013 r.

II zjazd 4-6.10.2013 r.

 

GRUPA A  GRUPA A 1  GRUPA A 2 
 GRUPA A 3  GRUPA A 4  GRUPA A 5

 

 Plan zajęć dla grupy A - pdf | doc

 


 

Grupa B

27.09.2013 r. godz. 15.00 sala 607 ul. Jagiellońska 109A spotkanie organizacyjne

I zjazd 27-29.09.2013 r.

II zjazd 11-13.10.2013 r.

 

 grupaB 1  grupaB

 

 Plan zajęć dla grupy B - pdf | doc

 


 

Kurs kończył się egzaminem. Warunkiem przystąpienia do egzaminu było zaliczenie części teoretycznej i praktycznej szkolenia oraz obecność na wszystkich zajęciach.

Uczestnicy kursu otrzymali materiały szkoleniowe oraz wyżywienie (całodzienna przerwa kawowa oraz lunch).

Każdy uczestnik kursu był zobowiązany do zapewnienia sobie we własnym zakresie dojazdu na miejsce Kursu oraz zakwaterowania (noclegu). Wydatki poniesione przez uczestnika Kursu na dojazd oraz nocleg podlegają refundacji w trybie i na zasadach określonych w Regulaminie zwrotu poniesionych wydatków przez uczestników kursu.