Stypendia

W Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych funkcjonuje rozwinięty system stypendialny. Fundusz stypendialny tworzony jest z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i ze środków działalności Uczelni. O przyznaniu stypendiów decydują Wydziałowe Komisje Stypendialne, w których decydujący głos należy do studentów. System stypendialny obowiązujący w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych pozwala na sumowanie stypendiów. Dla wielu studentów oznacza to możliwość pokrycia nie tylko kosztów studiowania, ale także kosztów utrzymania w trakcie studiów.

 

Formy pomocy materialnej:

- stypendium socjalne,

- stypendium rektora (za wyniki w nauce lub sporcie),

- stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego za osiągnięcia w nauce i osiągnięcia sportowe,

- stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,

- zapomogi.

 

Stypenida rektora finansowane ze środków własnych Uczelni:

- zwolnienia z czesnego decyzją rektora WSEPiNM.

 

 Lista przyznanych stypendiów w roku akademickim 2021/2022 semestr zimowy - wszystkie | LISTA - PDF  LISTA ZAPOMOGI

Ze względu na obowiązujące przepisy RODO przyznane kwoty stypendiów nie mogę zostać upublicznione oraz przekazane telefonicznie. Decyzje stypendialne, w których znajdą się wszelkie szczegóły dotyczące przyznanego stypendium wkrótce będą możliwe do odbioru, wszyscy studenci zostaną o tym poinformowani.

 

Stypendia Rektora (Naukowe)

Wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów prosimy składać w Dziekanacie Uczelni po uzyskaniu kompletu zaliczeń i wpisów do protokołów. Termin złożenia wniosków do 30.09.2021 r. Dla osób odbywających praktyki zawodowe we wrześniu ostateczny termin złożenia wniosków do 15.10.2021 r. Po upływie tego terminu wnioski nie będą przyjmowane.

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2021/2022DOC

Załącznik do wniosku: Oświadczenie o okresach studiowania 2021/2022 DOC

Oświadczenie - zlecenie przekazywania świadczeń stypendialnych 2021/2022 | DOC

Pomoc materialna dla studentów

Kwestura Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych informuje, że wnioski o przyznanie:
- stypendium socjalnego,
- stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości przyznawane w szczególnie
uzasadnionych przypadkach w tym: z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim lub
innym obiekcie (dotyczy studentów studiów stacjonarnych),
- stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
- zapomogi
na rok akademicki 2021/2022 będą przyjmowane do dnia 15.10.2021 r.

 

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej | PDF

Regulamin przyznawania świadczeń | PDF

Zarządzenie | PDF

 

Prosimy o składanie wniosków o przyznanie pomocy materialnej wraz z załącznikami w systemie euczelnia.wseip.edu.pl po zapoznanie się z wykazem dokumentów zamieszczonym poniżej.

Po zaakceptowaniu kompletnego wniosku przez pracownika Kwestury student proszony będzie o złożenie wydrukowanego oraz podpisanego wniosku oraz oryginałów dokumentów na stanowisku Kwestury w Dziekanacie w uzgodnionych terminach.

 

Uwaga!

Załącznikiem niezbędnym, potwierdzającym wysokość zapłaconych zaliczek na podatek dochodowy przez studenta oraz każdego z pełnoletnich członków rodziny jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.

Załącznikiem niezbędnym, potwierdzającym wysokość zapłaconych składek zdrowotnych przez studenta oraz każdego z pełnoletnich członków rodziny jest zaświadczenie z ZUS.

Wykaz dokumentów oraz sposób udokumentowania sytuacji materialnej oraz obliczania dochodu w rodzinie studenta dostępne są poniżej.

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej w roku akademickim 2021/2022

 DOC

Wykaz dokumentów, które należy dostarczyć wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy materialnej

 DOC

Oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku

DOC

Oświadczenie o zaliczaniu stypendium na poczet czesnego

DOC

Oświadczenie o okresach pobierania stypendiów DOC

Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym

DOC

Oświadczenie o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art.27, 30b, 30c i 30e Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz.361 z późn.zm.), osiągniętym w roku kalendarzowym, z którego dochód rodziny stanowi podstawę ustalenia prawa do pomocy materialnej

DOC

Oświadczenie członka rodziny o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne

DOC

Oświadczenie członka rodziny o braku zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

DOC

Oświadczenie członka rodziny o dochodzie uzyskanym (2021)

DOC

Oświadczenie członka rodziny o dochodzie uzyskanym (2020)

DOC

Oświadczenie członka rodziny o źródłach uzyskiwanego dochodu opodatkowanego

DOC

Oświadczenie członka rodziny o posiadaniu/nieposiadaniu gospodarstwa rolnego

DOC

Oświadczenie członka rodziny o przebywaniu na urlopie wychowawczym

DOC

Oświadczenie członka rodziny o ubezpieczeniu w KRUS

DOC

Oświadczenie dodatkowe członka rodziny

DOC

Oświadczenie o okresach studiowania DOC

Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2021/2022

 DOC

Wniosek o przyznanie zapomogi losowej w roku akademickim 2021/2022

 DOC

Oświadczenie - zlecenie przekazywania świadczeń stypendialnych

DOC

Sposób udokumentowania sytuacji materialnej oraz obliczania dochodu w rodzinie studenta

 DOC

Ogłoszenie dotyczące wniosków o stypendium socjalne w roku akademickim 2019/2020  

Zmiany w pomocy materialnej dla studentów obowiązujące od roku akademickiego 2014/2015

 1. Do dochodu rodziny studenta wlicza się stypendium doktoranckie oraz zwiększenie stypendium doktoranckiego otrzymywane przez członka rodziny (małżonka, rodzeństwo, dziecko).
 2. Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez rodziców:
  1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:
  a) ukończył 26. rok życia,
  b) pozostaje w związku małżeńskim,
  c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 4 pkt 2, lub
  2) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
  a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
  b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
  c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, czyli od 01.10.2014 r. 752,10 zł, natomiast od 01.11.2014 r. 792,35 zł
  d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził to w złożonym oświadczeniu.
 3. O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się również student przyjęty na pierwszy rok studiów zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.