Stypendia

W Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych funkcjonuje rozwinięty system stypendialny. Fundusz stypendialny tworzony jest z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i ze środków działalności Uczelni. O przyznaniu stypendiów decydują Wydziałowe Komisje Stypendialne, w których decydujący głos należy do studentów. System stypendialny obowiązujący w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych pozwala na sumowanie stypendiów. Dla wielu studentów oznacza to możliwość pokrycia nie tylko kosztów studiowania, ale także kosztów utrzymania w trakcie studiów.

 

Formy pomocy materialnej:

- stypendium socjalne,

- stypendium rektora (za wyniki w nauce lub sporcie),

- stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego za osiągnięcia w nauce i osiągnięcia sportowe,

- stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,

- zapomogi.

 

Stypenida rektora finansowane ze środków własnych Uczelni:

- zwolnienia z czesnego decyzją rektora WSEPiNM.

 

Ze względu na obowiązujące przepisy RODO przyznane kwoty stypendiów nie mogę zostać upublicznione oraz przekazane telefonicznie. Decyzje stypendialne, w których znajdą się wszelkie szczegóły dotyczące przyznanego stypendium wkrótce będą możliwe do odbioru, wszyscy studenci zostaną o tym poinformowani.

 

Stypendia Rektora (Naukowe)

Wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów prosimy składać w Dziekanacie Uczelni po uzyskaniu kompletu zaliczeń i wpisów do protokołów. Termin złożenia wniosków do 15.10.2022 r. Prosimy o przestrzeganie podanego terminu składania wniosków.

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2022/2023DOC

Oświadczenie - zlecenie przekazywania świadczeń stypendialnych 2022/2023 | DOC

Pomoc materialna dla studentów

Kwestura Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych informuje, że wnioski o przyznanie:
- stypendium socjalnego,
- stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości przyznawane w szczególnie
uzasadnionych przypadkach w tym: z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim lub
innym obiekcie (dotyczy studentów studiów stacjonarnych),
- stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
- zapomogi
na rok akademicki 2022/2023 będą przyjmowane do dnia 15.10.2022 r.

 

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej | PDF

Regulamin przyznawania świadczeń | PDF

Zarządzenie nr 5 2022 | PDF

Zarządzenie nr 6 2022 | PDF

Prosimy o składanie wniosków o przyznanie pomocy materialnej wraz z załącznikami w systemie euczelnia.wseip.edu.pl po zapoznanie się z wykazem dokumentów zamieszczonym poniżej.

Po zaakceptowaniu kompletnego wniosku przez pracownika Kwestury student proszony będzie o złożenie wydrukowanego oraz podpisanego wniosku oraz oryginałów dokumentów na stanowisku Kwestury w Dziekanacie w uzgodnionych terminach.

 

Listy przyznanych stypendiów

Przyznane stypendia Rektora w roku akademickim 2022/2023 | PDF

Przyznane stypendia socjalne w roku akademickim 2022/2023 | PDF

Przyznane stypendia specjalne w roku akademickim 2022/2023PDF

 

Listy nieprzyznanych stypendiów

Nieprzyznane stypendia Rektora w roku akademickim 2022/2023 | PDF

Nieprzyznane stypendia socjalne w roku akademickim 2022/2023 | PDF

Nieprzyznane stypendia specjalne w roku akademickim 2022/2023PDF

 

Uwaga!

Załącznikiem niezbędnym, potwierdzającym wysokość zapłaconych zaliczek na podatek dochodowy przez studenta oraz każdego z pełnoletnich członków rodziny jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.

Załącznikiem niezbędnym, potwierdzającym wysokość zapłaconych składek zdrowotnych przez studenta oraz każdego z pełnoletnich członków rodziny jest zaświadczenie z ZUS.

Wykaz dokumentów oraz sposób udokumentowania sytuacji materialnej oraz obliczania dochodu w rodzinie studenta dostępne są poniżej.

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej w roku akademickim 2022/2023 DOC
Wniosek o przyznanie zapomogi losowej na rok akademickim 2022/2023 DOC
Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w roku akademicki 2022/2023 DOC
Oświadczenie zlecenie przekazywania świadczen stypendialnych DOC
Oświadczenie o zaliczaniu stypendium na poczet czesnego DOC
Oświadczenie dodatkowe członka rodziny DOC
Oświadczenie członka rodziny o źródłach uzyskiwanego dochodu opodatkowanego DOC
Oświadczenie członka rodziny o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne DOC
Oświadczenie członka rodziny o ubezpieczeniu w KRUS DOC
Oświadczenie członka rodziny o przebywaniu na urlopie wychowawczym DOC
Oświadczenie członka rodziny o posiadaniu bądź nieposiadaniu gospodarstwa rolnego DOC
Oświadczenie członka rodziny o dochodzie uzyskanym w 2022 DOC
Oświadczenie członka rodziny o dochodzie uzyskanym w 2021 DOC
Oświadczenie członka rodziny o braku zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej DOC
OŚWIADCZENIE O PRAWDZIWOŚCI DANYCH i WYBORZE KIERUNKU DOC
OŚWIADCZENIE O OKRESACH STUDIOWANIA DOC
Oświadczenie o okresach pobierania świadczeń pomocy materialnej DOC
Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym Zał nr 2 DOC
Oświadczenie o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art DOC
 
   
   
   
   
   
   

Zmiany w pomocy materialnej dla studentów obowiązujące od roku akademickiego 2014/2015

 1. Do dochodu rodziny studenta wlicza się stypendium doktoranckie oraz zwiększenie stypendium doktoranckiego otrzymywane przez członka rodziny (małżonka, rodzeństwo, dziecko).
 2. Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez rodziców:
  1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:
  a) ukończył 26. rok życia,
  b) pozostaje w związku małżeńskim,
  c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 4 pkt 2, lub
  2) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
  a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
  b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
  c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, czyli od 01.10.2014 r. 752,10 zł, natomiast od 01.11.2014 r. 792,35 zł
  d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził to w złożonym oświadczeniu.
 3. O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się również student przyjęty na pierwszy rok studiów zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.