BMCSM

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych 

 

 Strona Facebook MCSM: MCSM Kielce

 

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych jest beneficjentem projektu organizowanego przez Ministerstwo Zdrowia służącego poprawie jakości kształcenia na kierunkach medycznych, finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 

Celem głównym projektu "MCSM" - kształcenie praktyczne na kierunku pielęgniarstwo w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznych w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach.jest podniesienie jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo poprzez wdrożenie adekwatnego do potrzeb Programu Rozwojowego zorientowanego wokół Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych w Wyższej Szkole Ekonomii ,Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach.

 

LW

Kierownik biura MCSM mgr Luiza Wójcik

 

Grupę docelową stanowią przede wszystkim studenci pielęgniarstwa, a także kadra akademicka realizująca zajęcia ze studentami na kierunku pielęgniarstwo.

 

W obliczu starzejącego się społeczeństwa i ciągle zmniejszających się zasobów kadrowych w zakresie pielęgniarstwa w Polsce WSEPiNM w Kielcach chce jak najlepiej przygotować absolwentów do pracy w zawodzie. Sytuacja demograficzna w tym zawodzie wymusza kształcenie praktyczne nowych pokoleń pielęgniarek. Priorytetem jest aby stworzyć warunki do nauki tego zawodu zbliżone do warunków naturalnych, szpitalnych.

 

AL

Kordynator projektu MCSM mgr Arkadiusz Lech

 

Projekt jest realizowany w oparciu o zadania:
- Wdrożenie Programu Rozwojowego w zakresie praktycznego kształcenia studentów na kierunku pielęgniarstwo
- Utworzenie Centrum Symulacji Medycznych
- Przeszkolenie kadry
- Stworzenie kompleksowej bazy scenariuszy zajęć
- Współpraca między innymi ośrodkami CSM
- Współpraca z partnerem projektu – Szpital Kielecki św. Aleksandra – w zakresie pacjenta standaryzowanego

 

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych jest usytuowane w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach.

 

GG

Kierownik projektu MCSM dr n. med. Grzegorz Gałuszka

 

 

Efektem projektu będzie profesjonalne przygotowanie do pracy w zawodzie pielęgniarskim. MCSM pozwoli na lepsze dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb i wymagań otoczenia oraz zmieniających się standardów. Główną ideą MCSM jest zwiększenie kompetencji studentów kierunku pielęgniarstwo w zakresie praktycznych umiejętności, przygotowanie studentów do zajęć klinicznych, wzrost umiejętności studentów w zakresie analitycznego myślenia, współpracy w zespole oraz komunikacji z pacjentem. Realizacja projektu przyczyni się do realizacji celu POWER: Poprawa jakości nauczania na kierunkach medycznych.

 

Łączna wartość projektu wynosi: 2 599 478,40 zł (słownie: dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych i czterdzieści groszy).

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 - 31.12.2020 wydłużony do 31 marca 2021 roku.

 

 

Projekt "Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych WSEPiNM w Kielcach" (Umowa o dofinansowanie nr POWR.05.03.00-00-0093/17-00 z dnia 14 grudnia 2017 r.) realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

LOGO MCSM małe

 

Dokumentacja:

Rozeznanie rynku z dn. 14.09.2020 r. na zakup i dostawę środków ochronnych i do dezynfekcji oraz urządzenia do pomiaru temperatury (COVID-19) | PDF DOC

RR COVID MCSM_specyfikacja produktu Załącznik nr 1_14.09.2020 r. | PDF DOC

 

Zapytanie ofertowe z dnia 19.11.2018 r.

Prace adaptacyjno-remontowe w ramach projektu: MCSM - kształcenie praktyczne na kierunku pielęgniarstwo w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznych w WSEPINM nr POWR.05.03.00-00-0093/17-00 | ZIP

 

Rozeznanie rynku z dn. 08.03.2018 r. | PDF 

Protokół z wyboru oferty z dn. 16.03.2018 r. | PDF

Formularz ofertowy | PDF DOC

Harmonogram Udzielania Wsparcia MSCM | PDF DOC

 

 2018-07-16

Postępowanie przetargowe na Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych „Przebudowa pomieszczeń VIII piętra  Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach na potrzeby Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych” | Dokumenty ZIP

 

Etapy budowy MCSM

 

S1 S3 S2
S4 S5 S7 1
S7 2 S9 1 S9 2

 

 

 

 

L1 L2 L3
L4 L6 L5
L8 1 L8 2 L9
L10 L11 L12

 

 

 

 

M1 M2 M3
M4 M5 M6
M7 M8 M9

 

 

 

K1 K2 K3
K4 K5 K6
K7 K8 K9
K10 K11 K13
K14 K15 K11
K16 K17 K18
K19 K20 K21

 

 

Kwiecień 2019 wkrótce otwarcie

MCSM0

 

"Niebawem otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych w Wyższej Szkole Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach. Będą się tu odbywały zajęcia praktyczne na najwyższym poziomie dla przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy. Coraz więcej uczelni medycznych w kraju posiada, rozbudowało lub rozbudowuje ośrodki symulacji medycznej. Jedną z nielicznych w regionie, będzie WSEPiNM. Uczelnia istniejąca od ponad 20 lat na edukacyjnym rynku, od początków swojej działalności, stara się dynamicznie reagować na zmiany zachodzące na rynku pracy.
Dziś, w obliczu starzejącego się społeczeństwa i ciągle zmniejszających się zasobów kadrowych wśród pielęgniarek w Polsce, chce jak najlepiej przygotować absolwentów do pracy w tej, cieszącej się zaufaniem profesji. Sytuacja demograficzna w tym zawodzie wymusza kształcenie praktyczne nowych pokoleń pielęgniarek. Priorytetem jest, aby stworzyć najlepsze okoliczności do nauki tego zawodu, zbliżone do warunków naturalnych, szpitalnych. Główną ideą projektu jest zwiększenie kompetencji studentów kierunku pielęgniarstwo w zakresie praktycznych umiejętności i przygotowania do zajęć klinicznych. Pomoże także wykształcić u studentów tak cenne umiejętności, jak zdolność analitycznego myślenia, współpraca w zespole oraz komunikacja z pacjentem – mówi Dziekan dr n med. Grzegorz Gałuszka.

Gwarancją wysokiej jakości usług zdrowotnych, jest ulepszanie oraz dostosowanie do potrzeb odbiorców, tj. pacjentów, które są wyzwaniem dla obecnej ochrony zdrowia. Nie bez znaczenia jest ogromna waga zdrowia i życia ludzkiego, gdzie w sytuacji ratowania życia nie ma miejsca na błędy, brak profesjonalizmu. Dlatego też symulacje medyczne stały się standardem nowoczesnego nauczania studentów w uczelniach medycznych w Polsce. Obecnie zaawansowane symulatory mogą realistycznie oddychać, kaszleć, okazywać ból, imitować krwawienia a nawet wymiotować sztuczną treścią pokarmową, wywołując u personelu medycznego stres i potrzebę natychmiastowego działania.

Jak podkreślają specjaliści, zastosowanie metody nauczania opartej o kształcenie na symulatorach, wpisują się w wymagania współczesnej dydaktyki. Dzięki symulatorom istnieje możliwość ćwiczenia każdej krytycznej sytuacji, która zagraża życiu prawdziwego pacjenta, doskonalenia umiejętności bez narażania na ryzyko osób żyjących, ale także daje możliwość nauczania podstawowych procedur i zabiegów. Pozwala także na utrwalanie wiedzy i umiejętności, które w warunkach realnych są rzadko wykonywane. Symulacja medyczna rozwija się także ze względu na uwarunkowania prawne i co za tym idzie coraz trudniejszy dostęp do pacjenta. Pacjent powinien wyrazić zgodę na badanie i ma prawo odmówić jej studentowi. Symulatory zastępują pacjenta wtedy, gdy studenci uczą się postępowania w nagłych stanach zagrożenia zdrowia i życia, dotyczy to np. uciskania klatki piersiowej, przyrządowego udrażniania dróg oddechowych, defibrylacji, iniekcji, wkłuć, pielęgnacji ran itp. W tym celu stworzono wiernie oddające anatomię fantomy i symulatory, na których można wielokrotnie ćwiczyć te procedury w bardzo realistyczny sposób - informuje Arkadiusz Lech- współtworzący program rozwojowy.

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach znalazła się w wąskim gronie 35 uczelni, które otrzymały dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia na utworzenie monoprofilowych centrów symulacji medycznych. Mają one służyć kształceniu pielęgniarek i położnych.

Pełna nazwa projektu brzmi: „MCSM – kształcenie praktyczne na kierunku pielęgniarstwo w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznych w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach”. Jego łączna wartość wynosi 2 599 478,40 złotych.

Przyznany budżet umożliwi adaptację powierzchni ponad 800 metrów kwadratowych, gdzie powstanie Centrum. Zostaną utworzone specjalistyczne pracownie min. sala opieki pielęgniarskiej wysokiej wierności z pomieszczeniem kontrolnym i salą egzaminacyjną OSCE, sala umiejętności pielęgniarskich i umiejętności technicznych, sala symulacji z zakresu ALS, sala symulacji z zakresu BLS, pomieszczenie do Debriefingu. Nowoczesne Centrum zostanie wyposażone w aparaturę medyczną i wszystkie niezbędne urządzenia, spełniające wymogi tego typu ośrodków. W salach znajdować się będą min. zaawansowane fantomy, symulatory dorosłych, dzieci, niemowląt, trenażery – wymienia – Luiza Wójcik kierownik biura projektu."

 

Maj 2019 Wielkie Otwarcie!

O1

"W czwartek, 23 maja w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych imienia profesora Edwarda Lipińskiego uroczyście otwarto nowoczesne Centrum Symulacji Medycznych. Ponad 800-metrowe Centrum to 7 pracowni wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt do nauki dla przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy. W uroczystości uczestniczył między innymi wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach przeżywała w czwartek, 23 maja szczególne wydarzenie, które zapisze się w historii uczelni. O godzinie 11 odbyło się oficjalne otwarcie nowoczesnego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych. Szkoła znalazła się pośród 35 placówek, które otrzymały dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia na utworzenie Centrum. Uczelnia otrzymała na organizację i wyposażenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych 2 599 478 złotych. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 2 miliony 600 tysięcy złotych.

Oficjalną część spotkania poprowadził dziekan Wydziału Nauk Medycznych oraz kierownik projektu, doktor nauk medycznych Grzegorz Gałuszka: - To dzisiejsze otwarcie jest dla naszej uczelni szczególnym, historycznym wydarzeniem. Nasza szkoła kształci studentów na wielu kierunkach i daje możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności na najwyższym poziomie. Otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych pozwoli nam w sposób najnowocześniejszy przygotować przyszłe pielęgniarki i pielęgniarzy do zawodu - mówił dziekan.

O2

"Genius loci - Duch miejsca"
- Drodzy Państwo, dla naszej uczelni to dzień radosny, pogodny. Przed rokiem miałem okazję być przy podpisaniu umowy na realizację projektu. Dziś możemy być szczęśliwi, że to miejsce powstało. Znaleźliśmy się pośród 35 uczelni, które otrzymały dofinansowanie. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 2 miliony 600 tysięcy złotych. Uzyskaliśmy dużo i możemy być z tego bardzo dumni. Kiedy rozpoczęliśmy kształcenie na kierunku pielęgniarstwo wiedzieliśmy, że bierzemy na siebie dużą odpowiedzialność. Pośród wszystkich kierunków jakie oferuje nasza uczelnia, pielęgniarstwo jest tym najliczniejszym. Zawsze staraliśmy się, by te studia były ściśle powiązane z jakością. Wiem, że nowo otwarte Centrum będzie fantastycznie spełniać także i to zadanie. Dziękuję wszystkim osobom które przyczyniły się do powstania Centrum. Należy podkreślić szczególne oddanie pani Luizy Wójcik, która nadzorowała i pomagała we wszystkich etapach pracy - powiedział rektor Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych, doktor Tadeusz Dziekan.
Głos zabrał także wiceminister zdrowia, Janusz Cieszyński: - Jest mi bardzo miło, że mogę uczestniczyć w tym otwarciu. Tego typu centrów w całej Polsce jest 35, 16 mamy już otwartych. Te miejsca przygotowują osoby, które dopiero wchodzą do zawodu, są zainteresowane żeby podjąć ten niezwykły trud i piękny zawód jakim jest praca pielęgniarki. Te centra mają służyć przede wszystkim temu żeby ta nauka była przyjemna, praktyczna, przy wykorzystaniu tych najnowocześniejszych technologii. Z tego miejsca chciałbym podziękować tym, którzy byli zaangażowani w to, że to centrum powstało, ale również studentom i studentkom, którzy przez najbliższe lata będą się na tym sprzęcie uczyć, bo to w Państwa rękach jest ta wielka odpowiedzialność żeby kolejne osoby, które chcą wejść do zawodu, które chcą pracować w systemie ochrony zdrowia miały odpowiednie umiejętności. Mam nadzieję, że ten sprzęt przysłuży się pełniej w zdobywaniu tej wiedzy. Życzę całej społeczności uczelnianej wszelkiego powodzenia - powiedział wiceminister zdrowia, Janusz Cieszyński.

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych, czyli ponad 800 metrów powierzchni do nauki
Przyznany budżet umożliwił adaptację powierzchni ponad 800 metrów kwadratowych. W Centrum zostały utworzone specjalistyczne pracownie między innymi: sala opieki pielęgniarskiej wysokiej wierności z pomieszczeniem kontrolnym, sale egzaminacyjne OSCE, czyli Objective Structured Clinical Examination, które umożliwiają ocenę umiejętności studenta w symulowanych warunkach, w sposób obiektywny i wystandaryzowany, sala umiejętności pielęgniarskich i umiejętności technicznych, sala symulacji z zakresu ALS i sala symulacji z zakresu BLS z pomieszczeniem kontrolnym czy pomieszczenie do Debriefingu.

Nowoczesne Centrum zostało wyposażone w aparaturę medyczną i wszystkie niezbędne urządzenia, spełniające wymogi tego typu ośrodków. Na jego wyposażeniu znajdują się zaawansowane fantomy, symulatory dorosłych, dzieci, niemowląt czy trenażery.

O3

Zajęcia praktyczne prowadzone w warunkach symulowanych w sali opieki pielęgniarskiej wysokiej wierności w oparciu o scenariusze kliniczne z zakresu pielęgniarstwa, zwiększają bezpieczeństwo studentów i pacjentów oraz pozwalają uniknąć wielu problemów natury etycznej, moralnej czy prawnej.

Sale symulacji wysokiej wierności są wyposażone w pomieszczenia sterowni dadzą możliwość przeprowadzenia debriefingu po skończonej symulacji według zaplanowanego scenariusza.

Podczas spotkania goście mogli zobaczyć film z przebiegu powstawania Centrum. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali między innymi wiceminister, władze miasta i uczelni, wykładowcy, profesorowie i inni.

Podczas otwarcia we wszystkich salach studenci prezentowali swoje umiejętności i możliwości jakie dają te najnowocześniejsze maszyny i fantomy. Studentki: Justyna, Klaudia i Weronika demonstrowały w jaki sposób należy zapewnić opiekę pacjentowi, który niedługo po operacji skarży się na ból pęcherza moczowego. Z pomocą symulatora osoby dorosłej, która między innymi mówiła, oddychała i poruszała gałkami ocznymi studentki praktycznie w 100 procentach odwzorowały prawdziwe zdarzenie. W innych salach studenci demonstrowali w jaki sposób zadbać o noworodki i o dzieci, natomiast w kolejnej sali każdy mógł spróbować swoich sił w resuscytacji.

O4

W oficjalnym otwarciu uczestniczyło grono szanownych gości, którzy byli pod wrażaniem tego nowoczesnego Centrum. W uroczystym otwarciu wzięli udział między innymi: wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, wiceprezydent miasta Kielce Marcin Różycki, poseł Andrzej Kryj, rektor Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych, doktor Tadeusz Dziekan, dziekan Wydziału Nauk Medycznych oraz kierownik projektu, doktor nauk medycznych Grzegorz Gałuszka, doktor Jadwiga Krewczyńska - kierownik Centrum, kierownik biura projektu Luiza Wójcik, dyrektor zarządu do spraw programu Arkadiusz Lech, przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego Alina Szydłowska, pani Anna Stańczak, kanclerz Andrzej Mroczek, założyciele uczelni, prorektorzy, przedstawiciele kliniki Bilic, duszpasterz ochrony zdrowia W Kielcach ksiądz Wojciech Polit, Bartosz Stemplewski - dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, a także wykładowcy, studenci i wielu innych gości.

Prace na rzecz Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych zostały wykonane przez firmę Remontowo- -Budowlaną „Efekt” Marcin Skuciński, Pracownię Stolarską Karol Banasik, sprzęt dostarczony został przez firmę Laerdal Medical Poland Sp. z o.o." "

 

MCSM w mediach

 

Projekt bez tytułu

Projekt bez tytułu 1

Projekt bez tytułu 2

Projekt bez tytułu 3

 

 

Egzamin OSCE

OS1

"W Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej Nauk WSEPiNM w Kielcach, po raz pierwszy został przeprowadzony egzamin praktyczny OSCE (Objective Structured Clinical Examination - Obiektywny strukturyzowany egzamin kliniczny). Celem egzaminu była ocena efektów kształcenia w zakresie umiejętności praktycznych, stanowiących podstawowe umiejętności zawodowe pielęgniarki.

Do egzaminu przystąpili studenci drugiego roku pielęgniarstwa, którzy musieli wykonać wybrane zadania realizowanie w symulowanych warunkach podczas ćwiczeń w pierwszym, drugim i trzecim semestrze w ramach przedmiotu Podstawy Pielęgniarstwa

Na potrzeby egzaminu przygotowano 4 stacje wyposażone w fantomy, trenażery oraz sprzęt umożliwiający wykonanie określonych w zadaniach umiejętności technicznych. Oceniano także tzw. umiejętności miękkie czyli komunikowanie się z pacjentem i w celu dopełnienia formalności, m.in. zapytanie pacjenta o zgodę na wykonanie zabiegu. Czas pobytu studenta na jednej stacji wynosił 10 min, wszyscy rozwiązywali zadania w jednakowym dla wszystkich stacji przedziale czasowym.
Studenci zdający egzamin OSCE, byli oceniani za pomocą list kontrolnych (Check - list), co umożliwia uzyskanie porównywalnych wyników. Zastosowanie identycznych kryteriów, jest podstawą obiektywnego i sprawiedliwego sprawdzenia umiejętności praktycznych zdobytych podczas zajęć. Check- listy zostały opracowane przez zespół wykładowców kierunku pielęgniarstwo, którzy już od momentu rozpoczęcia zajęć ze studentami przygotowywali ich do tego egzaminu, wykorzystując listy kontrolne do zaliczeń większości umiejętności w ramach przedmiotu Podstawy Pielęgniarstwa.
Komisja egzaminacyjna składała sie z 6 egzaminatorów, do każdej stacji przypisany był jeden egzaminator, którzy używając standaryzowanego narzędzia sprawdzali stopień poprawności wykonania zadania. Nad prawidłowym przebiegiem egzaminu czuwał koordynator. Egzamin przebiegał w dwóch 6 godzinnych turach, z których każda kończyła się debriefingiem, podczas którego studenci uzyskali informacje o uzyskanej punktacji i wynikach.

Studenci przystępując do egzaminu przygotowywali się tak, jak do pracy w warunkach szpitalnych, czyli obowiązywało ich umundurowanie, identyfikator i zmienne obuwie."

 

TV MCSM

Youtube