-->

 pasek symulacje

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych jest beneficjentem projektu organizowanego przez Ministerstwo Zdrowia służącego poprawie jakości kształcenia na kierunkach medycznych, finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Celem głównym projektu

"MCSM - kształcenie praktyczne na kierunku pielęgniarstwo w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznych w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach  "jest podniesienie jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo poprzez wdrożenie adekwatnego do potrzeb Programu Rozwojowego zorientowanego wokół Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych w Wyższej Szkole Ekonomii ,Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach.

 

Grupę docelową stanowią przede wszystkim studenci pielęgniarstwa, a także kadra akademicka realizująca zajęcia ze studentami na kierunku pielęgniarstwo.

W obliczu starzejącego się społeczeństwa i ciągle zmniejszających się zasobów kadrowych w zakresie pielęgniarstwa w Polsce WSEPiNM w Kielcach chce jak najlepiej przygotować absolwentów do pracy w zawodzie. Sytuacja demograficzna w tym zawodzie wymusza kształcenie praktyczne nowych pokoleń pielęgniarek. Priorytetem jest aby stworzyć warunki do nauki tego zawodu zbliżone do warunków naturalnych, szpitalnych.

 

Projekt będzie realizowany w oparciu o Zadania:

  • Wdrożenie Programu Rozwojowego w zakresie praktycznego kształcenia studentów na kierunku pielęgniarstwo
  • Utworzenie Centrum Symulacji Medycznych
  • Przeszkolenie kadry
  • Stworzenie kompleksowej bazy scenariuszy zajęć
  • Współpraca między innymi ośrodkami CSM
  • Współpraca z partnerem projektu – Szpital Kielecki św. Aleksandra – w zakresie pacjenta standaryzowanego

Centrum Symulacji Medycznych będzie usytuowane w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach.

Efektem projektu będzie profesjonalne przygotowanie do pracy w zawodzie pielęgniarskim. CSM pozwoli na lepsze dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb i wymagań otoczenia oraz zmieniających się standardów. Główną ideą CSM jest zwiększenie kompetencji studentów kierunku pielęgniarstwo w zakresie praktycznych umiejętności, przygotowanie studentów do zajęć klinicznych, wzrost umiejętności studentów w zakresie analitycznego myślenia, współpracy w zespole oraz komunikacji z pacjentem. Realizacja projektu przyczyni się do realizacji celu POWER: Poprawa jakości nauczania na kierunkach medycznych.

Łączna wartość projektu wynosi: 2 599 478,40 zł (słownie: dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych i czterdzieści groszy).

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 - 31.12.2020

Strona projektu: https://www.csm.wsepinm.edu.pl/

Projekt "Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych WSEPiNM w Kielcach" (Umowa o dofinansowanie nr POWR.05.03.00-00-0093/17-00 z dnia 14 grudnia 2017 r.) realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


MCSM3Uroczyste otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych w WSEPiNM odbyło 23 maja 2019 r. Ponad 800-metrowe Centrum to 7 pracowni wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt do nauki dla przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy. Relacja z otwarcia tutaj.

 


Rozeznanie rynku z dn. 14.09.2020 r. na zakup i dostawę środków ochronnych i do dezynfekcji oraz urządzenia do pomiaru temperatury (COVID-19) |pdf | doc

RR COVID MCSM_specyfikacja produktu Załącznik nr 1_14.09.2020 r. | pdf | doc

 

Zapytanie ofertowe z dnia 19.11.2018 r.

Prace adaptacyjno-remontowe w ramach projektu: MCSM - kształcenie praktyczne na kierunku pielęgniarstwo w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznych w WSEPINM nr POWR.05.03.00-00-0093/17-00 |dokumenty zip


Rozeznanie rynku z dn. 08.03.2018 r. |pdf  Protokół z wyboru oferty z dn. 16.03.2018 r. |pdf

Formularz ofertowy |doc |pdf

Harmonogram Udzielania Wsparcia MSCM | doc


 2018-07-16

Postępowanie przetargowe na Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych „Przebudowa pomieszczeń VIII piętra  Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach na potrzeby Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych”

Pobierz dokumenty dotyczące postępowania numer: 02/2018/CSM/P