Koło Młodych Ekonomistów

studenci ekonomia

Koło Młodych Ekonomistów (KME) działa na uczelni od 11 lat i skupia chętnych studentów, przede wszystkim kierunku Finanse i rachunkowość, ale również kierunku Ekonomia, jak i Zarządzanie Coaching.
Główną myślą przewodnią działania KME, jest: rozwijanie zainteresowań wśród studentów nowoczesną wiedzą ekonomiczną.
Członkowie KME mają możliwość utrwalenia i stałego pogłębiania wiedzy ekonomicznej, poprzez bieżące śledzenie literatury fachowej z dziedziny finansów, rachunkowości oraz ekonomii, jak również obserwując aktualną sytuację społeczno-gospodarczą w kraju i za granicą. Spotykając się z przedstawicielami świata nauki i praktykami życia gospodarczego, analizują konkretne fakty i zdarzenia gospodarcze, wyciągają wnioski, stawiają prognozy na przyszłość, jak również promują zawód ekonomisty w środowisku lokalnym. Nabywają umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy ekonomicznej w życiu codziennym, jak również w planowaniu przyszłości zawodowej.

Dzięki uczestnictwu w KME, studenci nabywają:
• umiejętność logicznego myślenia;
• łatwość kojarzenia faktów;
• sprawność w rozwiązywaniu problemów;
• umiejętność samodzielnego podejmowania działalności gospodarczej;
• sprawne poruszanie się w przepisach prawnych.

Pogłębiona wiedza ekonomiczna jest przydatna dla studentów biorących udział w Konkursach oraz egzaminach na Certyfikat Księgowego.
Do wymiernych efektów działania KME, można zaliczyć:
- udział studentów w „Świętokrzyskim Konkursie Wiedzy z Rachunkowości dla szkół wyższych”, organizowanym przez UJK w Kielcach. Do tej pory odbyło się VII jego edycji, gdzie studenci WSEPiNM, godnie reprezentowali uczelnię, zdobywając liczne wyróżnienia i nagrody. VIII edycja w.w. Konkursu nie odbyła się z powodu epidemii koronawirusa;
- od dwóch lat, studenci WSEPiNM, uczestniczą w egzaminach na Certyfikat Księgowego, w ramach nawiązanej współpracy uczelni z Centrum Informacji Księgowej w Warszawie.

Za aktywne uczestnictwo studentów w w.w. egzaminach i zdawalność powyżej 90 proc., uczelnia otrzymała wyróżnienia za dwa lata oraz możliwość uczestnictwa w bezpłatnych warsztatach praktycznych prowadzonych przez eksperta C.I.K., dla przyszłych, zainteresowanych w.w. egzaminem studentów.
Opiekunem naukowym KME na uczelni jest dr Grażyna Tatka, której zainteresowania związane są z finansami i rachunkowością, jak również zaangażowaniem w pracy dodatkowej ze studentami.

 

Jak to robimy?
- na bieżąco śledzimy literaturę fachową z dziedziny ekonomii;
- obserwujemy aktualną sytuację społeczno-gospodarczą w kraju i za granicą;
- spotykamy się i prowadzimy dyskusję z przedstawicielami świata nauki i życia gospodarczego;
- analizujemy konkretne fakty i zdarzenia gospodarcze;
- wyciągamy wnioski i stawiamy prognozy na przyszłość.

 

Co przez to osiągamy?

- umiejętność logicznego myślenia;
- łatwość kojarzenia faktów;
- sprawność w rozwiązywaniu problemów.

 

Jakie są wymierne efekty tego działania?

Rokrocznie, nasi studenci biorą udział w „Świętokrzyskim Konkursie Wiedzy z Rachunkowości dla szkół wyższych”. Do tej pory odbyło się Siedem jego edycji. W br. VIII edycja nie odbyła się z powodu epidemii koronawirusa.
Od 2019 r. nasi studenci przystępują egzaminu na certyfikat księgowego i z bardzo dobrymi wynikami go zdają.
Uczestniczą również w różnego rodzaju warsztatach naukowych.

 

Dokumentacja:

Deklaracja członkostwa KME | doc

Statut KME | doc

Członkowie Zarządu | doc

Certyfikat Księgowego | doc

Certyfikat Księgowego II | doc

Konkurs | doc

Warsztaty | doc

Sprawozdanie | doc

Certyfikat księgowego 2021 | doc

 

Zaświadczenie WSEPiNM 2018/2019 | pdf

Zaświadczenie WSEPiNM 2019/2020 | pdf