Finanse i rachunkowość

 

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nadania uprawnień do prowadzenia kierunku.

Pozytywna ocena kierunku dokonana przez Polską Komisję Akredytacyjną

 

Studia w ofercie:

Studia I stopnia (licencjackie):

- stacjonarne 6-semestralne

- niestacjonarne 6-semestralne

Specjalności:

- finanse przedsiębiorstw

- rachunkowość

 

Koszt studiów dostępny jest tutaj: Koszty nauki

Formularz rekrutacyjny online dostępny jest tutaj: Wypełnij ankietę online

Przejdź na stronę Wydziału Ekonomii i Zarządzania: Wydział Ekonomii i Zarządzania

 

Kierunek finanse i rachunkowość umożliwia poznanie sposobu funkcjonowania instytucji finansowych (banków, giełd, towarzystw ubezpieczeniowych itp.) oraz kształtuje umiejętność analizy i oceny zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostek gospodarczych.

 

Specjalność: finanse przedsiębiorstw

Program kształcenia obejmuje zagadnienia m.in. z zakresu ekonomiki przedsiębiorstwa, gospodarki i strategii finansowo-ekonomicznej w przedsiębiorstwach, zarządzania finansami przedsiębiorstwa, rachunkowości i ewidencji operacji gospodarczych, pozyskiwania przez przedsiębiorstwa kapitału na rynku finansowym, umiejętności przeprowadzenia analiz działalności gospodarczej, w tym analizy finansowej, prawa gospodarczego, obciążeń podatkowych i doradztwa podatkowego. Znajomość tych zagadnień pozwala absolwentom na podjęcie pracy jako menedżer finansowy, analityk finansowy, doradca klienta w instytucjach finansowych (bankach, funduszach inwestycyjnych).

 

Specjalność: rachunkowość

Studia na tej specjalności umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu sprawozdawczości i prowadzenia ksiąg rachunkowych, prawa gospodarczego, analizy finansowej, budżetowania, ubezpieczeń gospodarczych, zasad funkcjonowania systemu podatkowego i celnego. Studenci poznają zasady rachunkowości zarządczej, controlingowego systemu funkcjonowania firmy oraz zasady zarządzania finansami, planowania strategicznego i operacyjnego. Pracownicy z tą wiedzą potrzebni są w każdym przedsiębiorstwie.

 

Program studiów obejmuje m.in. przedmioty:

Rok I

filozofia – socjologia – prawo – mikroekonomia – matematyka – finanse – statystyka – rachunkowość – zarządzanie – bankowość – ochrona własności intelektualnej

Rok II
makroekonomia – ekonometria – międzynarodowe stosunki gospodarcze – finanse publiczne – finanse przedsiębiorstw – rynki finansowe – ubezpieczenia – analiza finansowa – rachunkowość finansowa – matematyka finansowa– etyka biznesu – finanse samorządu terytorialnego – podstawy przedsiębiorczości – marketing – technologia informacyjna – język obcy

Rok III
język obcy – finanse międzynarodowe – ryzyko w działalności gospodarczej – rachunkowość zarządcza i controlling – wykład monograficzny – przedmioty specjalnościowe – seminarium dyplomowe

 

Absolwent kierunku finanse i rachunkowość studiów I stopnia:

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku finanse i rachunkowość wyposażony jest w bogaty zasób wiedzy teoretycznej i praktycznej dzięki programowi studiów, który umożliwia poznanie różnych aspektów działalności gospodarczej zarówno w sferze mikro, jak i makroekonomicznej. Absolwent ma szczegółową wiedzę z zakresu finansów publicznych, rynku kapitałowego, systemu podatkowego, bankowości, finansów przedsiębiorstw, finansów międzynarodowych, rachunkowości i ubezpieczeń. Absolwent zna podstawowe narzędzia analizy finansowej oraz posiada umiejętność analizy i oceny podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostek gospodarczych. Jest przygotowany do ewidencji zaszłości gospodarczych i zarządzania finansami na szczeblu operacyjnym przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych, potrafi efektywnie rozwiązywać problemy z zakresu rachunkowości i finansów, które wiążą się z kierowaniem organizacją gospodarczą lub jednym z jej oddziałów. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia, jak i samokształcenia. Może również podjąć naukę na studiach podyplomowych.

Absolwenci mają doskonałą podstawę do wykonywania zawodów, które są poszukiwane na rynku krajowym i międzynarodowym: menedżera, księgowego, doradcy finansowego, a także do ubiegania się o inne uprawnienia zawodowe (np. biegłego rewidenta, brokera, pośrednika w handlu nieruchomościami). Absolwenci znajdują zatrudnienie w różnych instytucjach rynku finansowego i organizacjach gospodarczych, takich jak: banki, fundusze emerytalne, towarzystwa ubezpieczeniowe, jednostki administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowo-handlowe, biura rachunkowe, firmy konsultingowe, giełdy itp. Są również przygotowani do podjęcia własnej działalności.
Studenci mają możliwość poszerzania wiedzy i umiejętności w ramach trzech specjalności: finanse przedsiębiorstw, rachunkowość.

Absolwenci znajdują zatrudnienie w różnych instytucjach rynku finansowego i organizacjach gospodarczych, takich jak: banki, biura rachunkowe, fundusze emerytalne, towarzystwa ubezpieczeniowe, jednostki administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowo-handlowe, firmy konsultingowe, giełdy. Absolwenci są też przygotowani do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej.

Absolwent kierunku uzyskuje tytuł zawodowy licencjata i ma możliwość kontynuacji studiów II  stopnia (magisterskich) na Naszej Uczelni na kierunkach takich jak: bezpieczeństwo wewnętrzne, ekonomia oraz zarządzanie i coaching.

 

Praktyki

Studenci drugiego roku studiów odbywają obowiązkowe praktyki studenckie w przedsiębiorstwach oraz instytucjach finansowych, biurach rachunkowych, konsultingowych oraz firmach audytoryjnych.

 

Zniżki:

Pakiet korzyści dla absolwentów WSEPiNM podejmujących kształcenia na studiach podyplomowych:

  • ulga za kontynuację nauki w WSEPiNM  - 25 % zniżki
  • ulga dla studentów WSEPiNM studiów II stopnia - 50 % zniżki

 

Finanse kopia

 

Dla studenta:

Opis kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku finanse i rachunkowość | DOC

Raport Somooceny Kieruneku Finanse i Rachunkowość | PDF

Efekty Uczenia się dla kierunku Finanse i Rachunkowość | PDF

Program Studiów Kierunek Finanse i Rachunkowość | PDF

System weryfikacji zdobywania efektów uczenia się na kierunku Finanse i Rachunkowość | PDF

Zasady dokumentowanie procesu weryfikacji efektów uczenia się | PDF

 Sylabusy | ZIP

 

Praktyki Studenckie

Kryteria doboru i oceny Instytucji | PDF

 

Praca dyplomowa

Pytania na egzamin dyplomowy | DOC

W związku z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przypominamy o konieczności złożenia pracy dyplomowej przez stronę istudent w formie pliku PDF. Instrukcja przesyłania elektronicznej pracy dyplomowej | DOC

Karta obiegowa | DOC

 

Procedura JSA:

Regulamin przeprowadzania procedury sprawdzania prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego | PDF

Załącznik 1 - wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego - wynik wiodący do 29%DOC

Załącznik 2 - wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego - wynik wiodący od 30%DOC