-->

W Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych funkcjonuje rozwinięty system stypendialny. Jest założony, że są używane osoby w trudnej sytuacji materialnej oraz promowanie i nagradzanie osiągnięć naukowych i aktywności studentów. 

Fundusz stypendialny tworzony jest z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i ze środków działalności uczelni. Kierunek rozdzielania zajmuje się Wydziałowymi Komisjami Stypendialnymi, w których decydujący głos należy uwzględnić studentów.

Formy pomocy materialnej:

 • stypendium socjalne,
 • stypendium rektora (za wyniki w nauce lub sporcie),
 • stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego za osiągnięcia w nauce i osiągnięcia sportowe,
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 • zapomogi.

Stypenida rektora finansowane ze środków własnych Uczelni:

 • zwolnienia z czesnego decyzją rektora WSEPiNM.

System stypendialny obowiązujący w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych pozwala na sumowanie stypendiów. Dla wielu studentów oznacza to możliwość pokrycia nie tylko kosztów studiowania, ale także kosztów utrzymania w trakcie studiów.


Lista przyznanych zapomóg Covid-19 |pdf


Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej |pdf

Stypendia przyznane na rok akademicki 2019/2020 |pdf

Stypendia przyznane na rok akademicki 2018/2019 - pdf

Lista przyznanych stypendiów w roku akademickim 2020/2021: PDF

Informacja o stypendiach przyznanych studentom z Ukrainy tutaj

Stypendia Rektora

Wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów prosimy składać do Dziekanatu Uczelni. Nieprzekraczalny termin złożenia wniosku to 15 paźdzernika 2020. Wnioski złożone po tym terminie nie będą przyjmowane!

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2020/2021 |doc

Załącznik do wniosku: Oświadczenie o okresach studiowania 2020/2021 |doc

Oświadczenie - zlecenie przekazywania świadczeń stypendialnych 2020/2021 | doc

Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości i szczegółowych zasad przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów 2018/2019 |pdf

Zarządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań opłat obowiązujących w uczelni |pdf

 

Pomoc materialna na rok akademicki 2020/2021

Kwestura Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych informuje, że wnioski o przyznanie:
- stypendium socjalnego,
- stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości przyznawane w szczególnie
uzasadnionych przypadkach w tym: z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim lub
innym obiekcie (dotyczy studentów studiów stacjonarnych),
- stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
- zapomogi
na rok akademicki 2020/2021 będą przyjmowane do dnia 15 października 2020 r.

Prosimy o składanie wniosków o przyznanie pomocy materialnej wraz z załącznikami w systemie euczelnia.wseip.edu.pl po zapoznanie się z wykazem dokumentów zamieszczonym poniżej.

Po zaakceptowaniu kompletnego wniosku przez pracownika Kwestury student proszony będzie o złożenie wydrukowanego oraz podpisanego wniosku oraz oryginałów dokumentów na stanowisku Kwestury w Dziekanacie w uzgodnionych terminach.

Uwaga!

Załącznikiem niezbędnym, potwierdzającym wysokość zapłaconych zaliczek na podatek dochodowy przez studenta oraz każdego z pełnoletnich członków rodziny jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.

Załącznikiem niezbędnym, potwierdzającym wysokość zapłaconych składek zdrowotnych przez studenta oraz każdego z pełnoletnich członków rodziny jest zaświadczenie z ZUS.

 

Wykaz dokumentów oraz sposób udokumentowania sytuacji materialnej oraz obliczania dochodu w rodzinie studenta dostępne są poniżej.

 

Oświadczenia wymagane podczas składania wniosków o stypendia w systemie euczelnia.wseip.edu.pl

 

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej w roku akademickim 2020/2021

doc

Wykaz dokumentów, które należy dostarczyć wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy materialnej

doc

Oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku

doc

Oświadczenie o zaliczaniu stypendium na poczet czesnego

doc

Oświadczenie o okresach pobierania stypendiów doc

Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym

doc

Oświadczenie o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art.27, 30b, 30c i 30e Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz.361 z późn.zm.), osiągniętym w roku kalendarzowym, z którego dochód rodziny stanowi podstawę ustalenia prawa do pomocy materialnej

doc

Oświadczenie członka rodziny o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne

doc

Oświadczenie członka rodziny o braku zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

doc

Oświadczenie członka rodziny o dochodzie uzyskanym (2019)

doc

Oświadczenie członka rodziny o dochodzie uzyskanym (2018)

doc

Oświadczenie członka rodziny o źródłach uzyskiwanego dochodu opodatkowanego

doc

Oświadczenie członka rodziny o posiadaniu/nieposiadaniu gospodarstwa rolnego

doc

Oświadczenie członka rodziny o przebywaniu na urlopie wychowawczym

doc

Oświadczenie członka rodziny o ubezpieczeniu w KRUS

doc

Oświadczenie dodatkowe członka rodziny

 doc

   
Oświadczenie o okresach studiowania doc

 

 

Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2019/2020

doc

Wniosek o przyznanie zapomogi losowej w roku akademickim 2019/2020

doc

Oświadczenie - zlecenie przekazywania świadczeń stypendialnych

doc

   

Sposób udokumentowania sytuacji materialnej oraz obliczania dochodu w rodzinie studenta

doc

   
Ogłoszenie dotyczące wniosków o stypendium socjalne w roku akademickim 2019/2020  doc

 

 

Pomoc materialna na rok akademicki 2019/2020

 

OGŁOSZENIE

Kwestura Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych informuje, że wnioski o przyznanie:

 • stypendium socjalnego,
 • stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim lub innym obiekcie (dotyczy studentów studiów stacjonarnych),
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
 • zapomogi

na rok akademicki 2018/2019 będą przyjmowane do dnia 15 października 2019 r.

Wnioski z wykazem dokumentów oraz załącznikami oraz sposób udokumentowania sytuacji materialnej oraz obliczania dochodu w rodzinie studenta dostępne są poniżej.

Stypendium socjalne oraz stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim lub innym obiekcie przyznawane jest studentowi, jeżeli miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1 051,70 zł.

Prosimy o zapoznanie się z wykazem dokumentów i składanie wniosków o przyznanie pomocy materialnej wraz z załącznikami na stanowisku Kwestury w Dziekanacie.

Uwaga!
Załącznikiem niezbędnym, potwierdzającym wysokość zapłaconych składek zdrowotnych przez studenta oraz każdego z pełnoletnich członków rodziny jest zaświadczenie z ZUS.

Załącznikiem niezbędnym, potwierdzającym wysokość zapłaconych zaliczek na podatek dochodowy przez studenta oraz każdego z pełnoletnich członków rodziny jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.

Do wniosków o stypendia socjalne, specjalne oraz zapomóg należy dołączyć oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku.

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej w roku akademickim 2019/2020

doc

Wykaz dokumentów, które należy dostarczyć wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy materialnej

doc

Oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku

doc

Oświadczenie o zaliczaniu stypendium na poczet czesnego

doc

Oświadczenie o okresach pobierania stypendiów doc

Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym

doc

Oświadczenie o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art.27, 30b, 30c i 30e Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz.361 z późn.zm.), osiągniętym w roku kalendarzowym, z którego dochód rodziny stanowi podstawę ustalenia prawa do pomocy materialnej

doc

Oświadczenie członka rodziny o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne

doc

Oświadczenie członka rodziny o braku zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

doc

Oświadczenie członka rodziny o dochodzie uzyskanym (2019)

doc

Oświadczenie członka rodziny o dochodzie uzyskanym (2018)

doc

Oświadczenie członka rodziny o źródłach uzyskiwanego dochodu opodatkowanego

doc

Oświadczenie członka rodziny o posiadaniu/nieposiadaniu gospodarstwa rolnego

doc

Oświadczenie członka rodziny o przebywaniu na urlopie wychowawczym

doc

Oświadczenie członka rodziny o ubezpieczeniu w KRUS

doc

 

 

Oświadczenie dodatkowe

doc

Oświadczenie o okresach studiowania doc

 

 

Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2019/2020

doc

Wniosek o przyznanie zapomogi losowej w roku akademickim 2019/2020

doc

Zlecenie przekazywania świadczeń stypendialnych

doc

   

Sposób udokumentowania sytuacji materialnej oraz obliczania dochodu w rodzinie studenta

doc

   
Ogłoszenie dotyczące wniosków o stypendium socjalne w roku akademickim 2019/2020  doc

 

Zmiany w pomocy materialnej dla studentów obowiązujące od roku akademickiego 2014/2015

 1. Do dochodu rodziny studenta wlicza się stypendium doktoranckie oraz zwiększenie stypendium doktoranckiego otrzymywane przez członka rodziny (małżonka, rodzeństwo, dziecko).
 2. Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez rodziców:
  1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:
  a) ukończył 26. rok życia,
  b) pozostaje w związku małżeńskim,
  c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 4 pkt 2, lub
  2) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
  a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
  b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
  c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, czyli od 01.10.2014 r. 752,10 zł, natomiast od 01.11.2014 r. 792,35 zł
  d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził to w złożonym oświadczeniu.
 3. O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się również student przyjęty na pierwszy rok studiów zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.