Kalendarium 2006

11 stycznia 2006 r. Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach zawarła porozumienie o współpracy z Instytutem Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk i Instytutem Nauk Politycznych Akademii Świętokrzyskiej w realizacji zadań Centrum Edukacji i Monitoringu Polityki Integracyjnej.
CEMPI jest pierwszym w Polsce ośrodkiem monitorowania polityki integracyjnej partii i ugrupowań politycznych, międzynarodówek europejskich, frakcji parlamentarnych Parlamentu Europejskiego, kościołów oraz badania postaw społeczeństw wobec polityki integracji Europy. Głównym zadaniem Centrum jest tworzenie bazy danych, patronowanie pracom licencjackim, magisterskim i doktorskim, prowadzenie szkoleń i organizowanie konferencji naukowych.

Po raz szósty Kapituła Nagrody Liderzy Regionu ogłosiła laureatów w kilku branżach. W kategorii edukacja nagrodę Lidera Regionu 2005 przyznano, po raz czwarty, Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.
Lider Regionu to najbardziej prestiżowe wyróżnienie w województwie świętokrzyskim.

Lider Biznesu

11 lutego 2006 roku w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej w Warszawie odbyła się Wielka Gala Liderów Polskiego Biznesu organizowana przez Business Centre Club. Podczas Gali ogłoszone zostały wyniki piętnastej edycji konkursu Lider Polskiego Biznesu - z grona Nominowanych wyłonieni zostali zdobywcy Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu. Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach nominowana została do nagrody Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu 2005 w kategorii małych i średnich przedsiębiorstw.

3 marca 2006 r. ze studentami WSEiA spotkał się Mirosław Sekuła - Prezes Najwyższej Izby Kontroli. Temat spotkania Sprawiedliwe państwo - zjawisko korupcji w Polsce w latach transformacji spotkał się z żywym zainteresowaniem słuchaczy.

21 marca 2006 r. w WSEiA odbyła się Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce organizowana przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy", Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Wyższą Szkołę Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Gośćmi Konferencji byli prof. dr hab. Karol Musioł - rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Waldemar Siwiński - Prezes Polskiej Agencji Prasowej, Przewodniczący Rady Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.

W Rankingu szkół wyższych 2006 tygodnika Wprost wśród niepaństwowych wyższych szkół biznesu i zarządzania Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach zajęła 6. miejsce. Ranking Wprost 2006

Dziennik Rzeczpospolita i miesięcznik Perspektywy ogłosiły Ranking Edukacyjny 2006. W rankingu niepublicznych uczelni magisterskich Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach zajęła 13. miejsce. W stosunku do zeszłorocznego Rankingu Uczelnia awansowała o jedno miejsce.

26 kwietnia 2006 r. w  WSEiA odbyła się międzynarodowa VI Konferencja Studenckich Kół Naukowych nt. Współczesne problemy rozwoju społeczno-gospodarczego krajów i regionów. Celem Konferencji było przedstawienie najciekawszych opracowań powstających w środowisku studenckim naszego regionu - fragmentów prac dyplomowych, referatów przygotowanych w ramach seminariów i konwersatoriów, jak również opracowań członków studenckich kół naukowych. Zaproponowany temat, obejmujący rozległą i zróżnicowaną problematykę, okazał się inspirujący dla adeptów wielu dyscyplin akademickich, zwłaszcza politologii, europeistyki, nauk ekonomicznych, socjologii, zarządzania itp. Konferencja stała się forum ciekawych dyskusji i kontaktów pomiędzy studentami kieleckich uczelni a także studentami Międzyregionalnej Akademii Kierowania Personelem we Lwowie.
Materiały konferencyjne zostaną opublikowane w Zeszycie Studenckim WSEiA nr 6, po uprzednim zakwalifikowaniu do druku przez Radę Programową Konferencji.

25 maja 2006 r. Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach została przyjęta w poczet członków Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.
SIP-H wdraża fundusze unijne dla przedsiębiorstw, jest organizatorem licznych konferencji, szkoleń oraz spotkań informacyjnych. Przy Izbie funkcjonują: Biuro Promocji i Informacji Gospodarczej „InfoData”, Centrum „Euro Info” oraz Punkt Konsultacyjny w ramach Krajowego Systemu Usług. Staropolska Izba jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej i Forum Gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego.
Firmy zrzeszone w Staropolskiej Izbie reprezentują różne branże i znaczną część potencjału gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego. Prezesi, dyrektorzy i właściciele firm członkowskich funkcjonują w Radzie Dyrektorów Izby, której celem działania jest reprezentowanie opinii środowiska gospodarczego wobec władz lokalnych, centralnych i innych instytucji.

lewiatan

W dniach 7-8 czerwca 2006 r. odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Nowy Lewiatan w poszukiwaniu lepszego państwa". Organizatorem konferencji był Wydział Politologii i Europeistyki Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.

Tygodnik Polityka ogłosił Ranking Wyższych Uczelni 2006.
Ocenie zostały poddane poszczególne kierunki studiów posiadających co najmniej jeden rocznik absolwentów.
W kategorii szkoły niepubliczne Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach zajęła wysokie miejsca:

  • kierunek politologia 14. miejsce (w 2005 r. 23.)
  • kierunek ekonomia 28. miejsce(w 2005 r. 33.)
  • kierunek informatyka 12. miejsce (oceniany po raz pierwszy)

W ogólnopolskim rankingu Newsweeka Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach zajęła 11. miejsce wśród uczelni niepaństwowych, które dają największe szanse na znalezienie pracy.  Ranking Newsweeka 2006

8 czerwca 2006 r. w siedzibie Uczelni przy ul. Karczówkowskiej 27 odbyła się oragnizowana przez Wydział Ekonomii WSEiA konferencja nt.: Społeczna odpowiedzialność organizacji gospodarczych.

WSEiA była fundatorem nagrody „Srebrne Maski” dla najlepszego pracownika Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Podczas ogłoszenia wyników plebiscytu "O Dziką Różę"  wyróżnienie WSEiA wręczono Tomaszowi Smolarczykowi –autorowi scenografii do spektaklu Piosenki na pokuszenie i współtwórcy scenografii do spektaklu Przed sklepem jubilera. Obie sztuki oceniane były przez widzów w plebiscycie „O Dziką Różę”.

Budynek przy ul. Jagiellońskiej 109A

Wyposażenie budynku dydaktycznego przy ul. Jagiellońskiej 109 A finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (umowa nr Z/2.26/I/1.3.1/208/04/U/167/06).

16 września 2006 r. w WSEiA gościli przedstawiciele V. A. Graiciunas School of Management z Kowna: Rasa Bastytė, Biruta Švagždienė, Nijolė Liucija Einorytė i Asta Belovienė.
Celem wizyty było zapoznanie się z polskim przemysłem turystyczno – hotelarskim jak również przygotowanie metodologicznych rekomendacji mających na celu rozwój programu nauczania w zakresie zarządzania turystyką w V. A. Graiciunas School of Management. Podczas wizyty litewscy goście spotkali się z kierownictwem i kadrą naukowo- dydaktyczną WSEiA i przedyskutowali programy nauczania w zakresie zarządzania turystyką, zapoznali się z praktycznym szkoleniem studentów w tym zakresie oraz wymienili doświadczeniami na polu nauczania turystyki i hotelarstwa.

Giełda Pracy

27 września 2006 r. w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji odbyła się XVI Giełda Pracy dla Młodzieży. Giełdę zorganizowała WSEiA oraz Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach.

budynek_m_www

Od roku akademickiego 2006/2007 siedziba Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. E. Lipińskiego mieści się przy ul. Jagiellońskiej 109 A.

Inauguracja 2006/2007

7 października 2006 roku w audytorium nowego budynku Uczelni przy ul. Jagiellońskiej 109A odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2006/2007. Wykład inauguracyjny nt. Ekonomia przyszłości wygłosił prof. dr hab. Adam Glapiński.

Grażyna Gęsicka w WSEiA

W WSEiA odbyła się konferencja z udziałem Grażyny Gęsickiej – minister rozwoju regionalnego, ministra Przemysława Gosiewskiego oraz Grzegorza Banasia – wojewody świętokrzyskiego. Podczas spotkania ze studentami dyskutowano na temat wykorzystania środków unijnych w województwie świętokrzyskim. Minister Grażyna Gęsicka wysoko oceniła Świętokrzyskie za wykorzystanie tych środków.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w WSEiA

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. zw. dr hab. Michał Seweryński był gościem spotkania ze studentami WSEiA, podczas którego omawiano sytuację szkolnictwa wyższego w kraju, wykorzystanie funduszy strukturalnych oraz zakres pomocy finansowej dla studentów.

18 listopada 2006 r. w Wojewódzkim Domu Kultury odbył się "Zaczarowany Koncert" Grzegorza Turnaua. Podczas koncertu zaprezentowane zostały dwie płyty: "11:11" - autorska oraz "Historia pewnej podróży" - z piosenkami Marka Grechuty.
WSEiA była współorganizatorem koncertu.

Krewniacy14 grudnia 2006 r. w naszej Uczelni została przeprowadzona akcja oddawania krwi, której patronowała Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi. W ramach akcji KREWNIACY zbierana była  krew na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.

Państwowa Komisja Akredytacyjna pozytywnie oceniła jakość kształcenia na kierunku ekonomia prowadzonym w WSEiA na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Decyzja Państwowej Komisji Akredytacyjnej (pdf)

Nowy kierunek studiów!

Od nowego roku akademickiego oferta kształcenia w WSEiA wzbogacona będzie o nowy kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Studia I stopnia (licencjackie) prowadzone będą w systemie dziennym i zaocznym.Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (pdf)

WSEIA uzyskała zgodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia I stopnia (licencjackie). Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (pdf)

ŚSFBCC

7 grudnia 2006BCC r. w WSEiA odbyła się uroczysta inauguracja działalności Świętokrzyskiego Studenckiego Forum Business Centre Club.

 Otrzęsiny 2006 Otrzęsiny 2006 otrz06_3

26 października w klubie AFRICA PUB odbyły się uroczyste Otrzęsiny 2006. Wyśmienitą zabawę uświetniały konkursy oraz wybory Miss i Mistera WSEiA.