kapital   sbrr  efs

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W bieżącym roku Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach podjęła działania promujące podjęcie kształcenia wyższego oraz wyrównanie szans dostępu do edukacji dla uczniów zamieszkujących tereny pozamiejskie. Projekt „Nauka drogą do sukcesu” realizowany w ramach Działania 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich i finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny miał na celu m.in. przedstawienie systemu szkolnictwa wyższego w Polsce, zaprezentowanie nowoczesnych technik nauczania oraz przedstawienie warunków rekrutacji, oferty edukacyjny i możliwości kształcenia w Uczelni.


W ramach projektu w spotkaniach edukacyjnych i informacyjnych wzięli udział uczniowie klas drugich szkół ponad gimnazjalnych z  regionu świętokrzyskiego.
Program spotkania w ramach projektu „Nauka drogą do sukcesu”
· zapoznanie z  możliwościami kształcenia wyższego w województwie świętokrzyskim na przykładzie Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach;
· spotkanie z doradcą zawodowym;
· prezentacja nowoczesnych technik nauczania;
· poczęstunek;
· przekazanie materiałów informacyjnych;
Po spotkaniu „Nauka drogą do sukcesu” Uczelnia zaprosiła uczniów i nauczycieli na projekcję wybranego filmu w kinie Kinoplex mieszącym się w hipermarkecie Tesco .
Koszt przejazdu autokarem, pobytu w Uczelni oraz projekcji filmowej pokryła Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.

Projekt pn. „Nauka drogą do sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EuropejskiegoFunduszu Społecznego - nr umowy o dofinansowanie: POKL.09.05.00-26-052/08