Konferencję otwiera dr Krzysztof Wątorek12 września 2012 r. w WSEiP odyła się konferencja nt. "Przemiany prawa publicznego i prywatnego na początku XXI wieku".Celem Konferencji było skupienie uwagi na aktualnych i zarazem kluczowych problemach prawoznawstwa, ocena istniejącego stanu normatywnego oraz określenie kierunków pożądanych zmian regulacji prawnych poprzez pryzmat potrzeby dostosowania systemu prawa na początku XXI do nieustannie zachodzących zmian w rzeczywistości społecznej. 

 „Przemiany prawa publicznego i prywatnego na początku XXI wieku” - tak sformułowany tytuł Konferencji nie jest przypadkowy. Stale rosnąca liczba problemów prawnych  i ich znaczenie dla społeczeństwa uzasadniają podjęcie głębszej, złożonej refleksji nad różnymi dziedzinami prawa. Zmieniająca się w szybkim tempie rzeczywistość społeczna wymusza stałe podążanie za nią systemu prawa. Ten ostatni zaś powinien w jak największym zakresie realizować potrzeby jakie postuluje szereg nieustannych zmian zachodzących w społeczeństwie.

Niniejsza sesja naukowa stanowi kolejną, trzecią już z cyklu Konferencji Naukowych organizowanych przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach w ramach projektu nr  POKL.04.01.01-00-168/09 pn. „Specjalność Prawo administracji publicznej i gospodarcze, kursy przygotowujące do egzaminu aplikacyjnego oraz doszkalanie kadry naukowej zakresu specjalistycznych języków obcych”.

Wystąpienie doktora Roberta FreyaKonferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem


Zorganizowane dotychczas Konferencje Naukowe pt. Prawo-Społeczeństwo-Jednostka oraz Prawo wobec wyzwań współcze

sności zgromadziły wielu wybitnych przedstawicieli nauki i praktyki. Zaprezentowane podczas Konferencji referaty oraz toczona przy tej okazji dyskusja pokazały jak ważna jest pozycja jednostki w  państwie i jak ogromne wyzwania stoją przed organami stanowiącymi prawo.

Efektem wieńczącym wspomniane wyżej sesje naukowe są  monografie, będące kompleksowym zbiorem referatów zawierających postulaty o charakterze dogmatyczno- empirycznym i poruszające zarazem zróżnicowaną tematykę.

Honorowy patronat nad Konferencją objęli: adwokat Jerzy Zięba - dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach, radca prawny Mirosława Głowacka - dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach oraz Michał Cielibała - przewodniczący Zarządu Świętokrzyskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Kielcach.
Organizatorzy wyrażają nadzieję, że sesja naukowa ze względu na swój interdyscyplinarny charakter spotka się z zainteresowaniem reprezentantów różnych gałęzi i szczegółowych dziedzin prawa, przedstawicieli zawodów prawniczych oraz praktyki gospodarczej, aplikantów, osób przygotowujących się do egzaminów na aplikacje prawnicze, a także studentów i wszystkich zainteresowanych aktualnymi problemami nauki i praktyki prawa.
Pokłosiem Konferencji będzie recenzowana monografia. Program Konferencji: pdf