Bezpieczeństwo mieszkańców i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni w gminie, tematem zajęć studentów II roku kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, z zastępcą burmistrza gminy i miasta Chęciny mgr Mariuszem Nowakiem. Pan burmistrz M. Nowak podzielił się ze studentami naszej uczelni swoimi uwagami nt. osiągnięć gminy w ostatnich latach, wynikających z realizacji ustawowego zakresu działań, zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

BW

Imponująco wygląda lista dokonań gminy na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców w takich obszarach jak, remonty, budowa gminnych dróg i ulic, organizacji ruchu drogowego, rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, oczyszczania ścieków, utrzymania czystości i porządku oraz wiele ciekawych rozwiązań i dobrych praktyk na rzecz kształtowania bezpiecznych i przyjaznych przestrzeni dla mieszkańców i licznie odwiedzających gminę turystów.

Wykorzystując walory przyrodniczo-krajobrazowe gmina zmienia swoją strukturę przestrzenną, przeznaczając tereny pod zabudowę mieszkaniową i usługi rekreacyjno-hotelowe. Gmina przyciąga nowych mieszkańców i inwestorów a za tym idą środki na jej dalszy rozwój.

Bardzo ważnym segmentem działalności gminy jest prowadzenie polityki społecznej w zakresie prawidłowego rozdziału środków pomocowych, monitorując i przeciwdziałając zjawiskom patologicznym i przemocy w rodzinie. W kuluarowych dyskusjach studenci z oburzeniem wyrażali się o proponowanych zmianach ustawowych przez rządzących w walce z przemocą w rodzinie i funkcjonowaniu „NIEBIESKIEJ KARTY”.

Wsłuchując się w wykład Pana burmistrza M. Nowaka, większość studentów z niedowierzaniem przyjęło do wiadomości fakty, że zakres działania podstawowej jednostki samorządu terytorialnego – gminy, jest tak bardzo szeroki.

Za konkluzję spotkania studentów WSEPiNM z przedstawicielem władz gminy Chęciny niech świadczą przykłady rozwoju i prawidłowego wykorzystania infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gminie. Pozwala to na kreowanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych i sportowych mieszkańców z uwarunkowaniami podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Można też stwierdzić, że kształtowanie przez gminę przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni, mieszkańcy gminy w pełni doceniają, co potwierdziło się m.in. w wyborze obecnych władz gminy na kolejną, czwartą kadencję.