-->

W dniu 5 lutego 2019 r. w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach miała miejsce uroczystość podpisania porozumienia o współpracy ze Świętokrzyską Grupą Wojewódzką Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji Sekcja Polska z siedzibą w Kielcach. Porozumienie ze strony uczelni podpisał dr Krzysztof Watorek – prorektor WSEPiNM, zaś ze strony Stowarzyszenia Prezes Świętokrzyskiej Grupy Wojewódzkiej IPA Robert Literacki.

IPA

Przy podpisaniu porozumienia obecny był także Przewodniczący Regionu IPA Kielce Artur Niedbała. Porozumienie o współpracy pomiędzy WSEPiNM a Świętokrzyską Grupą Wojewódzką Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji Sekcja Polska z siedzibą w Kielcach zakłada m.in. wspólną realizację przedsięwzięć edukacyjnych m.in. w zakresie doradztwa i konsultacji przy tworzeniu programów studiów i programów praktyk na kierunku bezpieczeństwa wewnętrzne, prowadzenie zajęć praktycznych (warsztatów, ćwiczeń) przez ekspertów w zakresie przedmiotów specjalnościowych, organizacji wspólnych szkoleń, konferencji oraz innych form spotkań ze studentami, a także pomoc w organizacji praktyk zawodowych studentów. Istotnym aspektem podpisanego porozumienia będzie także wspólna realizacja kursów i szkoleń dla członków Świętokrzyskiej Grupy Wojewódzkiej IPA oraz studentów naszej uczelni, a także dla szerokiego grona osób zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego. Studenci kierunków:  bezpieczeństwo wewnętrzne, ratownictwo, będą mieli także możliwość odbywania staży, praktyk zawodowych oraz wizyt studyjnych w siedzibie partnera.

IPA to skrót od International Police Association – Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji założonego 1 stycznia 1950 roku przez sierżanta Brytyjskiej Policji sir Arthura Troopa. Jest to niezawisłe stowarzyszenie łączące funkcjonariuszy policji z całego świata bez różnicy stopnia, wykształcenia, płci, rasy, barwy skóry, mowy i religii. Jest stowarzyszeniem neutralnym politycznie, gospodarczo, związkowo i religijnie. Przynależność do IPA zobowiązuje do przestrzegania Deklaracji Praw Człowieka, które zostały określone w 1948 roku. Celem organizacji jest tworzenie więzów autentycznej przyjaźni i koleżeństwa zawodowego pomiędzy zatrudnionymi w służbach policyjnych na całym świecie. Do Stowarzyszenia należy obecnie ponad 320 000 policjantów z 66. krajów. Od 1977 roku IPA jest największym stowarzyszeniem policyjnym na świecie i posiada statut konsultacyjny Rady Europy i status konsultacyjny Rady Społeczno-Gospodarczej ONZ.