-->

Administracja

studia I stopnia (licencjackie) - 6 semestralne, stacjonarne i niestacjonarne; profil praktyczny

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nadania uprawnień do prowadzenia kierunku.

Specjalności:

 • administracja publiczna
 • administracja gospodarcza
 • administracja jednostek samorządu terytorialnego

Studia na kierunku administracja przygotowują przede wszystkim do pracy na stanowiskach urzędniczych w administracji państwowej i samorządowej, dlatego duży nacisk kładzie się na znajomość prawa administracyjnego i procedur administracyjnych, zasad interpretacji i stosowania przepisów oraz orzecznictwa sądów administracyjnych. Specyfika działania jednostek administracji różnych szczebli wymaga również rozległej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania, ekonomii, finansów publicznych, kierowania zespołami ludzkimi itp.

 

Wybrane przedmioty

rok I
filozofia – podstawy zarządzania – ochrona środowiska – postępowanie administracyjne w wybranych krajach – prawo konsumenckie i ochrona rynku – e-administracja – podstawy prawoznawstwa – nauki o administracji – historia administracji – konstytucyjny system organów państwowych – prawo administracyjne – podstawy ekonomii – Prawo cywilne i umowy w administracji – prawo pracy i prawo urzędnicze – finanse publiczne i prawo finansowe – socjologia i metody badań socjologicznych – zamówienia publiczne – statystyka z demografią

rok II
Polska w UE – ochrona własności intelektualnej – prawo administracyjne – postępowanie administracyjne – organizacja i zarządzanie w administracji publicznej – publiczne prawo gospodarcze – legislacja administracyjna – postępowanie egzekucyjne w administracji – techniki negocjacji i mediacji w administracji – ustrój samorządu terytorialnego – przedmioty specjalnościowe

rok III
psychologia – prawo międzynarodowe – globalizacja a fundusze publiczne – nowoczesne formy finansowania jst; prospekty emisyjne – sytuacja finansów publicznych w świecie; analiza empiryczna – systemy administrowania rynkiem pracy – prawo karne i prawo wykroczeń – instytucje i źródła prawa w UE – przedmioty specjalnościowe – seminarium dyplomowe

 

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe pozwalają skonfrontować wiedzę teoretyczną, zdobytą w trakcie studiów, z realiami funkcjonowania jednostek administracyjnych oraz uzupełnić ją o umiejętności niezbędnie w pracy urzędnika. Realizowane są w instytucjach państwowych i samorządowych wszystkich szczebli.

 

Absolwent

Ukończenie kierunku administracja stwarza szerokie możliwości zatrudnienia w administracji rządowej i samorządowej, jak również w innych instytucjach zapewniających funkcjonowanie administracji publicznej – ZUS, urzędy pracy, PIP, urzędy skarbowe, regionalne izby obrachunkowe, PIH itp. Postępująca integracja europejska stwarza również możliwości ubiegania się o pracę w organizacjach i instytucjach międzynarodowych.

Absolwent kierunku uzyskuje tytuł zawodowy licencjata i ma możliwość kontynuacji studiów II  stopnia (magisterskich) na kierunkach: bezpieczeństwo wewnętrzne oraz ekonomia.

 

Pakiet korzyści dla absolwentów WSEPiNM podejmujących kształcenia na studiach podyplomowych:

 • ulga za kontynuację nauki w WSEPiNM - 25 % zniżki
 • ulga dla studentów WSEPiNM studiów II stopnia - 50 % zniżki


Informacje dla studentów

 • Efekty kształcenia dla kierunku administracja |pdf
 • Deklaracja wyboru modułu AG 2020|doc

 • Ogłoszenie w sprawie określenia terminu i formy wyboru specjalności AG 2020 |doc
 • Zarządzenie w sprawie zasad wyboru specjalności (nr 11/2020) AG 2020 |doc

 • Oferta promotorska |doc
 • Ogłoszenie dot. seminarium dyplomowego |doc
 • Zarządzenie w sprawie seminarium dyplomowego |doc

Praktyki

Zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji  i form odbywania studenckich praktyk zawodowych na kierunkach: administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne | doc

Wykaz instytucji, w których studenci Wydziału Bezpieczeństwa i Administracji mogą odbywać praktyki studenckie |doc

 

Praca dyplomowa

Standardy pracy dyoplomowej |doc

Zarządzenie Dziekana Wydziału Prawa i Bezpieczeństwa w sprawie zatwierdzenia zmian w „Standardach Pracy Dyplomowej” |doc

Regulamin przygotowania pracy dyplomowej | doc

Forma pracy dyplomowej | doc

Pierwsza strona pracy dyplomowej | doc

Prośba o udostępnienie materiałów | doc

Oświadczenie dot. praw autorskich | doc

Fiszka bibliograficzna | doc

Wniosek o wydanie odpisu dyplomu w j. angielskim | doc

Opis koperty ze zdjęciami | doc

W związku z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przypominamy o konieczności złożenia pracy dyplomowej przez stronę istudent w formie pliku PDF. Instrukcja przesyłania elektronicznej pracy dyplomowej |doc

Pytania na egzamin dyplomowy 2019/2020 | doc

Karta obiegowa |doc

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego |doc

Proces dyplomowania

Regulamin przeprowadzania procedury sprawdzania prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego |pdf
Załącznik 1 i 2 do Regulaminu JSA | doc