Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia I stopnia (licencjackie) - 6 semestralne (3 lata) stacjonarne i niestacjonarne; profil praktyczny

Studia II stopnia (magisterskie) - 4 semestralne (2 lata) stacjonarne i niestacjonarne; profil praktyczny

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nadania uprawnień do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nadania uprawnień do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Specjalności:

  • bezpieczeństwo i porządek publiczny
  • zarządzanie kryzysowe

Kształcenie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne ma charakter interdyscyplinarny. Studenci zdobywają ogólną wiedzę z zakresu prawa i administracji, organizacji i zarządzania, psychologii, socjologii itp., w powiązaniu ze specjalistyczną, praktyczną wiedzą o zagrożeniach bezpieczeństwa państwa, zdrowia, życia i mienia obywateli, bezpieczeństwa informacji, zarządzania kryzysowego i utrzymania porządku publicznego. Uczą się jak zarządzać bezpieczeństwem imprez masowych, reagować w sytuacjach zagrożeń wynikających z klęsk żywiołowych, katastrof, aktów terroryzmu i zaburzeń społecznych. Poznają sposób działania służb mundurowych i innych organów odpowiedzialność za bezpieczeństwo i ochronę porządku publicznego.

 

Absolwent

Absolwenci mogą ubiegać się o zatrudnienie w instytucjach państwowych i samorządowych, które posiadają komórki zarządzania kryzysowego, służbach mundurowych: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej i Gminne itp. Perspektywy zatrudnienia tworzy również prężnie rozwijający się rynek usług świadczony przez podmioty prywatne, wyspecjalizowane w ochronie osób i mienia.

 

Praktyki

Praktyki organizowane są w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, w służbach mundurowych i innych instytucjach, których działalność skierowana jest na zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego.

 

Wybrane przedmioty:

rok I
filozofia – podstawy ekonomii – historia ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego – psychologia – socjologia – nauka o państwie i prawie – bezpieczeństwo państwa – prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych – kryminologia i kryminalistyka – zwalczanie przestępczości – bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie – bezpieczeństwo ekonomiczne – ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

rok II
organizacja i zarządzanie – ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów – bezpieczeństwo społeczności lokalnych – bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni – zwalczanie terroryzmu – zarządzanie w sytuacjach kryzysowych –– przedmioty specjalnościowe

rok III
administracja a bezpieczeństwo państwa – organy ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego – przedmioty specjalnościowe – seminarium dyplomowe

 

Porozumienie z Komendą Główną Policji w Warszawie

 

Absolwent kierunku uzyskuje tytuł zawodowy licencjata i ma możliwość kontynuacji studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku ekonomia.

Pakiet korzyści dla absolwentów WSEPiNM podejmujących kształcenia na studiach podyplomowych:

  • ulga za kontynuację nauki w WSEPiNM - 25 % zniżki
  • ulga dla studentów WSEPiNM studiów II stopnia - 50 % zniżki

 

Informacje dla studentów

Ogłoszenie w sprawie określenia terminu i formy wyboru specjalności | doc

Zarządzenie w sprawie zasad wyboru specjalności |doc

Deklaracja wyboru specjalności | doc

 

Praktyki studenckie

Zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji  i form odbywania studenckich praktyk zawodowych na kierunkach: administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne | doc

Wykaz instytucji, w których studenci Wydziału Bezpieczeństwa i Administracji mogą odbywać praktyki studenckie |doc

 

Praca dyplomowa

Regulamin przygotowania pracy dyplomowej | doc

Forma pracy dyplomowej | doc

Pierwsza strona pracy dyplomowej | doc

Prośba o udostępnienie materiałów | doc

Oświadczenie dot. praw autorskich | doc

Fiszka bibliograficzna | doc

Wniosek o wydanie odpisu dyplomu w j. angielskim | doc

Opis koperty ze zdjęciami | doc

Pytania na egzamin dyplomowy 2016/2017 | doc

W związku z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przypominamy o konieczności złożenia pracy dyplomowej przez stronę istudent w formie pliku PDF. Instrukcja przesyłania elektronicznej pracy dyplomowej |doc.

 

Procedura antyplagiatowa

Zarządzenie Rektora w sprawie wprowadzenia procedury antyplagiatowej |doc
Regulamin procedury antyplagiatowej |doc