-->

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia I stopnia (licencjackie) - 6 semestralne (3 lata) stacjonarne i niestacjonarne; profil praktyczny

Studia II stopnia (magisterskie) - 4 semestralne (2 lata) stacjonarne i niestacjonarne; profil praktyczny

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nadania uprawnień do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nadania uprawnień do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

 

Studia I stopnia

 

Specjalności:

 • bezpieczeństwo i porządek publiczny
 • zarządzanie kryzysowe

Kształcenie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne ma charakter interdyscyplinarny. Studenci zdobywają ogólną wiedzę z zakresu prawa i administracji, organizacji i zarządzania, psychologii, socjologii itp., w powiązaniu ze specjalistyczną, praktyczną wiedzą o zagrożeniach bezpieczeństwa państwa, zdrowia, życia i mienia obywateli, bezpieczeństwa informacji, zarządzania kryzysowego i utrzymania porządku publicznego. Uczą się jak zarządzać bezpieczeństwem imprez masowych, reagować w sytuacjach zagrożeń wynikających z klęsk żywiołowych, katastrof, aktów terroryzmu i zaburzeń społecznych. Poznają sposób działania służb mundurowych i innych organów odpowiedzialność za bezpieczeństwo i ochronę porządku publicznego.

Wybrane przedmioty:

rok I
filozofia – podstawy ekonomii – historia ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego – psychologia – socjologia – nauka o państwie i prawie – bezpieczeństwo państwa – prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych – kryminologia i kryminalistyka – zwalczanie przestępczości – bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie – bezpieczeństwo ekonomiczne – ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

rok II
organizacja i zarządzanie – ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów – bezpieczeństwo społeczności lokalnych – bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni – zwalczanie terroryzmu – zarządzanie w sytuacjach kryzysowych –– przedmioty specjalnościowe

rok III
administracja a bezpieczeństwo państwa – organy ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego – przedmioty specjalnościowe – seminarium dyplomowe

Praktyki

Praktyki organizowane są w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, w służbach mundurowych i innych instytucjach, których działalność skierowana jest na zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego.

Absolwent

Absolwenci mogą ubiegać się o zatrudnienie w instytucjach państwowych i samorządowych, które posiadają komórki zarządzania kryzysowego, służbach mundurowych: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej i Gminne itp. Perspektywy zatrudnienia tworzy również prężnie rozwijający się rynek usług świadczony przez podmioty prywatne, wyspecjalizowane w ochronie osób i mienia.

Absolwent kierunku uzyskuje tytuł zawodowy licencjata i ma możliwość kontynuacji studiów II stopnia (magisterskich) na kierunkach: bezpieczeństwo wewnętrzne oraz ekonomia.

 

Studia II stopnia

W ramach studiów, do wyboru jeden z dwóch bloków tematycznych:

blok I – bezpieczeństwo społeczne

blok II – bezpieczeństwo w administracji publicznej

w ramach poszczególnych bloków student uczestniczy w  zajęciach modułowych

 

Wybrane przedmioty

I rok – filozofia bezpieczeństwa, strategia bezpieczeństwa, psychologia zagrożeń, organizacje bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce, logistyka i zarządzanie systemami bezpieczeństwa wewnętrznego, współczesne zagrożenia terroryzmem kryminalnym i gospodarczym w Polsce

II rok – ochrona informacji niejawnych, ochrona ludności i obrona cywilna, ochrona własności intelektualnej, zarządzanie jakością w instytucjach odpowiedzialnych za zapewnienie jakości

 

Absolwent studiów II stopnia

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne o profilu praktycznym będzie posiadał ogólną wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych tworzących podbudowę dla rozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego.Będzie rozumiał i umiał analizować zjawiska związane z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Absolwent dysponował będzie podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych, praw człowieka i zasad funkcjonowania państwa – jego ustroju i struktury. Ponadto będzie znał podział władzy w państwie oraz zadania i zasady funkcjonowania organów państwa, w tym usytuowanie i rolę administracji publicznej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wewnętrzne. Absolwent będzie znał zagadnienia związane z bezpieczeństwem wewnętrznym, a w szczególności regulacje prawne w tym zakresie. Znał będzie zasady funkcjonowania instytucji państwa, zakres zadań administracji publicznej oraz problematykę zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Dysponował będzie wiedzą w zakresie rozwiązywania prostych problemów zawodowych oraz będzie potrafił uczestniczyć w pracy zespołowej.


Pakiet korzyści dla absolwentów WSEPiNM podejmujących kształcenia na studiach podyplomowych:

 • ulga za kontynuację nauki w WSEPiNM - 25 % zniżki
 • ulga dla studentów WSEPiNM studiów II stopnia - 50 % zniżki

 Porozumienie z Komendą Główną Policji w Warszawie


Informacje dla studentów

 • Deklaracja wyboru specjalności BWG 2020 |doc

 • Zarządzenie w sprawie zasad wyboru specjalności (nr 12/2020) BWG 2020 |doc

 • Ogłoszenie w sprawie określenia terminu i formy wyboru specjalnośći BWG 2020 |doc

 • Ogłoszenie w sprawie wyboru promotora
 • Zarządznie w sprawie wyboru promotora
 • Karta wyboru modułów kształcenia - studia II stopnia |pdf
 • Program kształcenia dla kierunku studiów bezpieczeństwo wewnętrzne |doc

 • Efekty kształcenia dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne |pdf
 • Program kształcenia w tym efekty kształcenia dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, studia I stopnia, tryb stacjonarny i niestacjonarny, profil ogólnoakademicki |doc
 • Program kształcenia dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia profil praktyczny |doc
 • Oferta promotorska |doc
 • Ogłoszenie dot. seminarium licencjackiego |doc
 • Zarządzenie w sprawie wyboru seminarium |doc

Praktyki studenckie

Zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji  i form odbywania studenckich praktyk zawodowych na kierunkach: administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne | doc

Wykaz instytucji, w których studenci Wydziału Bezpieczeństwa i Administracji mogą odbywać praktyki studenckie |doc

 

Praca dyplomowa

Standardy pracy dyoplomowej |doc

Zarządzenie Dziekana Wydziału Prawa i Bezpieczeństwa w sprawie zatwierdzenia zmian w „Standardach Pracy Dyplomowej” |doc

Regulamin przygotowania pracy dyplomowej | doc

Forma pracy dyplomowej | doc

Forma pracy dyplomowej studia II stopnia | doc

Pierwsza strona pracy dyplomowej studia I stopnia | doc

Pierwsza strona pracy dyplomowej studia II stopnia | doc

Prośba o udostępnienie materiałów | doc

Oświadczenie dot. praw autorskich | doc

Fiszka bibliograficzna | doc

Wniosek o wydanie odpisu dyplomu w j. angielskim | doc

Opis koperty ze zdjęciami | doc

Pytania na egzamin dyplomowy - studia II stopnia 2020/2021 | doc

Pytania na egzamin dyplomowy - studia I stopnia 2020/2021 | doc

W związku z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przypominamy o konieczności złożenia pracy dyplomowej przez stronę istudent w formie pliku PDF. Instrukcja przesyłania elektronicznej pracy dyplomowej |doc.

Karta obiegowa |doc

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego |doc

Proces dyplomowania

Regulamin przeprowadzania procedury sprawdzania prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego |pdf
Załącznik 1 i 2 do Regulaminu JSA | doc