-->

Bezpieczeństwo i higiena pracy

studia I stopnia (licencjackie) - 7 semestralne (3,5 roku) stacjonarne, niestacjonarne; profil praktyczny

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nadania uprawnień do prowadzenia kierunku.

 

Studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy przygotowują do pełnienia roli wysokiej klasy specjalistów z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną środowiska pracy.

 

Wybrane przedmioty:

I rok
podstawy ekonomii, podstawy filozofii, matematyka, techniki wytwarzania, podstawy informatyki, encyklopedia prawa, podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy, ekologia, prawo pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy w UE

II rok
język obcy, Polska w UE, ochrona własności intelektualnej, technologie informacyjne, podstawy zarządzania, prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, prawo pracy, podstawy socjologii, podstawy psychologii, ochrona środowiska, ergonomia, analiza i ocena zagrożeń, przedmioty fakultatywne

III rok
język obcy, ocena ryzyka zawodowego, organizacja, zadania i metody pracy służb bezpieczeństwa i higieny pracy, badania wypadków przy pracy, choroby zawodowe, ochrona przeciwpożarowa, ratownictwo, przedmioty fakultatywne, seminarium dyplomowe

IV rok
systemy informatyczne w zarządzaniu bhp, przedmioty fakultatywne, seminarium dyplomowe

 

Praktyki

Zasadniczym celem praktyk jest umożliwienie studentom przygotowanie się do przyszłej pracy zawodowej. Praktyki mają zapoznać studentów z organizacją podmiotów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, z ich specyfiką, a także nauczyć praktycznego wykorzystywania nabywanej w trakcie studiów wiedzy teoretycznej. Cząstkowym celem praktyki zawodowej jest ukształtowanie umiejętności wykorzystania wiedzy zdobytej podczas teoretycznych zajęć dydaktycznych i podczas rozwiązywania konkretnych problemów oraz pogłębienie wiedzy studenta poprzez powiązanie teorii z praktyką. Praktyka zawodowa będzie źródłem weryfikacji wiedzy teoretycznej zdobytej w trakcie studiów. Podstawowymi zadaniami praktyki zawodowej będzie:

 • wyrobienie u studenta poczucia rzeczywistości europejskiej przez bezpośredni kontakt z procesami, procedurami, problemami, które student poznał na zajęciach dydaktycznych,
 • wzbudzanie motywacji do pogłębianie wiedzy teoretycznej przydatnej w praktyce,
 • przygotowanie do pracy zawodowej,
 • empiryczne poznanie problematyki i zebranie materiałów do napisania pracy dyplomowej – licencjackiej.

Dla studentów przewidziano praktyki w instytucjach oraz jednostkach związanych z administracją jak: Państwowa Inspekcja Pracy, sąd administracyjny, prokuratura, administracja państwowa i samorządowa, a także w Stowarzyszeniu Prawników Administracji Publicznej. 

 

Absolwent

Absolwent tego kierunku będzie posiadał niezbędne kompetencje wymagane w administracji państwowej na stanowiskach podstawowych w Państwowej Inspekcji Pracy także w pewnym zakresie w instytucjach i organizacjach krajowych i zagranicznych, a jego przygotowanie pozwoli na stosowanie polskich i europejskich uregulowań prawnych w tym zakresie. Powinien posiadać wiedzę ogólną z zakresu nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym obejmującą zagrożenia występujące w procesach technologicznych i metody ich eliminowania lub ograniczania, ocenę ryzyka zawodowego, badania wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz zadania i metody pracy służby bhp.
Powinien posiadać umiejętności korzystania z wiedzy w pracy zawodowej, komunikowania się z otoczeniem oraz radzenia sobie z problematyką prawną i ekonomiczną.
Absolwent powinien umieć: interpretować role i miejsce człowieka w procesie pracy wraz ze wszystkimi tego konsekwencjami, praktycznie wykorzystywać wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, organizacji, zarządzania i marketingu w działaniach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz oceniać przebieg procesów produkcyjnych w zakładach pracy w kontekście zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Powinien umieć przeprowadzać kontrole przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, formułować wnioski w zakresie poprawy warunków pracy, oceniać rozwiązania techniczno-organizacyjne pod względem spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, badać okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy oraz podejmować działania profilaktyczne. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia pracy związanej z ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy – w tym w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy u małych, średnich i dużych przedsiębiorców – u przedsiębiorców świadczących usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w organach nadzoru nad warunkami pracy.
Powinien być przygotowany do pracy w instytucjach badawczych prowadzących projektowanie i wdrażanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka, a także w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk technicznych. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwent kierunku uzyskuje tytuł zawodowy licencjata i ma możliwość kontynuacji studiów II stopnia (magisterskich) na kierunkach: bezpieczeństwo wewnętrzne oraz ekonomia.

 

Pakiet korzyści dla absolwentów WSEPiNM podejmujących kształcenia na studiach podyplomowych:

 • ulga za kontynuację nauki w WSEPiNM - 25 % zniżki
 • ulga dla studentów WSEPiNM studiów II stopnia - 50 % zniżki

Informacje dla studentów

 • Deklaracja wyboru modułu BHPC 2018 |doc
 • Ogłoszenie w sprawie określenia terminu i formy wyboru modułu BHPC 2018 |doc
 • Zarządzenie w sprawie zasad wyboru specjalności (nr 6.2018) BHPC 2018 |doc
 • Oferta promotorska |doc
 • Ogłoszenie dot. seminarium licencjackiego |doc
 • Zarządzenie w sprawie seminarium dyplomowego |doc

 

Praktyki studenckie

Wykaz instytucji, w których studenci Wydziału Bezpieczeństwa i Administracji mogą odbywać praktyki studenckie |doc

 

Praca dyplomowa

 • Standardy pracy dyoplomowej |doc

 • Zarządzenie Dziekana Wydziału Prawa i Bezpieczeństwa w sprawie zatwierdzenia zmian w „Standardach Pracy Dyplomowej” |doc

 • Regulamin przygotowania pracy dyplomowej | doc
 • Forma pracy dyplomowej | doc
 • Prośba o udostępnienie materiałów | doc
 • Oświadczenie dot. praw autorskich | doc
 • Fiszka bibliograficzna | doc
 • Wniosek o wydanie odpisu dyplomu w j. angielskim | doc
 • Opis koperty ze zdjęciami | doc
 • Pytania do egzaminu dyplomowego w roku akademickim 2019/2020 |doc
 • Karta obiegowa |doc

 • Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego |doc

Proces dyplomowania

Regulamin przeprowadzania procedury sprawdzania prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego |pdf
Załącznik 1 i 2 do Regulaminu JSA | doc

 

W związku z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przypominamy o konieczności złożenia pracy dyplomowej przez stronę istudent w formie pliku PDF. Instrukcja przesyłania elektronicznej pracy dyplomowej |doc.