Ekonomia

studia I stopnia (licencjackie, 6-semestralne) – stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne); profil praktyczny
studia II stopnia (magisterskie, 4-semestralne) – stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne); profil praktyczny

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nadania uprawnień do prowadzenia kierunku (studia I stopnia).

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nadania uprawnień do prowadzenia kierunku (studia II stopnia).

Pozytywna ocena kierunku dokonana przez Polską Komisję Akredytacyjną

 

Studia na kierunku ekonomia przygotowują do wykonywania zawodu ekonomisty. Opanowanie wiedzy z przedmiotów ekonomicznych i prawnych umożliwiają absolwentom kierunku ekonomia opracowywanie analiz oraz syntez ekonomicznych, przygotowywanie projektów, świadczenie usług doradczych, podejmowanie racjonalnych decyzji w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu zasobów (ludzkich, finansowych, rzeczowych i informacyjnych) przez jednostki sektora prywatnego lub publicznego.

Absolwent

Absolwenci znajdują zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych i wykonawczych w jednostkach administracji publicznej, w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, szkoleniowych i doradczych. Podejmują pracę w takich zawodach jak: ekonomista, księgowy, pracownik administracyjny, analityk finansowy, przedstawiciel handlowy, doradca finansowy, menedżer w firmach sektora państwowego i prywatnego. 

Studia dają też dobre przygotowanie do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej.

Absolwent studiów licencjackich nabywa umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy i jest dobrze przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym samym lub pokrewnym kierunku.

Studia na kierunku ekonomia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata lub magistra w zakresie wybranej specjalności.

 

Studia I stopnia (licencjackie)

Wybrane przedmioty:

rok I
socjologia – filozofia – psychologia -  technologia informacyjna  – mikroekonomia – statystyka opisowa – zarządzanie – rachunkowość – matematyka

rok II
prawo – język obcy – ekonometria – międzynarodowe stosunki gospodarcze – makroekonomia – ubezpieczenia – finanse publiczne – finanse przedsiębiorstw – rynki finansowe – polityka społeczna – polityka gospodarcza – analiza ekonomiczna przedsiębiorstw – etyka biznesu

rok III
język obcy – ekonomia integracji europejskiej – innowacynja gospodarka - gospodarka regionalna – przedmioty specjalnościowe – seminarium dyplomowe

Praktyki

Studenci 2 roku studiów licencjackich odbywają obowiązkowe praktyki studenckie w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach, na stanowiskach operacyjnych bądź pomocniczych, bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych, samorządach lokalnych, komórkach finansowych przedsiębiorstwa, biurach rachunkowych oraz jednostkach samorządu terytorialnego.

Specjalności

 • ekonomia sektora publicznego
 • ekonomika przedsiębiorstwa

Absolwent studiów I stopnia o specjalności ekonomia sektora publicznego jest przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty w jednostkach sektora publicznego oraz firmach świadczących usługi użyteczności publicznej i realizujących zamówienia na rzecz tego sektora. Specyfika programu studiów tej specjalności sprzyja rozwijaniu umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów ekonomicznych w ramach różnorodnych usług użyteczności publicznej świadczonych przez formy organizacyjno-prawne funkcjonujące w sektorze finansów publicznych. Moduły przedmiotów tej specjalności są ukierunkowane na przekazanie wiedzy i rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania teorii i narzędzi ekonomii w analizach funkcjonowania jednostek i instytucji publicznych.
Absolwent specjalności ekonomia sektora publicznego jest przygotowany do podjęcia pracy w jednostkach sektora publicznego - w administracji centralnej i samorządowej, przedsiębiorstwach użyteczności publicznej, organizacjach non-profit, głównie na stanowiskach niższych i średnich szczebli zarządzania. Ukończenie specjalności daje dobre przygotowanie do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia.

Absolwent studiów I stopnia o specjalności ekonomika przedsiębiorstwa jest dobrze przygotowany do rozwiązywania problemów ekonomicznych i podejmowania racjonalnych decyzji na różnych szczeblach zarządzania jednostką gospodarczą. Posiada wiedzę ekonomiczną, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu gospodarowania zasobami finansowymi, rzeczowymi i informacyjnymi współczesnego przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych ekonomicznych modeli zachowań jednostek gospodarczych w warunkach konkurencji, ryzyka i zmienności otoczenia. Jest specjalistą dobrze poruszającym się w obszarze analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, w oparciu o znajomość dostępnych i tworzonych źródeł informacji i sprawozdawczości finansowej, z aktywnym wykorzystaniem informatyki oraz wyposażonym w umiejętności rozwiązywania problemów decyzyjnych przy stosowaniu narzędzi/metod ekonomicznych, pozwalających maksymalizować oczekiwany efekt, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka.

Absolwent specjalności ekonomia przedsiębiorstwa jest przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach oraz instytucjach finansowych, na stanowiskach niższych i średnich szczebli zarządzania. Absolwent przygotowany jest również do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Ukończenie specjalności daje dobre przygotowanie do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia

 

 

Studia II stopnia (magisterskie)

Wybrane przedmioty:

rok I

prawo gospodarcze – makroekonomia – wnioskowanie statystyczne – ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych – gospodarowanie kapitałem ludzkim – rynek kapitałowy i finansowy – przedmioty specjalnościowe - seminarium magisterskie

rok II
ekonomia menedżerska – historia myśli ekonomicznej – ekonomia międzynarodowa – wykład monograficzny – przedmioty specjalnościowe – seminarium magisterskie

Specjalności

 • analityk rynku
 • doradztwo gospodarcze
 • ekonomika i organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika sektora publicznego
 • ekonomia menedżerska
 • gospodarka elektroniczna
 • rachunkowość i controling
 • wycena i zarządzanie nieruchomościami
 • ekonomika turystyki i rekreacji (nowość)

Absolwent kierunku ekonomia II stopnia o specjalności analityk rynku ma wiedzę teoretyczną z zakresu funkcjonowania rynków (w szczególności: finansowego, kapitałowego, towarowych), metod oceny i prognozowania procesów gospodarczych, procesu oceny ryzyka, metod odczytywania i weryfikacji istotności danych oraz sposobów ich porównywania. Przygotowany jest do zaprojektowania, wdrożenia i realizacji procesów zarządczych opartych na analizie trendów rynkowych oraz przygotowania i wykorzystania analiz dla potrzeb podejmowanych decyzji. 
Kluczowym elementem kształcenia jest zdobywanie praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do przyszłego funkcjonowania w roli specjalisty analityka, w szczególności w działach związanych z inwestycjami, zarządzaniem aktywami, działach zakupów i sprzedaży przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych i samorządowych, a także w firmach konsultingowych, brokerskich i zajmujących pośrednictwem. 
Specjalność analityk rynku powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie współczesnej gospodarki wynikające z dynamicznego rozwoju komunikacji i przepływu informacji oraz coraz mniejszych barier dostępu do wielu rynków (w tym również elektronicznych). Procesy globalizacyjne i redukcja kosztów transakcyjnych umożliwia nawet niewielkim instytucjom na efektywne funkcjonowanie na wielu płaszczyznach: od rynków światowych do niszowych specjalistycznych, często o lokalnym charakterze. W takiej sytuacji specjalista potrafiący skutecznie zdobywać, weryfikować, porównywać dane rynkowe, a następnie na ich podstawie konstruować procesy zarządcze w instytucji jest szczególnie cenny.

Absolwent kierunku ekonomia na II stopniu kształcenia o specjalności doradztwo gospodarcze posiada pogłębioną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne, które umożliwiają mu pracę na stanowiskach doradczych w zakresie ekonomicznych mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw oraz innych organizacji.  Absolwent potrafi w sposób integralny analizować działalność przedsiębiorstwa na tle uwarunkowań mikro- i makroekonomicznych oraz proponować optymalne rozwiązania dla decyzji o charakterze gospodarczym. W trakcie kształcenia duży nacisk jest położony na kształtowanie postaw etycznych oraz kompetencji społecznych jako kluczowych obszarów dla świadczenia pracy bądź usług w zakresie doradztwa  gospodarczego.

Absolwent kierunku ekonomia II stopnia o specjalności ekonomika i organizacja ochrony zdrowia posiada wiedzę na temat funkcjonowania modelu systemu opieki zdrowotnej w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej oraz wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do racjonalnego gospodarowania zasobami jednostek ochrony zdrowia a także kierowania nimi. Absolwent zna i potrafi wykorzystywać metody służące analizie i ocenie finansowej podmiotów systemu ochrony zdrowia, umie rozpoznawać, analizować i oceniać procesy i zjawiska ekonomiczne w nich zachodzące.Zatrudnienie absolwenta tej specjalności możliwe jest w publicznej i niepublicznej sferze ochrony zdrowia. Zakres uzyskanej wiedzy, umiejętności i kompetencji pozwala na podjęcie pracy na stanowiskach kierowniczych, w działach kadr, księgowości,  w zakładach opieki zdrowotnej, instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych, podmiotach nadzoru sanitarnego, jednostkach z zakresu ochrony zdrowia na szczeblu rządowym, jak i samorządowym. 

Absolwent kierunku ekonomia II stopnia o specjalności ekonomika sektora publicznego posiada poszerzoną wiedzę w zakresie ekonomiki sektora publicznego, która stwarza możliwości podejmowania pracy w organizacjach sektora publicznego zarówno w administracji państwowej, jak i samorządowej. Posiada wiedzę o typach organizacji sektora publicznego oraz sektora non-profit (które realizują cele publiczne), a także o normach i regułach rządzących tymi organizacjami. Absolwent posiada wiedzę o relacjach pomiędzy organizacjami sektora publicznego oraz ich interesariuszami z innych sektorów. Absolwent zna podobieństwa i różnice pomiędzy organizacjami sektora publicznego i prywatnego, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań funkcjonowania organizacji publicznych oraz identyfikuje i wskazuje możliwości sprawnego zarządzania w organizacjach sektora publicznego. 
Absolwent specjalności posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społeczno-gospodarczych wpływających na funkcjonowanie organizacji sektora publicznego. Posiada również umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy z zakresu zarządzania publicznego w praktyce funkcjonowania administracji publicznej. Osoba kończąca specjalność potrafi współdziałać w relacjach wewnątrz- i międzysektorowych uwzględniając złożoność i specyfikę sektora publicznego. Absolwent potrafi gromadzić informacje wtórne oraz posiada umiejętność przygotowywania prac pisemnych i opracowań z wykorzystaniem ujęć teoretycznych.
Absolwent specjalności potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy uwzględniając wymogi i ograniczenia sfery publicznej, zdaje sobie sprawę, że dynamika otoczenia organizacji publicznych, jak i ciągłe zmiany w samej administracji wymagają ciągłego uczenia się - uzupełniania i doskonalenia posiadanej wiedzy i umiejętności. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu osoby zatrudnionej w sektorze publicznym.

Absolwent kierunku ekonomia II stopnia o specjalności ekonomia menedżerska posiada pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające mu podejmowanie optymalnych decyzji ekonomicznych na różnych etapach gospodarowania w warunkach wzmożonej konkurencji, dużej zmienności otoczenia, niepewności i ryzyka. Absolwent potrafi analizować uwarunkowania mikro- i makroekonomiczne niezbędne do budowania prognoz gospodarczych. Zna metody stosowane przy dokonywaniu właściwych wyborów ekonomicznych, korzystnych dla danego podmiotu gospodarczego. Ponadto posiada wiedzę z zakresu psychologii pracy menedżera. Przede wszystkim zna metody funkcjonowania w warunkach stresowych i radzenia sobie z nadmiernym stresem towarzyszącym pracy menedżera. Kluczowym elementem kształcenia w ramach specjalności ekonomia menedżerska jest zdobywanie praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych, istotnych dla przyszłego funkcjonowania w roli menedżera, osoby odpowiedzialnej za i/lub wspomagającej strategiczny proces decyzyjny. Absolwenci specjalności ekonomia menedżerska są przygotowani w szczególności do pracy na stanowiskach kierowniczych na różnych szczeblach struktury organizacyjnej przedsiębiorstw, instytucji finansowych, instytucji publicznych, a także do pracy w charakterze doradców ekonomicznych. 
Specjalność ekonomia menedżerska powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie współczesnej globalnej gospodarki na specjalistów – menedżerów potrafiących nie tylko podejmować strategiczne decyzje w warunkach burzliwego otoczenia gospodarczego, ale również specjalistów potrafiących analizować informacje ekonomiczne i na ich podstawie trafnie formułować prognozy dotyczące sytuacji przedsiębiorstwa, branży, rynku krajowego i globalnego.

 

Absolwent kierunku ekonomia II stopnia o specjalności ekonomika turystyki i rekreacji posiada ogólną wiedzę na temat miejsca turystyki w gospodarce narodowej i regionalnej, jej wpływu na rozwój gospodarczy również poprzez dynamizowanie rozwoju innych branż. Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie obszarów zagadnień takich jak: ekonomika turystyki jako dyscyplina nauki, turystyka jako element międzynarodowych stosunków gospodarczych, charakter rynku turystycznego, specyfika pobytu i podaży w turystyce i rekreacji, konsumpcja turystyczna ludności, ceny usług turystycznych i rekreacyjnych - zasady i sposoby ich ustalania, inwestycje w turystyce i ich znaczenie dla gospodarki, analiza ekonomiczna i planowanie działalności gospodarczej w turystyce i rekreacji. Absolwent specjalności ekonomika turystyki i rekreacji jest przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach i jednostkach administracji rządowej i samorządowej działających na rzecz turystyki i rekreacji, a także w szeroko rozumianym sektorze atrakcji turystycznych.

 

Absolwent kierunku ekonomia II stopnia o specjalności gospodarka elektroniczna będzie poszukiwać swej ścieżki kariery zawodowej w firmach, urzędach, instytucjach i organizacjach pozarządowych prowadzących lub rozpoczynających działalność opartą na systemach elektronicznych. Absolwent potrafi ocenić procesy globalizacyjne i postępu technologicznego wpływające na rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy oraz wskazać elementy świadczące o rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Ma wiedzę aby ocenić zwiększenie efektywności procesów gospodarczych dzięki upowszechnianiu systemów elektronicznych i systemów informatycznych. Jest świadomy zmiany roli czynników warunkujących konkurencyjność firm na rynku oraz wzrostu znaczenia kooperacji i współpracy między firmami działającymi w środowisku elektronicznym. Docenia wzrost roli powstawania grup społecznych w Internecie na postępowanie rządów i społecznej odpowiedzialności wpływowych środowisk biznesowych Student kończący tą specjalność potrafi uzasadnić potrzebę tworzenia nowych strategii funkcjonowania firm na rynkach elektronicznych. Wskaże istotne czynniki dynamizujące rozwój firm, skracających długość procesów biznesowych oraz eliminowania jednostek nie wnoszących nowych wartości w procesach gospodarczych. Uzasadni potrzebę przechodzenia do większej personalizacji oferowanych produktów i usług ukierunkowanych na zaspakajanie indywidualnych potrzeb klientów. Wskaże nowe koncepcje i trendy zachodzące w rożnych obszarach życia społeczno-gospodarczego, (np.: indywidualne bazy danych pacjentów w służbie zdrowia z dostępem dla wszystkich specjalistów z połączeniem świadczeń farmaceutycznych; w edukacji większa troska o zdrowie uczniów poprzez przechodzenie na książki elektroniczne; potrzebę ciągłej edukacji poprzez dostęp do e-learningu; poprzez łatwiejszy dostęp obywateli do urzędów administracji, przez elektroniczne formy rejestracji, ewidencji, uzyskiwania zezwoleń, płacenia podatków, załatwiania spraw sądowych). Absolwent tej specjalności jest świadomy zmiany czynników i uwarunkowań wyłaniania liderów w zespołach rozwiązujących różnorakie problemy w organizacjach. W oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności chętnie podejmuje nowe wyzwania stawiane przez zmieniające się otoczenie rynkowe i technologiczne. Chętnie współpracuje w grupie rozwiązującej pojawiające się zadania, zdobywającej nową wiedzę i uczącej się nowych sposobów działania. W warunkach niedoboru czasowego potrafi ustalić hierarchię zadań wymagających rozwiązania. Potrafi rozwiązywać konflikty pojawiające się prowadzonej działalności biznesowej.

 

Rachunkowość i controlling to specjalność ciesząca się wśród studentów niesłabnącą popularnością. Bowiem  zapotrzebowanie na absolwentów tej specjalności istnieje  w każdym przedsiębiorstwie, niezależnie od dziedziny gospodarki. Specjalność została przygotowana w celu wszechstronnego i profesjonalnego przygotowania przyszłych pracowników zawodów ściśle związanych z rachunkowością oraz tych, które wykorzystują wiedzę z dziedziny księgowości do zarządzania przedsiębiorstwem.
Specjalność rachunkowość i controlling uczy stosowania współczesnych narzędzi zarządzania finansami przedsiębiorstw, m.in. technik informacyjnych w rachunkowości. Kształcenie obejmuje treści związane z problematyką ekonomiczną, szczególnie zagadnieniami gospodarki oraz analizy i kontroli finansowej. Controlling finansowy jest ściśle związany z umiejętnością planowania działalności i jej bieżącej analizy, staje się podstawą funkcjonowania jednostek gospodarczych na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.
Kształcenie realizowane jest w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, warsztatów i projektów, co gwarantuje kompleksowe teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zawodu.
Studenci zdobywają także doświadczenie podczas praktyk studenckich, które są integralną częścią edukacji.
Absolwenci specjalności Rachunkowość i controlling są kompleksowo przygotowani do efektywnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Specjalizują się w analizie i interpretacji wyników finansowych przedsiębiorstwa oraz posiadają umiejętności wdrażania nowoczesnych i efektywnych metod zarządzania zasobami firmy.
Perspektywy zawodowe 
Absolwent po studiach może pracować jako:

 1. analityk finansowy,
 2. asystent doradcy finansowego,
 3. specjalista do spraw controlingu i zarządzania finansami przedsiębiorstwa,
 4. specjalista do spraw planowania  przychodów i wydatków,
 5. specjalista w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 

Absolwent kierunku ekonomia II stopnia o specjalności wycena i zarządzanie nieruchomościami posiada szeroką wiedzę z zakresu funkcjonowania rynku nieruchomości, strategii finansowania i metod oceny opłacalności inwestycji prowadzonych na tym rynku. Posiada też umiejętności wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw. Nabyta wiedza i umiejętności pozwalają mu na samodzielne zarządzanie nieruchomościami, w tym też nieruchomościami komunalnymi. Absolwent swobodnie porusza się w przepisach prawnych dotyczących rynku nieruchomości i potrafi je wykorzystać w wykonywanej pracy. Absolwenci tej specjalności są przygotowani do podjęcia pracy w instytucjach prowadzących działalność w zakresie procesów inwestycyjnych, obrotu i zarządzania nieruchomościami, takimi jak, np. biura projektów, firmy deweloperskie, banki, instytucje ubezpieczeniowe, organy administracji rządowej i samorządowej, spółdzielniach mieszkaniowych oraz wszystkich przedsiębiorstwach w działach zajmujących się prowadzeniem i oceną opłacalności projektów inwestycyjnych. 

Opis kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku ekonomia doc  - profil ogólnoakademicki

 

Opis kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku ekonomia  - profil praktyczny

 

Pakiet korzyści dla absolwentów WSEPiNM podejmujących kształcenia na studiach podyplomowych:

 • ulga za kontynuację nauki w WSEPiNM - 25 % zniżki
 • ulga dla studentów WSEPiNM studiów II stopnia - 50 % zniżki

Informacjie dla studentów

 

Praca dyplomowa

Regulamin przygotowania pracy dyplomowej i procesu dyplomowania |doc

Prośba o udostępnienie materiałów niezbędnych do przygotowania pracy dyplomowej | doc

Forma pracy magisterskiej/dyplomowej  |doc

1 strona pracy magisterskiej | doc

1 strona pracy licnejcackiej | doc

Oświadczenie o samodzielnym przygotowaniu pracy dyplomowej | doc

Fiszka | doc

Wniosek o wydanie dyplomu w j. angielskim | doc

Opis koperty ze zdjęciami |doc

Pytania na egzamin dyplomowy - studia II stopnia | doc

Pytania na egzamin dyplomowy - studia I stopnia | doc

W związku z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przypominamy o konieczności złożenia pracy dyplomowej przez stronę istudent w formie pliku PDF. Instrukcja przesyłania elektronicznej pracy dyplomowej |doc.

 

Procedura antyplagiatowa

Zarządzenie Rektora w sprawie wprowadzenia procedury antyplagiatowej |doc
Regulamin procedury antyplagiatowej |doc