Ekonomia

studia I stopnia (licencjackie, 6-semestralne) – stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne); profil praktyczny
studia II stopnia (magisterskie, 4-semestralne) – stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne); profil praktyczny

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nadania uprawnień do prowadzenia kierunku (studia I stopnia).

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nadania uprawnień do prowadzenia kierunku (studia II stopnia).

Pozytywna ocena kierunku dokonana przez Polską Komisję Akredytacyjną

 

Studia na kierunku ekonomia przygotowują do wykonywania zawodu ekonomisty. Opanowanie wiedzy z przedmiotów ekonomicznych i prawnych umożliwiają absolwentom kierunku ekonomia opracowywanie analiz oraz syntez ekonomicznych, przygotowywanie projektów, świadczenie usług doradczych, podejmowanie racjonalnych decyzji w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu zasobów (ludzkich, finansowych, rzeczowych i informacyjnych) przez jednostki sektora prywatnego lub publicznego.

Studia I stopnia (licencjackie)

Wybrane przedmioty:

rok I
socjologia – filozofia – psychologia -  technologia informacyjna  – mikroekonomia – statystyka opisowa – zarządzanie – rachunkowość – matematyka

rok II
prawo – język obcy – ekonometria – międzynarodowe stosunki gospodarcze – makroekonomia – ubezpieczenia – finanse publiczne – finanse przedsiębiorstw – rynki finansowe – polityka społeczna – polityka gospodarcza – analiza ekonomiczna przedsiębiorstw – etyka biznesu

rok III
język obcy – ekonomia integracji europejskiej – innowacynja gospodarka - gospodarka regionalna – przedmioty specjalnościowe – seminarium dyplomowe

Praktyki

Studenci 2 roku studiów licencjackich odbywają obowiązkowe praktyki studenckie w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach, na stanowiskach operacyjnych bądź pomocniczych, bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych, samorządach lokalnych, komórkach finansowych przedsiębiorstwa, biurach rachunkowych oraz jednostkach samorządu terytorialnego.

Specjalności

 • ekonomika przedsiębiorstwa
 • ekonomia sektora publicznego
 • ekonomika turystyki i hotelarstwa

Absolwent studiów I stopnia o specjalności ekonomika przedsiębiorstwa jest dobrze przygotowany do rozwiązywania problemów ekonomicznych i podejmowania racjonalnych decyzji na różnych szczeblach zarządzania jednostką gospodarczą. Posiada wiedzę ekonomiczną, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu gospodarowania zasobami finansowymi, rzeczowymi i informacyjnymi współczesnego przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych ekonomicznych modeli zachowań jednostek gospodarczych w warunkach konkurencji, ryzyka i zmienności otoczenia. Jest specjalistą dobrze poruszającym się w obszarze analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, w oparciu o znajomość dostępnych i tworzonych źródeł informacji i sprawozdawczości finansowej, z aktywnym wykorzystaniem informatyki oraz wyposażonym w umiejętności rozwiązywania problemów decyzyjnych przy stosowaniu narzędzi/metod ekonomicznych, pozwalających maksymalizować oczekiwany efekt, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka.
Absolwent specjalności ekonomia przedsiębiorstwa jest przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach oraz instytucjach finansowych, na stanowiskach niższych i średnich szczebli zarządzania. Absolwent przygotowany jest również do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Ukończenie specjalności daje dobre przygotowanie do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia.

 

Absolwent studiów I stopnia o specjalności ekonomia sektora publicznego jest przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty w jednostkach sektora publicznego oraz firmach świadczących usługi użyteczności publicznej i realizujących zamówienia na rzecz tego sektora. Specyfika programu studiów tej specjalności sprzyja rozwijaniu umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów ekonomicznych w ramach różnorodnych usług użyteczności publicznej świadczonych przez formy organizacyjno-prawne funkcjonujące w sektorze finansów publicznych. Moduły przedmiotów tej specjalności są ukierunkowane na przekazanie wiedzy i rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania teorii i narzędzi ekonomii w analizach funkcjonowania jednostek i instytucji publicznych.
Absolwent specjalności ekonomia sektora publicznego jest przygotowany do podjęcia pracy w jednostkach sektora publicznego - w administracji centralnej i samorządowej, przedsiębiorstwach użyteczności publicznej, organizacjach non-profit, głównie na stanowiskach niższych i średnich szczebli zarządzania. Ukończenie specjalności daje dobre przygotowanie do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia.

 

Absolwent studiów I stopnia o specjalności ekonomika turystki i hotelarstwa jest dobrze przygotowany do pracy w sektorze turystycznym, jednostkach administracji rządowej i samorządowej działającej na rzecz turystyki a także do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w branży turystyki. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie ekonomiki turystyki, agroturystki, marketingu w turystyce a także praktyczne umiejętności związane z zarządzaniem, organizacją i obsługą ruchu turystycznego w tym zarządzaniem finansami przedsiębiorstwa turystycznego.

 

Absolwent

Absolwenci znajdują zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych i wykonawczych w jednostkach administracji publicznej, w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, szkoleniowych i doradczych. Podejmują pracę w takich zawodach jak: ekonomista, księgowy, pracownik administracyjny, analityk finansowy, przedstawiciel handlowy, doradca finansowy, menedżer w firmach sektora państwowego i prywatnego. 

Studia dają też dobre przygotowanie do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej.

Absolwent studiów licencjackich nabywa umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy i jest dobrze przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym samym lub pokrewnym kierunku.

Studia na kierunku ekonomia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata lub magistra w zakresie wybranej specjalności.

 

Studia II stopnia (magisterskie)

Wybrane przedmioty:

rok I

prawo gospodarcze – makroekonomia – wnioskowanie statystyczne – ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych – gospodarowanie kapitałem ludzkim – rynek kapitałowy i finansowy – przedmioty specjalnościowe - seminarium magisterskie

rok II
ekonomia menedżerska – historia myśli ekonomicznej – ekonomia międzynarodowa – wykład monograficzny – przedmioty specjalnościowe – seminarium magisterskie

Specjalności

 • coaching biznesowy
 • ekonomika i organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika sektora publicznego
 • ekonomika turystyki i rekreacji (nowość)
 • ekonomia menedżerska
 • rachunkowość i controling

 

Celem specjalności coaching biznesowy jest rozszerzenie kształcenie studentów w zakresie coachnigu biznesowego poprzez realizacje treści programowych oraz różnorodnych form kształcenia praktycznego. Opartych na zdobyciu wiedzy, umiejętnościach i kompetencji w zakresie realizacji pożądanych funkcji personalnych w organizacji oraz dodatkowych procesów takich jak: pozyskiwanie, rozwój, ocenianie czy wynagradzanie pracowników. Praktyczna forma zajęć, poparta jest analizą przypadków w przedsiębiorstwach, które funkcjonują na rynku w poszczególnych sektorach gospodarki.. Program studiów opracowano również w odpowiedzi na aktualne wymagania rynku pracy oraz zmieniające się oczekiwania pracodawców wobec pracowników. Absolwenci kierunku będą mieli szansę stać się cenionymi pracownikami i podejmować pracę w działach personalnych różnych typów organizacji oraz świadczyć profesjonalne usługi biznesowe związane z rozwiązywaniem problemów pracowniczych. Absolwenci kierunku będą przygotowani do pracy na następujących stanowiskach: analityk pracy, doradca personalny, doradca zawodowy, konsultant do spraw kariery, lider, konsultant ds. kadr, specjalista ds. zarządzania talentami, specjalista ds. szkoleń zawodowych i rozwoju kadr, pracownik ds. osobowych, pracownik ds. socjalnych, menedżer.

 

Absolwent kierunku ekonomia II stopnia o specjalności ekonomika i organizacja ochrony zdrowia posiada wiedzę na temat funkcjonowania modelu systemu opieki zdrowotnej w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej oraz wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do racjonalnego gospodarowania zasobami jednostek ochrony zdrowia a także kierowania nimi. Absolwent zna i potrafi wykorzystywać metody służące analizie i ocenie finansowej podmiotów systemu ochrony zdrowia, umie rozpoznawać, analizować i oceniać procesy i zjawiska ekonomiczne w nich zachodzące.Zatrudnienie absolwenta tej specjalności możliwe jest w publicznej i niepublicznej sferze ochrony zdrowia. Zakres uzyskanej wiedzy, umiejętności i kompetencji pozwala na podjęcie pracy na stanowiskach kierowniczych, w działach kadr, księgowości,  w zakładach opieki zdrowotnej, instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych, podmiotach nadzoru sanitarnego, jednostkach z zakresu ochrony zdrowia na szczeblu rządowym, jak i samorządowym. 

 

Absolwent kierunku ekonomia II stopnia o specjalności ekonomika sektora publicznego posiada poszerzoną wiedzę w zakresie ekonomiki sektora publicznego, która stwarza możliwości podejmowania pracy w organizacjach sektora publicznego zarówno w administracji państwowej, jak i samorządowej. Posiada wiedzę o typach organizacji sektora publicznego oraz sektora non-profit (które realizują cele publiczne), a także o normach i regułach rządzących tymi organizacjami. Absolwent posiada wiedzę o relacjach pomiędzy organizacjami sektora publicznego oraz ich interesariuszami z innych sektorów. Absolwent zna podobieństwa i różnice pomiędzy organizacjami sektora publicznego i prywatnego, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań funkcjonowania organizacji publicznych oraz identyfikuje i wskazuje możliwości sprawnego zarządzania w organizacjach sektora publicznego. 
Absolwent specjalności posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społeczno-gospodarczych wpływających na funkcjonowanie organizacji sektora publicznego. Posiada również umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy z zakresu zarządzania publicznego w praktyce funkcjonowania administracji publicznej. Osoba kończąca specjalność potrafi współdziałać w relacjach wewnątrz- i międzysektorowych uwzględniając złożoność i specyfikę sektora publicznego. Absolwent potrafi gromadzić informacje wtórne oraz posiada umiejętność przygotowywania prac pisemnych i opracowań z wykorzystaniem ujęć teoretycznych.
Absolwent specjalności potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy uwzględniając wymogi i ograniczenia sfery publicznej, zdaje sobie sprawę, że dynamika otoczenia organizacji publicznych, jak i ciągłe zmiany w samej administracji wymagają ciągłego uczenia się - uzupełniania i doskonalenia posiadanej wiedzy i umiejętności. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu osoby zatrudnionej w sektorze publicznym.

 

Absolwent kierunku ekonomia II stopnia o specjalności ekonomika turystyki i rekreacji posiada ogólną wiedzę na temat miejsca turystyki w gospodarce narodowej i regionalnej, jej wpływu na rozwój gospodarczy również poprzez dynamizowanie rozwoju innych branż. Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie obszarów zagadnień takich jak: ekonomika turystyki jako dyscyplina nauki, turystyka jako element międzynarodowych stosunków gospodarczych, charakter rynku turystycznego, specyfika pobytu i podaży w turystyce i rekreacji, konsumpcja turystyczna ludności, ceny usług turystycznych i rekreacyjnych - zasady i sposoby ich ustalania, inwestycje w turystyce i ich znaczenie dla gospodarki, analiza ekonomiczna i planowanie działalności gospodarczej w turystyce i rekreacji. Absolwent specjalności ekonomika turystyki i rekreacji jest przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach i jednostkach administracji rządowej i samorządowej działających na rzecz turystyki i rekreacji, a także w szeroko rozumianym sektorze atrakcji turystycznych.

 

Absolwent kierunku ekonomia II stopnia o specjalności ekonomia menedżerska posiada pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające mu podejmowanie optymalnych decyzji ekonomicznych na różnych etapach gospodarowania w warunkach wzmożonej konkurencji, dużej zmienności otoczenia, niepewności i ryzyka. Absolwent potrafi analizować uwarunkowania mikro- i makroekonomiczne niezbędne do budowania prognoz gospodarczych. Zna metody stosowane przy dokonywaniu właściwych wyborów ekonomicznych, korzystnych dla danego podmiotu gospodarczego. Ponadto posiada wiedzę z zakresu psychologii pracy menedżera. Przede wszystkim zna metody funkcjonowania w warunkach stresowych i radzenia sobie z nadmiernym stresem towarzyszącym pracy menedżera. Kluczowym elementem kształcenia w ramach specjalności ekonomia menedżerska jest zdobywanie praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych, istotnych dla przyszłego funkcjonowania w roli menedżera, osoby odpowiedzialnej za i/lub wspomagającej strategiczny proces decyzyjny. Absolwenci specjalności ekonomia menedżerska są przygotowani w szczególności do pracy na stanowiskach kierowniczych na różnych szczeblach struktury organizacyjnej przedsiębiorstw, instytucji finansowych, instytucji publicznych, a także do pracy w charakterze doradców ekonomicznych. 

Specjalność ekonomia menedżerska powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie współczesnej globalnej gospodarki na specjalistów – menedżerów potrafiących nie tylko podejmować strategiczne decyzje w warunkach burzliwego otoczenia gospodarczego, ale również specjalistów potrafiących analizować informacje ekonomiczne i na ich podstawie trafnie formułować prognozy dotyczące sytuacji przedsiębiorstwa, branży, rynku krajowego i globalnego.

 

Rachunkowość i controlling to specjalność ciesząca się wśród studentów niesłabnącą popularnością. Bowiem  zapotrzebowanie na absolwentów tej specjalności istnieje  w każdym przedsiębiorstwie, niezależnie od dziedziny gospodarki. Specjalność została przygotowana w celu wszechstronnego i profesjonalnego przygotowania przyszłych pracowników zawodów ściśle związanych z rachunkowością oraz tych, które wykorzystują wiedzę z dziedziny księgowości do zarządzania przedsiębiorstwem.

Specjalność rachunkowość i controlling uczy stosowania współczesnych narzędzi zarządzania finansami przedsiębiorstw, m.in. technik informacyjnych w rachunkowości. Kształcenie obejmuje treści związane z problematyką ekonomiczną, szczególnie zagadnieniami gospodarki oraz analizy i kontroli finansowej. Controlling finansowy jest ściśle związany z umiejętnością planowania działalności i jej bieżącej analizy, staje się podstawą funkcjonowania jednostek gospodarczych na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.
Kształcenie realizowane jest w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, warsztatów i projektów, co gwarantuje kompleksowe teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zawodu.
Studenci zdobywają także doświadczenie podczas praktyk studenckich, które są integralną częścią edukacji.
Absolwenci specjalności Rachunkowość i controlling są kompleksowo przygotowani do efektywnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Specjalizują się w analizie i interpretacji wyników finansowych przedsiębiorstwa oraz posiadają umiejętności wdrażania nowoczesnych i efektywnych metod zarządzania zasobami firmy.
Perspektywy zawodowe 
Absolwent po studiach może pracować jako:

 1. analityk finansowy,
 2. asystent doradcy finansowego,
 3. specjalista do spraw controlingu i zarządzania finansami przedsiębiorstwa,
 4. specjalista do spraw planowania  przychodów i wydatków,
 5. specjalista w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Opis kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku ekonomia - studia II stopnia | doc

Opis kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku ekonomia - studia I stopnia | doc

 

Pakiet korzyści dla absolwentów WSEPiNM podejmujących kształcenia na studiach podyplomowych:

 • ulga za kontynuację nauki w WSEPiNM - 25 % zniżki
 • ulga dla studentów WSEPiNM studiów II stopnia - 50 % zniżki

Informacjie dla studentów

 

Praca dyplomowa

Regulamin przygotowania pracy dyplomowej i procesu dyplomowania |doc

Prośba o udostępnienie materiałów niezbędnych do przygotowania pracy dyplomowej | doc

Forma pracy magisterskiej |doc

Forma pracy licencjackiej |doc

1 strona pracy magisterskiej | doc

1 strona pracy licnejcackiej | doc

Oświadczenie dot. praw autorskich | doc

Fiszka | doc

Wniosek o wydanie dyplomu w j. angielskim | doc

Pytania na egzamin dyplomowy - studia II stopnia | doc

Pytania na egzamin dyplomowy - studia I stopnia | doc

W związku z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przypominamy o konieczności złożenia pracy dyplomowej przez stronę istudent w formie pliku PDF. Instrukcja przesyłania elektronicznej pracy dyplomowej |doc.

Karta obiegowa |doc

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego |doc

Proces dyplomowania

Regulamin przeprowadzania procedury sprawdzania prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego |pdf
Załącznik 1 i 2 do Regulaminu JSA | doc