-->

Fizjoterapia

studia I stopnia (licencjackie, 6-semestralne) – stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne); profil praktyczny

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nadania uprawnień do prowadzenia kierunku.

Studiujący na kierunku fizjoterapia uzyskują kwalifikacje do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce oraz w celach leczniczych. Wymaga to wiedzy i umiejętności z zakresu wybranych nauk medycznych i kultury fizycznej, jak również predyspozycji psychofizycznych. Przyszły fizjoterapeuta powinien być na tyle sprawny, by mógł poprawnie demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia fizyczne z pacjentami.

 

Program studiów obejmuje m.in. przedmioty: 

rok I
filozofia – kwalifikowana pierwsza pomoc – kształtowanie ruchowe i metodyka nauczania ruchu – kinezyterapia – anatomia prawidłowa – anatomia rentgenowska – kinezjologia – biologia medyczna – fizjologia człowieka – biochemia – biofizyka – socjologia – ogólna teoria fizjoterapii – pedagogika – biomechanika kliniczna i ergonomia – wychowanie fizyczne

rok II
kształtowanie ruchowe i metodyka nauczania ruchu – patologia ogólna – badania czynnościowe – podstawy fizjoterapii klinicznej w: ortopedii i traumatologii, neurologii i neurochirurgii, pediatrii i neurologii dziecięcej, reumatologii, ginekologii i położnictwie, geriatrii i psychiatrii – kinezyterapia – fizykoterapia – podstawy kształcenia ruchowego i metodyka nauczania ruchu – podstawy pielęgnowania osób niepełnosprawnych – balneoterapia i medycyna fizykalna – technologia informacyjna – język obcy

rok III
kształtowanie ruchowe i metodyka nauczania ruchu – ekonomia – psychologia rozwojowa – gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna – fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych: kardiologii i pulmonologii, chirurgii, ginekologii i położnictwie, pediatrii, onkologii i medycynie paliatywnej – masaż leczniczy – podstawy fizjoterapii klinicznej w: kardiologii i pulmonologii, chirurgii – fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu w: ortopedii i traumatologii, reumatologii, neurologii i neurochirurgii, wieku rozwojowym – psychologia kliniczna – zaopatrzenie ortopedyczne – odstawy terapii manualnej – sport i rekreacja osób niepełnosprawnych – język obcy

rok IV
podstawy terapii manualnej – masaż leczniczy – fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu w: ortopedii i traumatologii, reumatologii – fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych: geriatrii i psychiatrii – gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna – odnowa biologiczna – protetyka i ortotyka

 

Praktyki

Praktyki zawodowe organizowane w ramach studiów, stwarzają możliwości zatrudnienia m.in. w przedszkolnych i międzyszkolnych ośrodkach gimnastyki korekcyjnej, ośrodkach wychowawczych, zakładach pracy chronionej i warsztatach terapii zajęciowej, placówkach rehabilitacji niepełnosprawnych.

Wakacyjne praktyki zawodowe

Studenci kierunku fizjoterapia, pielęgniarstwo i kosmetologia wyjeżdżają na praktyki – do Czech i Słowacji, np. do najstarszego w Europie Środkowej czeskiego uzdrowiska Teplice oraz sanatoryjno-wypoczynkowego ośrodka w słowackiej Tatrzańskiej Kotlinie.

 

Absolwent

Absolwent studiów pierwszego stopnia  kierunku fizjoterapia powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu wybranych nauk medycznych i kultury fizycznej niezbędne do:

 • zapobiegania niepełnosprawności oraz usprawnienia osób w różnym wieku;
 • przywracania sprawności i wydolności fizycznej osób w różnym wieku i przy różnym stanie zdrowia;
 • kształtowania i podtrzymywania sprawności i wydolności fizycznej na poziomie optymalnym dla osób o utrwalonej niepełnosprawności;
 • współpracy w zespołach i ze specjalistycznymi zespołami rehabilitacyjnymi;
 • współrozwiązywania i samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z realizacją nadrzędnych celów rehabilitacji medycznej i kompleksowej;
 • inspirowania i wspierania działań na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki, podejmowania inicjatyw przy tworzeniu niepublicznych zakładów rehabilitacji służących lokalnej ludności;
 • gotowości podejmowania pracy w krajach Unii Europejskiej.

Absolwent studiów uzyskuje przygotowanie zawodowe do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce oraz w celach leczniczych.
Fizjoterapeuta powinien posiadać predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi. Powinien być na tyle sprawny fizycznie, by mógł poprawnie demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia fizyczne z tymi osobami. Ponieważ wykonuje zawód medyczny, jego wykształcenie i przygotowanie zawodowe musi spełniać wymagania obowiązujące w ochronie zdrowia.
Absolwent studiów zawodowych powinien uzyskać wiadomości i umiejętności niezbędne do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób  w różnym wieku, utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów, nienagannego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych, dostosowania swoich działań do nadrzędnych celów rehabilitacji w ramach funkcjonowania zespołów rehabilitacyjnych oraz kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w placówkach służby zdrowia, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych oraz sportowych.

Miejsca i typowe stanowiska pracy dla absolwentów

Zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne, utrwalone podczas rozbudowanych praktyk zawodowych, określają możliwości zatrudnienia absolwentów. Przewidujemy, że absolwenci kierunku fizjoterapia mogą być zatrudnieni w:

 • przedszkolnych i międzyszkolnych ośrodkach gimnastyki korekcyjnej oraz ośrodkach wychowawczo — rehabilitacyjnych;
 • zakładach pracy chronionej i warsztatach terapii zajęciowej;
 • publicznych i niepublicznych placówkach prowadzących działalność z niepełnosprawnymi;
 • publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia takich jak:
  - szpitale o różnym profilu;
  - specjalistyczne przychodnie;
  - poradnie i gabinety rehabilitacyjne;
  - przychodnie i ośrodki wielospecjalistyczne;
  - uzdrowiska;
  - sanatoria rehabilitacyjne;
  - własne zakłady specjalistyczne w zakresie fizjoterapii.

Absolwent kierunku fizjoterapia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata i ma możliwość kontynuacji studiów II stopnia (magisterskich) w WSEPiNM na kierunkach bezpieczeństwo wewnętrzne oraz ekonomia.


Pakiet korzyści dla absolwentów WSEPiNM podejmujących kształcenia na studiach podyplomowych:

 • ulga za kontynuację nauki w WSEPiNM - 25 % zniżki
 • ulga dla studentów WSEPiNM studiów II stopnia - 50 % zniżki

Informacje dla studentów:

Praca dyplomowa

Informacje dot. egzaminu dyplomowego - doc

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego - doc

Zagadnienia do egzaminu praktycznego - doc

Regulamin przeprowadzania egzaminu dyplomowego - doc

Oświadczenie dot. praw autorskich | doc

W związku z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przypominamy o konieczności złożenia pracy dyplomowej przez stronę istudent w formie pliku PDF. Instrukcja przesyłania elektronicznej pracy dyplomowej |doc

Wykaz dokumentów wymagany do egzaminu dyplomowego - doc

Fiszka bibliograficzna - doc

Karta obiegowa |doc

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego |doc

Proces dyplomowania

Regulamin przeprowadzania procedury sprawdzania prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego |pdf
Załącznik 1 i 2 do Regulaminu JSA | doc