Kosmetologia

studia II stopnia (magisterskie, 4-semestralne) - stacjonarne i niestacjonarne; profil praktyczny 

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nadania uprawnień do prowadzenia kierunku.

 

Kosmetologia

studia I stopnia (licencjackie, 6-semestralne) - stacjonarne i niestacjonarne; profil praktyczny

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nadania uprawnień do prowadzenia kierunku.

Pozytywna ocena kierunku dokonana przez Polską Komisję Akredytacyjną

 

Studia na kierunku kosmetologia przygotowują specjalistów o kwalifikacjach umożliwiających wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych, upiększających, leczniczych i powstrzymujących procesy starzenia. Podstawą ich wykształcenia jest gruntowna wiedza z zakresu wybranych nauk przyrodniczych, medycznych, humanistycznych i społecznych, wzbogacona o praktyczne umiejętności korzystnego wpływania na zdrowie i wygląd pacjenta. Ponadto w ramach programu kształcenia, studenci przygotowują się również do podejmowania działań organizacyjnych i menedżerskich, niezbędnych w kontaktach z firmami produkującymi preparaty kosmetyczne i lecznicze, kierowania i zarządzania procesami produkcji preparatów kosmetycznych oraz kierowania gabinetem kosmetycznym.

 

Praktyki

Studenci kierunku kosmetologia wyjeżdżają na praktyki – do Czech i Słowacji, np. do najstarszego w Europie Środkowej czeskiego uzdrowiska Teplice oraz sanatoryjno-wypoczynkowego ośrodka w słowackiej Tatrzańskiej Kotlinie. Mogą również odbywać praktyki zawodowe w placówkach Praeha Gruppe Prävention und Rehabilitation w Niemczech.

Praktyki w Niemczech

 

Absolwent

Absolwenci znajdują zatrudnienie m.in. w ośrodkach odnowy biologicznej, gabinetach kosmetycznych, sanatoriach, salonach spa, gabinetach dermatologicznych, przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i sprzedażą kosmetyków.
Absolwent kierunku kosmetologia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. Może kontynuować studia II stopnia (magisterskie) w WSEPiNM na kierunku ekonomia.

 

Program studiów obejmuje m.in. przedmioty:

I rok
socjologia, filozofia, podstawy ekonomii, przysposobienie biblioteczne i informatyczne, wychowanie fizyczne, biologia z genetyką, anatomia, pierwsza pomoc, biofizyka, fizjologia i patofizjologia, kosmetologia pielęgnacyjna, chemia kosmetyczna, kosmetyczne surowce naturalne, ziołolecznictwo / medycyna naturalna, podstawy alergologii / podstawy onkologii, wizaż i stylizacja / kreowanie wizerunku, przedsiębiorczość / marketing i zarządzanie gabinetem kosmetycznym, podstawy toksykologii / ekologia i ochrona środowiska, zdrowie publiczne / promocja zdrowia, Bhp, praktyka zawodowa

II rok
język obcy (angielski / niemiecki), technologia informacyjna, Polska w UE, encyklopedia prawa, ochrona własności intelektualnej, mikrobiologia i immunologia, farmakologia, kosmetologia upiększająca, receptura kosmetyczna, dermatologia, estetyka, diagnostyka laboratoryjna / mikrobiologia i parazytologia, aromaterapia / aroma i chromoterapia, podstawy prawa medycznego, praktyka zawodowa

III rok
język obcy (angielski / niemiecki), etyka zawodowa, biochemia, histologia, higiena, fizjoterapia i masaż, zasady prawidłowego żywienia / dietetyka, technologia form kosmetyku / podstawy biotechnologii kosmetyków, materiałoznawstwo kosmetyczne / metody oceny kosmetyków, kosmetologia lecznicza / wybrane problemy kosmetologii, seminarium dyplomowe, praktyka zawodowaSylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata z zakresu kosmetologii. Absolwent studiów zawodowych na kierunku kosmetologia, dzięki uzyskanemu wykształceniu z zakresu nauk humanistycznych, przyrodniczych i społecznych oraz opanowaniu złożonych umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej w dziedzinie pielęgnowania urody i powstrzymywania procesów starzenia oraz profilaktyki zdrowia, powinien posiadać kwalifikacje niezbędne do właściwego zaplanowania i świadomego prowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających oraz podstawowych zabiegów leczniczych. Mając świadomość współodpowiedzialności za zdrowie i wygląd pacjenta, powinien wykonywać swój zawód ze szczególną starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej i odpowiednimi uregulowaniami prawnymi.

Absolwent studiów pierwszego stopnia w szczególności powinien:

 • nawiązywać pozytywne relacje z osobą zarejestrowaną programem zabiegów kosmetycznych,
 • umieć ustalić rodzaj zalecanego zabiegu kosmetycznego i stosowanego kosmetyku zgodnie z przeprowadzonym rozpoznaniem,
 • poprawnie wykonać zabiegi kosmetyczne pielęgnacyjne i upiększające z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,
 • prawidłowo odczytać recepturę kosmetyku i ustalić jego zastosowanie,
 • ściśle współpracować z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo,
 • umieć zastosować metody stylizacji sylwetki poprzez ruch,
 • umieć doradzić korzystny dla pacjenta rodzaj aktywności ruchowej,
 • posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające na zorganizowanie i prowadzenie własnego gabinetu kosmetycznego,
 • posiadać podstawową wiedzę z zakresu technologii wytwarzania kosmetyków.

Absolwent kosmetologii powinien być przygotowany do nawiązywania współpracy z firmami produkującymi preparaty kosmetyczne (pielęgnacyjne i profesjonalne) oraz kierowania i zarządzania procesami produkcji preparatów kosmetycznych a także uczestniczyć w systematycznym doskonaleniu poziomu zawodowego i wiedzy, poprzez podjęcie studiów podyplomowych, badań naukowych i zdobywaniu stopni naukowych.

Studenci kierunku fizjoterapia, pielęgniarstwo i kosmetologia wyjeżdżają na praktyki – do Czech i Słowacji, np. do najstarszego w Europie Środkowej czeskiego uzdrowiska Teplice oraz sanatoryjno-wypoczynkowego ośrodka w słowackiej Tatrzańskiej Kotlinie.

 

Absolwent kierunku kosmetologia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata i ma możliwość kontynuacji studiów II stopnia (magisterskich) w WSEPiNM na kierunku kosmetologia.


Pakiet korzyści dla absolwentów WSEPiNM podejmujących kształcenia na studiach podyplomowych:

 • ulga za kontynuację nauki w WSEPiNM - 25 % zniżki
 • ulga dla studentów WSEPiNM studiów II stopnia - 50 % zniżki

 

Informacje dla studentów

 

Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy

Regulamin przygotowania prac dyplomowych oraz organizacji procesu dyplomowania |doc

Forma pracy dyplomowej |doc

Strona tytułowa pracy dyplomowej |doc

Fiszka bibliograficzna |doc

Oświadczenie dot. praw autorskich | doc

W związku z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przypominamy o konieczności złożenia pracy dyplomowej przez stronę istudent w formie pliku PDF. Instrukcja przesyłania elektronicznej pracy dyplomowej |doc.

 

Kierunkowe efekty kształcenia, sylabusy, praktyki zawodowe - po zalogowaniu dostępne  na stronie http://moodle.wseip.edu.pl/file.php/10/kosmetologia/na_strone.zip

 

Procedura antyplagiatowa

Zarządzenie Rektora w sprawie wprowadzenia procedury antyplagiatowej |doc
Regulamin procedury antyplagiatowej |doc