-->

Pielęgniarstwo

 

Akredytacja dla kierunku kształcenia Pielęgniarstwo.

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nadania uprawnień do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nadania uprawnień do prowadzenia studiów I stopnia kierunku pielęgniarstwo.

Studia w ofercie:

Studia I stopnia (licencjackie):

- stacjonarne 6-semestralne

- stacjonarne w formie zjazdów 7-semestralne

Studia II stopnia (magisterskie):

- stacjonarne 4-semestralne

- niestacjonarne 4-semestralne

 

Koszt studiów dostępny jest tutaj: Koszty nauki

Formularz rekrutacyjny online dostępny jest tutaj: Wypełnij ankietę online

 

Absolwent kierunku pielęgniarstwo studiów I stopnia:

Uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza i po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza może być zatrudniony w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej/podmiotach leczniczych, w tym w lecznictwie zamkniętym, specjalistycznej ambulatoryjnej i podstawowej opiece zdrowotnej.

Absolwent I stopnia kierunku pielęgniarstwo uzyskuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa.

 

Absolwent kierunku pielęgniarstwo studiów II stopnia:
1) posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu pielęgniarstwa i innych nauk medycznych;
2) w zakresie umiejętności potrafi:
a) rozwiązywać problemy zawodowe, szczególnie związane z podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych, wynikających ze specyfiki zadań zawodowych i warunków ich realizacji,
b) określać standardy profesjonalnej opieki w każdym wieku i stanie zdrowia pacjenta oraz wdrażać je do praktyki zawodowej,
c) prowadzić badania naukowe w zakresie swojej specjalności oraz upowszechniać ich wyniki w celu rozwoju zawodu, wiedzy i praktyki pielęgniarskiej, podnoszenia jakości świadczeń oraz prowadzenia wymiany informacji,
d) organizować i nadzorować opiekę pielęgniarską, z uwzględnieniem przyjętych teorii i koncepcji opieki,
e) organizować pracę podwładnych i własną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zabezpieczając interesy pacjentów, pracowników i organizacji,
f) wykorzystywać przepisy prawa w działalności zawodowej oraz stosować je w praktyce w zarządzaniu organizacją, jej częścią lub zespołem pracowniczym (pielęgniarek i położnych),
g) opracowywać założenia polityki kadrowej oraz planu zatrudnienia personelu odpowiednio do strategii i zapotrzebowania pacjentów na opiekę pielęgniarską,
h) opracowywać i wdrażać do praktyki zawodowej narzędzia monitorowania i oceny jakości opieki pielęgniarskiej,
i) dokonywać wyboru i stosować określone metody, techniki organizatorskie i techniki zarządzania w badaniu, rozwiązywaniu problemów organizacyjnych i usprawnianiu pielęgniarstwa,
j) dokonywać wyboru optymalnych metod nauczania i uczenia się oraz stosować wybrane z nich, w zależności od specyfiki treści nauczania oraz celu, który należy osiągnąć,
k) opracowywać programy edukacji zdrowotnej i realizować je w odniesieniu do wybranego środowiska społecznego, z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnych.

Absolwent II stopnia kierunku pielęgniarstwo uzyskuje tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa.

 

Program studiów obejmuje m.in. przedmioty:

 

I stopień

1. Radiologia
2. Anatomia
3. Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia
4. Badania naukowe w pielęgniarstwie
5. Badania fizykalne
6. Biochemia i biofizyka
7. Dietetyka
8. Etyka zawodu pielęgniarki
9. Farmakologia
10. Fizjologia
11. Genetyka
12. Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne
13. Język Angielski
14. Język migowy
15. Mikrobiologia i parazytologia
16. Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne
17. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
18. Opieka paliatywna
19. Organizacja pracy pielęgniarskiej
20. Patologia
21. Pedagogika
22. Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
23. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne
24. Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne
25. Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne
26. Podstawowa opieka zdrowotna
27. Podstawy pielęgniarstwa
28. Podstawy ratownictwa medycznego
29. Prawo medyczne
30. Promocja zdrowia
31. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne
32. Psychologia
33. Podstawy rehabilitacji
34. Seminarium dyplomowe
35. Socjologia
36. System informacji w ochronie zdrowia
37. Współpraca w zespołach opieki zdrowotnej
38. Zakażenia szpitalne
39. Zdrowie publiczne

II stopień:

1. Badania naukowe w pielęgniarstwie

2. Choroba nowotworowa, leczenie żywieniowe, ból

3. Choroby endokrynologiczne i metaboliczne w różnych grupach wiekowych

4. Choroby układu moczowo-płciowego w różnych grupach wiekowych oraz dializoterapia

5. Dydaktyka medyczna

6. Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej

7. Edukacja terapeutyczna w wybranych chorobach przewlekłych

8. Edukacja zdrowotna osób starszych i rodzin

9. Endoskopia

10. Farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych

11. Gastroenterologia z uwzględnieniem problemów chorych w różnych grupach wiekowych

12. Holistyczne aspekty pracy pielęgniarskiej

13. Informacja naukowa

14. Język angielski

15. Koordynowana opieka zdrowotna

16. Leczenie nerkozastępcze, tlenoterapia ciągła i wentylacja mechaniczna

17. Niewydolność krążenia  i zaburzenia rytmu, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, niewydolność oddechowa

18. Nowoczesne techniki diagnostyczne

19. Opieka onkologiczna

20. Pielęgniarstwo onkologiczne

21. Pielęgniarstwo w perspektywie międzynarodowej

22. Pielęgniarstwo wielokulturowe

23. Podstawowa opieka zdrowotna

24. Podstawy psychoterapii

25. Poradnictwo w pielęgniarstwie

26. Pracownia endoskopowa

27. Praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych

28. Prawo w praktyce pielęgniarskiej

29. Promocja zdrowia i świadczenia profilaktyczne

30. Psychologia zdrowia

31. Rany przewlekłe i przetoki

32. Schorzenia dermatologiczne w różnych grupach wiekowych

33. Statystyka medyczna

34. Wentylacja mechaniczna długoterminowa w opiece stacjonarnej i domowej

35. Wybrane schorzenia neurologiczne związane z wiekiem

36. Wybrane zagadnienia z kardiologii oraz elementy kardiochirurgii

37. Wypisywanie recept i zleceń na środki ortopedyczne i specjalnego przeznaczenia żywieniowego

38. Zaburzenia układu nerwowego

39. Zaburzenia zdrowia psychicznego

40. Zarządzanie w pielęgniarstwie PZ

41. Zarządzanie w pielęgniarstwie

 

Praktyki:

Praktykę zawodową student realizuje w placówkach leczniczo-opiekuńczych o specyfice zgodnej z zakresem i programem praktyki, po uzyskaniu przez studenta zgody danej placówki na jej odbywanie. Opiekunem zaliczającym praktykę w oddziale powinna być pielęgniarką pracująca w danym oddziale/jednostce posiadająca prawo wykonywania zawodu i prezentująca odpowiednie kwalifikacje, których opis przedstawia odpowiedni załącznik do procedury organizacji praktyk i które są weryfikowane zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministerialnym przez Uczelnię. Studentki kierunku pielęgniarstwo wyjeżdżają na praktyki w ramach programu Erasmus+ klinika Beelitz pod Berlinem.

 

Zniżki:

Pakiet korzyści dla absolwentów WSEPiNM podejmujących kształcenia na studiach podyplomowych:

  • ulga za kontynuację nauki w WSEPiNM  - 25 % zniżki
  • ulga dla studentów WSEPiNM studiów II stopnia - 50 % zniżki

Studenci

 

Dla studenta:

 

Sylabusy Pielęgniarstwo I stopnia | ZIP

Sylabusy Pielęgniarstwo II stopnia | ZIP

 

Efekty Kształcenia I stopień | DOC

Efekty Kształcenia II stopień | DOC

 

Kształcenie praktyczne:

Identyfikator Pielęgniarstwo | DOC

Harmonogram praktyk zawodowych studia I stopnia | DOC

Harmonogram praktyk zawodowych studia II stopnia | DOC

Regulamin kształcenia praktycznego | DOC

Zasady organizacji kształcenia praktycznego | DOC

Procedura organizowania praktyk zawodowych | PDF

Opiekun praktycznej nauki zawodu |  DOC

 

 Podania na praktyki:

Podanie Piel L + M Zjazdy | DOC

Podanie Piel L + M Stacjonarne | DOC

 

Podanie Piel K Zjazdy | DOC

Podanie Piel K Stacjonarne | DOC

 

Podanie Piel M D i E | PDF

Podanie Piel M D i E | PDF

 

Karty praktyk I stopnia:

Karta praktyk sem 3 Piel L Stac i Zjazd I DOC

Karta praktyk sem 4 Piel L Stac i Zjazd | DOC

 

Karta praktyk sem 5 Piel K Stac I DOC

Karta praktyk sem 6 Piel K Stac I DOC

Karta praktyk sem 5 Piel K Zjazd I DOC

Karta praktyk sem 6 Piel K Zjazd | PDF

Karta praktyk sem 7 Piel K Zjazd | DOC

 

Karta praktyk sem 7 Piel J Zjazd I DOC

 

Karta praktyk sem 2 Piel M Stac i Zjazd I PDF

 

Karty praktyk II stopnia:

Karta praktyk sem 1 Piel M D i E I DOC

 Karta praktyk sem 2 Piel M D i E | PDF

Karta praktyk sem 3 Piel M D i E I DOC

Karta praktyk sem 4 Piel M D i E | PDF

 

Wykaz placówek:

Wykaz placówek, z którymi Uczelnia zawarła porozumienia o współpracy dotyczącej kształcenia praktycznego | DOC

 

Egzamin dyplomowy:

Regulamin egzaminu dyplomowego - studia I stopnia | DOC

Regulamin egzaminu dyplomowego dla studiów I stopnia realizowanego w reżimie sanitarnym w związku z pandemią COVID-19 | DOC

Pytania na egzamin dyplomowy studia I stopnia - część teoretyczna |DOC |PDF

Regulamin egzaminu dyplomowego - studia II stopnia | DOC

Załącznik do Regulaminu egzaminu dyplomowego - studia II stopnia | DOC

Pytania na egzamin dyplomowy dla toku PielM A, PielM B i PielM C - studia II stopnia |DOC |PDF

Prośba o wyrażenie zgody na udostępnienie narzędzi badawczych do przygotowania pracy dyplomowej | DOC

Prośba o wyrażenie zgody na przeprowadzenie badań i udostępnienie materiałów do przygotowania pracy dyplomowej | DOC

 

Dokumenty do egzaminu dyplomowego obowiązujące studentów studiów I i II stopnia:

Wykaz dokumentów do egzaminu dyplomowego | DOC

Forma pracy dyplomowej | DOC

Strona tytułowa- załącznik 1 | DOC

Fiszka bibliograficzna | DOC

Karta obiegowa | DOC

Opis koperty ze zdjęciami | DOC

Oświadczenie dot. praw autorskich (jako ostatnia strona w pracy dyplomowej) | DOC

W związku z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przypominamy o konieczności złożenia pracy dyplomowej przez stronę istudent w formie pliku PDF. Instrukcja przesyłania elektronicznej pracy dyplomowej |DOC

Karta obiegowa | DOC

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego | DOC

Procedura JSA:

Regulamin przeprowadzania procedury sprawdzania prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego | PDF

Załącznik 1 - wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego - wynik wiodący do 29%DOC

Załącznik 2 - wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego - wynik wiodący od 30%DOC