Pielęgniarstwo

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nadania uprawnień do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nadania uprawnień do prowadzenia studiów I stopnia kierunku pielęgniarstwo.

Decyzją Ministra Zdrowia  z dnia 13.09.2011 r. Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach uzyskała akredytację dla kierunku kształcenia: pielęgniarstwo na okres 5 lat decyzja | certyfikat.

Decyzją Ministra Zdrowia z dnia 07.10.2008 r.Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach uzyskała akredytację dla kierunku kształcenia: pielęgniarstwo decyzja | certyfikat

Studia I stopnia; profil praktyczny
studia I stopnia (licencjackie, 6-semestralne)  - stacjonarne

studia I stopnia (licencjackie, 7-semestralne) - stacjonarne w formie zjazdów

studia II stopnia (magisterskie, 4 semestralne) - stacjonarne i niestacjonarne


Kwalifikacje uzyskiwane przez studiujących na kierunku pielęgniarstwo wiążą się z kompleksem usług medycznych, obejmujących m.in. promocję zdrowia, działania edukacyjne, profilaktyczne, opiekuńcze, terapeutyczne i rehabilitacyjne. Ich odbiorcami są pacjenci, ich rodziny, osoby o zróżnicowanym stanie zdrowia, wieku, sytuacji socjoekonomicznej.

Program studiów jest zgodny z wymogami Unii Europejskiej, co stwarza szanse na zatrudnienie również poza granicami kraju. Łączy on wiedzę w zakresie nauk społecznych, medycznych i pielęgniarskich, z umiejętnościami praktycznymi w zakresie opieki medycznej.
Kierunek pielęgniarstwo posiada akredytację Krajowe Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego.

 

Program studiów obejmuje m.in. przedmioty:

anatomia, anestezjologia, intensywna terapia i pielęgniarstwo w anestezjologii i intensywnej opiece medycznej, badania fizykalne, biochemia z biofizyką, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, dietetyka, epidemiologia, farmakologia, filozofia i etyka zawodu pielęgniarki, fizjologia, genetyka, geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, higiena, interna i pielęgniarstwo internistyczne, język obcy - j. angielski, mikrobiologia z podstawami parazytologii, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, opieka domowa, opieka paliatywna, organizacja ochrony zdrowia, patologia, pedagogika, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, pielęgniarstwo środowiskowo-rodzinne, podstawowa opieka zdrowotna, podstawy organizacji pracy pielęgniarskiej, podstawy pielęgniarstwa, położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, psychologia, komunikowanie interpersonalne, radiologia, ratownictwo medyczne, rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych, socjologia, zagadnienia prawne, zdrowie publiczne.

 

Praktyki

Praktykę zawodową student realizuje w placówkach leczniczo-opiekuńczych o specyfice zgodnej z zakresem i programem praktyki, po uzyskaniu przez studenta zgody danej placówki na jej odbywanie. Opiekunem zaliczającym praktykę w oddziale powinna być pielęgniarką pracująca w danym oddziale/jednostce posiadająca prawo wykonywania zawodu i prezentująca odpowiednie kwalifikacje, których opis przedstawia odpowiedni załącznik do procedury organizacji praktyk i które są weryfikowane zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministerialnym przez Uczelnię. Studentki kierunku pielęgniarstwo wyjeżdżają na praktyki – do Czech i Słowacji, np. do najstarszego w Europie Środkowej czeskiego uzdrowiska Teplice oraz sanatoryjno-wypoczynkowego ośrodka w słowackiej Tatrzańskiej Kotlinie.

Absolwent

Absolwent studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo będzie dysponował rzetelną wiedzą teoretyczną i umiejętnościami praktycznymi umożliwiającymi samodzielne wykonanie zawodu pielęgniarki – licencjata pielęgniarstwa. Przygotowanie zawodowe obejmuje w szczególności:

▪ świadczenia opieki zdrowotnej oraz zarządzania nią przez

 • rozpoznawanie potrzeb jednostki, grupy lub zbiorowości oraz określenie zasobów niezbędnych i dostępnych do ich zaspokojenia,
 • planowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej, z uwzględnieniem metody procesu pielęgnowania i priorytetów opieki,
 • wykonywanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • pomoc jednostce, rodzinie w osiąganiu zdrowia i niezależności w chorobie lub niepełnosprawności przez zapewnienie udziału we wszystkich formach opieki i samoopieki,
 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej,
 • współpracę z profesjonalistami dla zapewnienia całościowej opieki jednostce i rodzinie,
 • organizowanie i podtrzymywanie bezpiecznego środowiska opieki i pracy,
 • dokumentowanie wszystkich etapów procesu pielęgnowania i wykorzystywanie tych informacji do oceny świadczonej opieki;

▪ promocji i edukacji zdrowotnej przez

 • ocenę indywidualnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do zachowania i przywracania zdrowia,
 • wspieranie jednostki, rodziny i grupy społecznej w prowadzeniu zdrowego stylu życia,
 • uczenie jednostki, rodziny, grupy społecznej zachowania i przywracania zdrowia,
 • uczestniczenie w zdrowotnych kampaniach edukacyjnych,

▪ działania w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej przez

 • współpracę z jednostką, rodziną i innymi uczestnikami zespołu w planowaniu i realizowaniu usług zdrowotnych,
 • współpracę z innymi uczestnikami zespołu na rzecz zachowania bezpiecznego środowiska opieki i pracy zespołowej,
 • komunikowanie się z pacjentem, jego rodziną oraz z innymi uczestnikami zespołu;  

▪ rozwoju praktyki pielęgniarskiej, krytycznego myślenia i badań naukowych przez

 • stosowanie w praktyce aktualnej wiedzy z zakresu nauk medycznych, społecznych, teorii pielęgniarstwa, regulacji prawnych zawodu i opieki zdrowotnej,
 • wdrażanie uznanych wyników badań naukowych do opieki pielęgniarskiej,
 • uczestniczenie w badaniach naukowych w celu poszerzenia wiedzy pielęgniarskiej.

Absolwenci mogą ubiegać się o zatrudnienie m.in. w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej – szpitalach, przychodniach, sanatoriach, zakładach pielęgnacyjno- opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki paliatywnej, jednostkach ratownictwa medycznego, medycyny pracy, ubezpieczeń społecznych, w stacjach sanitarno- epidemiologicznych. Przyszłym miejscem pracy mogą być ponadto placówki nauczania i wychowania – na stanowiskach związanych z profilaktyką i promocją zdrowia oraz struktury administracji służby zdrowia.

 

Absolwent kierunku pielęgniarstwo uzyskuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa. Może kontynuować studia II stopnia (magisterskie) w Uczelni na kierunkach: bezpieczeństwo wewnętrzne, ekonomia oraz pielęgniarstwo.


Pakiet korzyści dla absolwentów WSEPiNM podejmujących kształcenia na studiach podyplomowych:

 • ulga za kontynuację nauki w WSEPiNM - 25 % zniżki
 • ulga dla studentów WSEPiNM studiów II stopnia - 50 % zniżki

Informacje dla studentów

 

Kształcenie praktyczne

Harmonogram praktyk zawodowych studia I stopnia |doc

Harmonogram praktyk zawodowych studia II stopnia |doc

Regulamin kształcenia praktycznego |doc

Zasady organizacji kształcenia praktycznego |doc

Procedura organizowania praktyk zawodowych | doc

Opiekun praktycznej nauki zawodu | doc

Wykaz placówek DPS, z którymi Uczelnia zawarła porozumienia o współpracy dotyczącej kształcenia praktycznego |doc

Wykaz placówek POZ, z którymi Uczelnia zawarła porozumienia o współpracy dotyczącej kształcenia praktycznego |doc

Wykaz placówek - Szpitali, z którymi Uczelnia zawarła porozumienia o współpracy dotyczącej kształcenia praktycznego |doc

 

Egzamin dyplomowy

Zasady dyplomowania - pielęgniarstwo studia II stopnia:

 1. komisja w składzie: przewodniczący, promotor, recenzent,
 2. praca magisterska podlega recencji promotora i recenzenta,
 3. egzamin składa się z:
 • części teoretycnej (prezentacja pracy magisterskiej oraz pytania z toku studiów – z bloku nauk społecznych)
 • części praktycznej - pytania z opieki specjalistycznej

 

Regulamin egzaminu dyplomowego |doc

Pytania na egzamin dyplomowy - studia I stopnia tok PIELH |doc
Pytania na egzamin dyplomowy - studia II stopnia |doc

Pytania na część teoretyczną:

 • interna i pielęgniarstwo internistyczne odt | pdf
 • pielęgniarstwo chirurgiczne odt | pdf
 • pielęgniarstwo pediatryczne | doc

Wykaz dokumentów do egzaminu dyplomowego |doc

Forma pracy dyplomowej |doc

Strona tytułowa- załącznik 1 |doc

Oświadczenie- załącznik 2 |doc

Fiszka bibliograficzna | doc

Karta obiegowa |doc

Opis koperty ze zdjęciami |doc

Prośba o udostępnienie materiałów |doc

Oświadczenie dot. praw autorskich | doc

W związku z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przypominamy o konieczności złożenia pracy dyplomowej przez stronę istudent w formie pliku PDF. Instrukcja przesyłania elektronicznej pracy dyplomowej |doc.

 

Procedura antyplagiatowa

Zarządzenie Rektora w sprawie wprowadzenia procedury antyplagiatowej |doc
Regulamin procedury antyplagiatowej |doc

 

Wydarzenia

czepkowanie 2017 01526 maja 2017 r. 39 absolwentek i 4 absolwentów kierunku pielęgniarstwo wzięło udział w uroczystości czepkowania. Absolwenci złożyli uroczyste ślubowanie oraz odśpiewali Hymn Pielęgniarski.
- Postrzeganie zawodu pielęgniarek zmienia się. Raduje się moje serce, że na rynek, tak potrzebujący wykwalifikowanej kadry medycznej, wychodzą absolwenci z bagażem przygotowania, z kompetencjami, kwalifikacjami, które, jak potwierdzają pracodawcy, są na bardzo wysokim poziomie. Zawód w ostatnim czasie zyskuje bardzo wiele na zaufaniu społecznym, który doceniamy, szanujemy i potrzebujemy – podkreślił Dziekan Wydziału Nauk Medycznych dr n. med. Grzegorz Gałuszka. Następnie wręczył absolwentom dyplomy ukończenia I stopnia studiów. Galeria zdjęć

 

Czepkowanie 2016

3 czerwca 2016 r.w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach odbyło się uroczyste czepkowanie studentów pierwszego roku oraz absolwentów kierunku pielęgniarstwo. Studenci złożyli  uroczyste Ślubowanie oraz odśpiewali Hymn Pielęgniarski. Absolwentom zostały wręczone dyplomy z rąk Dziekana Wydziału Nauk Medycznych dr. n. med. Grzegorza Gałuszki. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.