-->

Pielęgniarstwo

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nadania uprawnień do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nadania uprawnień do prowadzenia studiów I stopnia kierunku pielęgniarstwo.

Decyzją Ministra Zdrowia  z dnia 13.09.2011 r. Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach uzyskała akredytację dla kierunku kształcenia: pielęgniarstwo na okres 5 lat decyzja | certyfikat.

Decyzją Ministra Zdrowia z dnia 07.10.2008 r.Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach uzyskała akredytację dla kierunku kształcenia: pielęgniarstwo decyzja | certyfikat

Studia I stopnia; profil praktyczny
studia I stopnia (licencjackie, 6-semestralne)  - stacjonarne

studia I stopnia (licencjackie, 7-semestralne) - stacjonarne w formie zjazdów

studia II stopnia (magisterskie, 4 semestralne) - stacjonarne i niestacjonarne


Kwalifikacje uzyskiwane przez studiujących na kierunku pielęgniarstwo wiążą się z kompleksem usług medycznych, obejmujących m.in. promocję zdrowia, działania edukacyjne, profilaktyczne, opiekuńcze, terapeutyczne i rehabilitacyjne. Ich odbiorcami są pacjenci, ich rodziny, osoby o zróżnicowanym stanie zdrowia, wieku, sytuacji socjoekonomicznej.

Program studiów jest zgodny z wymogami Unii Europejskiej, co stwarza szanse na zatrudnienie również poza granicami kraju. Łączy on wiedzę w zakresie nauk społecznych, medycznych i pielęgniarskich, z umiejętnościami praktycznymi w zakresie opieki medycznej.
Kierunek pielęgniarstwo posiada akredytację Krajowe Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego.

 

Program studiów obejmuje m.in. przedmioty:

anatomia, anestezjologia, intensywna terapia i pielęgniarstwo w anestezjologii i intensywnej opiece medycznej, badania fizykalne, biochemia z biofizyką, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, dietetyka, epidemiologia, farmakologia, filozofia i etyka zawodu pielęgniarki, fizjologia, genetyka, geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, higiena, interna i pielęgniarstwo internistyczne, język obcy - j. angielski, mikrobiologia z podstawami parazytologii, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, opieka domowa, opieka paliatywna, organizacja ochrony zdrowia, patologia, pedagogika, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, pielęgniarstwo środowiskowo-rodzinne, podstawowa opieka zdrowotna, podstawy organizacji pracy pielęgniarskiej, podstawy pielęgniarstwa, położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, psychologia, komunikowanie interpersonalne, radiologia, ratownictwo medyczne, rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych, socjologia, zagadnienia prawne, zdrowie publiczne.

 

Praktyki

Praktykę zawodową student realizuje w placówkach leczniczo-opiekuńczych o specyfice zgodnej z zakresem i programem praktyki, po uzyskaniu przez studenta zgody danej placówki na jej odbywanie. Opiekunem zaliczającym praktykę w oddziale powinna być pielęgniarką pracująca w danym oddziale/jednostce posiadająca prawo wykonywania zawodu i prezentująca odpowiednie kwalifikacje, których opis przedstawia odpowiedni załącznik do procedury organizacji praktyk i które są weryfikowane zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministerialnym przez Uczelnię. Studentki kierunku pielęgniarstwo wyjeżdżają na praktyki – do Czech i Słowacji, np. do najstarszego w Europie Środkowej czeskiego uzdrowiska Teplice oraz sanatoryjno-wypoczynkowego ośrodka w słowackiej Tatrzańskiej Kotlinie.

Absolwent

Absolwent studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo będzie dysponował rzetelną wiedzą teoretyczną i umiejętnościami praktycznymi umożliwiającymi samodzielne wykonanie zawodu pielęgniarki – licencjata pielęgniarstwa. Przygotowanie zawodowe obejmuje w szczególności:

▪ świadczenia opieki zdrowotnej oraz zarządzania nią przez

 • rozpoznawanie potrzeb jednostki, grupy lub zbiorowości oraz określenie zasobów niezbędnych i dostępnych do ich zaspokojenia,
 • planowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej, z uwzględnieniem metody procesu pielęgnowania i priorytetów opieki,
 • wykonywanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • pomoc jednostce, rodzinie w osiąganiu zdrowia i niezależności w chorobie lub niepełnosprawności przez zapewnienie udziału we wszystkich formach opieki i samoopieki,
 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej,
 • współpracę z profesjonalistami dla zapewnienia całościowej opieki jednostce i rodzinie,
 • organizowanie i podtrzymywanie bezpiecznego środowiska opieki i pracy,
 • dokumentowanie wszystkich etapów procesu pielęgnowania i wykorzystywanie tych informacji do oceny świadczonej opieki;

▪ promocji i edukacji zdrowotnej przez

 • ocenę indywidualnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do zachowania i przywracania zdrowia,
 • wspieranie jednostki, rodziny i grupy społecznej w prowadzeniu zdrowego stylu życia,
 • uczenie jednostki, rodziny, grupy społecznej zachowania i przywracania zdrowia,
 • uczestniczenie w zdrowotnych kampaniach edukacyjnych,

▪ działania w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej przez

 • współpracę z jednostką, rodziną i innymi uczestnikami zespołu w planowaniu i realizowaniu usług zdrowotnych,
 • współpracę z innymi uczestnikami zespołu na rzecz zachowania bezpiecznego środowiska opieki i pracy zespołowej,
 • komunikowanie się z pacjentem, jego rodziną oraz z innymi uczestnikami zespołu;  

▪ rozwoju praktyki pielęgniarskiej, krytycznego myślenia i badań naukowych przez

 • stosowanie w praktyce aktualnej wiedzy z zakresu nauk medycznych, społecznych, teorii pielęgniarstwa, regulacji prawnych zawodu i opieki zdrowotnej,
 • wdrażanie uznanych wyników badań naukowych do opieki pielęgniarskiej,
 • uczestniczenie w badaniach naukowych w celu poszerzenia wiedzy pielęgniarskiej.

Absolwenci mogą ubiegać się o zatrudnienie m.in. w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej – szpitalach, przychodniach, sanatoriach, zakładach pielęgnacyjno- opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki paliatywnej, jednostkach ratownictwa medycznego, medycyny pracy, ubezpieczeń społecznych, w stacjach sanitarno- epidemiologicznych. Przyszłym miejscem pracy mogą być ponadto placówki nauczania i wychowania – na stanowiskach związanych z profilaktyką i promocją zdrowia oraz struktury administracji służby zdrowia.

 

Absolwent kierunku pielęgniarstwo uzyskuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa. Może kontynuować studia II stopnia (magisterskie) w Uczelni na kierunkach: bezpieczeństwo wewnętrzne, ekonomia oraz pielęgniarstwo.


Pakiet korzyści dla absolwentów WSEPiNM podejmujących kształcenia na studiach podyplomowych:

 • ulga za kontynuację nauki w WSEPiNM - 25 % zniżki
 • ulga dla studentów WSEPiNM studiów II stopnia - 50 % zniżki

Informacje dla studentów

 Sylabusy Wydział Nauk Medycznych| doc

 

Kształcenie praktyczne

Harmonogram praktyk zawodowych studia I stopnia |doc

Harmonogram praktyk zawodowych studia II stopnia |doc

Regulamin kształcenia praktycznego |doc

Zasady organizacji kształcenia praktycznego |doc

Procedura organizowania praktyk zawodowych | doc

Opiekun praktycznej nauki zawodu | doc

 

Podanie Piel L + M Zjazdy | doc

Podanie Piel L + M Stacjonarne | doc

Podanie Piel K Zjazdy | doc

Podanie Piel K Stacjonarne | doc

Podanie Piel M D i E | doc

 

Karty praktyk semestr zimowy 2020/2021

Karta praktyk sem 1 Piel M E

Karta praktyk sem 3 Piel L Stac i Zjazd

Karta praktyk sem 3 Piel M D

Karta praktyk sem 5 Piel K Stac

Karta praktyk sem 5 Piel K Zjazd

Karta praktyk sem 7 Piel J Zjazd

 

Wykaz placówek DPS, z którymi Uczelnia zawarła porozumienia o współpracy dotyczącej kształcenia praktycznego |doc

Wykaz placówek POZ, z którymi Uczelnia zawarła porozumienia o współpracy dotyczącej kształcenia praktycznego |doc

Wykaz placówek - Szpitali, z którymi Uczelnia zawarła porozumienia o współpracy dotyczącej kształcenia praktycznego |doc

 

Egzamin dyplomowy

Regulamin egzaminu dyplomowego - studia I stopnia |doc

Regulamin egzaminu dyplomowego dla studiów I stopnia realizowanego w reżimie sanitarnym w związku z pandemią COVID-19 | doc

Pytania na egzamin dyplomowy studia I stopnia - część teoretyczna  |doc |pdf

 

Regulamin egzaminu dyplomowego - studia II stopnia |doc

Załącznik do Regulaminu egzaminu dyplomowego - studia II stopnia |doc

Pytania na egzamin dyplomowy - studia II stopnia |doc |pdf

 

Prośba o wyrażenie zgody na udostępnienie narzędzi badawczych do przygotowania pracy dyplomowej | doc

Prośba o wyrażenie zgody na przeprowadzenie badań i udostępnienie materiałów do przygotowania pracy dyplomowej | doc

 

Pozostałe dokumenty obowiązujące studentów studiów I i II stopnia

Wykaz dokumentów do egzaminu dyplomowego |doc

Forma pracy dyplomowej |doc

Strona tytułowa- załącznik 1 |doc

Fiszka bibliograficzna | doc

Karta obiegowa |doc

Opis koperty ze zdjęciami |doc

Oświadczenie dot. praw autorskich (jako ostatnia strona w pracy dyplomowej) | doc

W związku z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przypominamy o konieczności złożenia pracy dyplomowej przez stronę istudent w formie pliku PDF. Instrukcja przesyłania elektronicznej pracy dyplomowej |doc

Karta obiegowa |doc

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego |doc

Proces dyplomowania

Regulamin przeprowadzania procedury sprawdzania prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego |pdf
Załącznik 1 i 2 do Regulaminu JSA | doc


Wydarzenia

16 czerwca 2019 r. w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznych  w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach odbyło się uroczyste czepkowanie absolwentów kierunku pielęgniarstwo. Wszystkich  przybyłych na tę uroczystość Gości przywitał Dziekan Wydziału doktor nauk medycznych Grzegorz Gałuszka. 

czepkowanie2019 1

czepkowanie2019 2

W pierwszej kolejności skierował swoje słowa do absolwentów. Dziękował im za 3,5 roku wytrwałej nauki oraz gratulował bardzo dobrze zdanego egzaminu dyplomowego i uzyskanie tytułu licencjata pielęgniarstwa. 

Głos  zabrali również przybyli na tę uroczystość - Prorektor Uczelni dr Krzysztof Wątorek oraz Przewodnicząca Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych Ewa Mikołajczyk.

Głównym punktem uroczystości było wręczenie świeżo upieczonym absolwentom dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia i uroczyste czepkowanie. Absolwenci złożyli Ślubowanie i odśpiewali Hymn Pielęgniarski.

Głos w imieniu studentów zabrała Starościna roku Karolina Dubiel. Na ręce Prorektora i Dziekana złożyła podziękowanie Władzom Uczelni za możliwość edukacji w WSEPiNM na studiach pierwszego stopnia. Wyrazy uznania skierowane zostały przede wszystkim w stronę Dziekana Wydziału Nauk Medycznych, kadry naukowej oraz pracowników administracyjnych za przekazaną wiedzę, nieustanną pomoc i przychylną dłoń podczas 7-semestralnej nauki na Uczelni. Podziękowania należały się również licznie przybyłym Gościom tj. Rodzinie i Znajomym, którzy ochoczo zarówno dzisiaj, jak i przez cały okres studiów wspierali naszych absolwentów.

czepkowanie2019 3Dziekan podsumowując Uroczystość złożył podziękowania tym wszystkim, którzy choćby w najmniejszym stopniu przyczynili się do końcowego sukcesu naszych studentów. Absolwentom powiedział "do zobaczenia w październiku" albowiem większość z nich dopełniła już  procesu rekrutacji na studia drugiego stopnia w WSEPiNM. Życzył im również powodzenia na szczeblu zawodowym albowiem zapotrzebowanie na dobrych specjalistów w tym zawodzie jest tak duże, że pracę otrzymali oni "od ręki". 

Uroczystość czepkowania absolwentów kierunku pielęgniarstwo odbyła się na Uczelni po raz ósmy.  Pierwszy raz jednak wydarzenie to miało miejsce w nowo powstałym Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznych WSEPiNM w Kielcach co zapewne stanie się już coroczną tradycją.

Ewelina Górska-Krzysiek

czepkowanie2019 7

czepkowanie2019 6

czepkowanie2019 5

czepkowanie2019 4


piel2018Kolejne czepkowanie absolwentów kierunku Pielęgniarstwo za nami

 

21 września 2018 r. o godz. 16.00 w Audytorium I Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach odbyła się uroczystość czepkowania. Absolwenci studiów stacjonarnych na kierunku Pielęgniarstwo z dumą przyjęli czepki z rąk opiekunów zajęć praktycznych mgr Edyty Korus i mgr Agnieszki Zaworskiej - Winiarskiej.

Dziekan Wydziału Nauk Medycznych pogratulował świeżo upieczonym absolwentom bardzo dobrze zdanego egzaminu dyplomowego. Po trzech latach wytrwałej nauki dr n. med. Grzegorz Gałuszka wręczył im dyplomy ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem licencjata pielęgniarstwa.  

Absolwenci złożyli uroczyste Ślubowanie i odśpiewali Hymn Pielęgniarski.

W imieniu Kadry naukowej głos zabrały mgr Justyna Falana oraz mgr Agnieszka Zaworska-Winiarska. Składając  gratulacje absolwentom życzyły im przede wszystkim zdobycia wymarzonej pracy w zawodzie oraz dalszego rozwoju na szczeblu naukowym.

Głos zabrała również Starościna grupy dziękując wszystkim osobom, które miały bezpośredni wkład w edukację studentów na Uczelni. Podziękowania skierowane zostały przede wszystkim do Władz Uczelni, Dziekana Wydziału, Kadry naukowej oraz Pracowników administracyjnych.

Uwieńczeniem uroczystości czepkowania były wyrecytowane przez studentów wiersze:

"...Upięłaś czepek za młodu,
Choć wiedziałaś, że trud czeka.
Bo tajemnicą Twego zawodu
Jest - troska o ciało i godność człowieka"...

„Biały jak skrzydła anioła,
To wasza nagroda zasłużona,
Rzecz w znaczeniu duża,
Jak dla króla korona.

Powiązany z opieki trudem,
Biały czepek z aksamitnym pasem,
Widział ostatni oddech,
I człowieka niejeden uśmiech.

Trwać będziecie w sile pracy,
Podążać w nim przez dni,
Użyczcie pomocnej dłoni,
W czasie złych chwil.

Teraz go dumnie noście,
A nieraz pytanie usłyszycie:
"Dlaczego na głowie czepek masz"?
Wy odpowiecie: "To symbol nasz".

Przez wielu istnień wieki,
W nurcie czasu rzeki,
W pamięci ludzi będzie zachowany
Twarz wasza i symbol biały.”

 Dziekan podsumowując uroczystość zaprosił absolwentów do kontynuowania nauki w WSEPiNM na studiach drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo.

To kolejne wydarzenie na Wydziale Nauk Medycznych, które na stałe wpisało się w coroczny harmonogram uroczystości  Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Ewelina Górska - Krzysiek

 


czepkowanie2018

8 czerwca 2018 r. o godz. 17.00 w audytorium im. prof. Pawła Sarneckiego w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach odbyło się wręczenie dyplomów i uroczyste czepkowanie absolwentów kierunku pielęgniarstwo.


czepkowanie2- Czepek to symbol związku z zawodem, duża odpowiedzialność, którą od tej chwili bierzecie na swoje barki. Musicie zdawać sobie sprawę z tego, że kiedy inni będą odpoczywać Wy będziecie pracować, bo ten zawód to służba, służba potrzebującym.  My jednak w Was wierzymy. Pogodzicie pracę zawodową z życiem osobistym, bo jesteście bardzo dobrze zorganizowani – tymi słowami skierowanymi do absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo rozpoczął ceremonię czepkowania dr Krzysztof Wątorek, prorektor Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach.

czepkowanie3- Mam bardzo dobre opinie na temat waszego zaangażowania podczas praktyk zawodowych, które odbywaliście w trakcie studiów - dodał Dziekan Wydziału dr n. med. Grzegorz Gałuszka. - Często z dużą determinacją pomagaliście pacjentom i co najważniejsze nie brakowało  Wam odwagi do dalszego działania. Dzięki tym doświadczeniom i dobrym radom, które uzyskaliście od Nas podczas 3,5- letniej nauki na Uczelni, będziecie mogli realizować się w wybranym przez siebie zawodzie, poszerzać swoją wiedzę zarówno na szczeblu zawodowym jak i naukowym. Mam tylko jedną prośbę, żebyście w pełni okazywali swój szacunek zarówno do współpracowników jak i do pacjentów. Starajcie się  traktować swoich podopiecznych tak, jak Wy byście chcieli być traktowani jako pacjenci. Zachęcam Was również serdecznie do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo. To właśnie dla Was Uczelnia wyszła naprzeciw, abyście mogli powalczyć o tytuł magistra pielęgniarstwa. Jest to duże wyzwanie. Pamiętajcie zatem, że drzwi tej Uczelni zawsze stoją przed wami otworem.

czepkowanie4czepkowanie8Po tych słowach Dziekan Wydziału Nauk Medycznych wręczył dyplomy ukończenia studiów pierwszego stopnia świeżo upieczonym absolwentom, po czym nastąpiło uroczyste czepkowanie. Dyplomy odebrało 41 osób. Absolwenci złożyli uroczyste Ślubowanie oraz odśpiewali Hymn Pielęgniarski:

"W świat niesiemy swe serca gorące 

Najpiękniejsze głosimy idee

By cierpiącym przywrócić nadzieję.

czepkowanie5

Aby ludziom dać pokój i słońce

W służbie naszej przodować będziemy

Dla Ojczyzny - Jej dobra pracować

A gdy trzeba i ginąć będziemy

Aby życie człowieka ratować.

Zawód nasz przeszedł wielkie dni chwały

Gdy o wolność się walki toczyły

czepkowanie6

Pielęgniarki na frontach też były

I ofiarnie swą służbę pełniły. 

My nie chcemy, ni wojen, ni bojów 

Dość krwi bratniej i ofiar faszyzmu

My jesteśmy siostrami pokoju

Służyć chcemy idei humanizmu..."

Wśród przybyłych na uroczystość Gości głos zabrała również dr n. med. Bogumiła Kowalczyk-Sroka - wykładowca akademicki, naczelna pielęgniarka Szpitala Św. Rafała w Czerwonej Górze, gdzie m.in. nasi studenci odbywali praktyki zawodowe w trakcie toku studiów. Zapraszała absolwentów do dalszej współpracy w imieniu dyrektora szpitala lek. med. Yoseefa Sleymana.

czepkowanie7Na koniec Uroczystości głos zabrali absolwenci dziękując władzom Uczelni za możliwość edukacji w WSEPiNM, Dziekanowi Wydziału Nauk Medycznych za opiekę i zrozumienie, kadrze naukowej za zdobytą wiedzę oraz pracownikom administracyjnym za nieustanną pomoc i przychylną dłoń podczas 7-semestralnej nauki na Uczelni. Absolwenci dziękowali również wszystkim przybyłym Gościom, Rodzinie oraz sobie nawzajem - koleżankom, kolegom za wzajemne wsparcie i atmosferę jaką stworzyli w grupie w trakcie  toku studiów.

czepkowanie9Uwieńczeniem Uroczystości był tort.

Jest to już kolejne takie wydarzenie w Naszej Uczelni, które zapewne na stałe wpisze się w harmonogram uroczystości  Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.

Ewelina Górska-Krzysiek, Tomasz Górski


czepkowanie 2017 01526 maja 2017 r. 39 absolwentek i 4 absolwentów kierunku pielęgniarstwo wzięło udział w uroczystości czepkowania. Absolwenci złożyli uroczyste ślubowanie oraz odśpiewali Hymn Pielęgniarski.
- Postrzeganie zawodu pielęgniarek zmienia się. Raduje się moje serce, że na rynek, tak potrzebujący wykwalifikowanej kadry medycznej, wychodzą absolwenci z bagażem przygotowania, z kompetencjami, kwalifikacjami, które, jak potwierdzają pracodawcy, są na bardzo wysokim poziomie. Zawód w ostatnim czasie zyskuje bardzo wiele na zaufaniu społecznym, który doceniamy, szanujemy i potrzebujemy – podkreślił Dziekan Wydziału Nauk Medycznych dr n. med. Grzegorz Gałuszka. Następnie wręczył absolwentom dyplomy ukończenia I stopnia studiów. Galeria zdjęć

 


 

Czepkowanie 2016

3 czerwca 2016 r.w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach odbyło się uroczyste czepkowanie studentów pierwszego roku oraz absolwentów kierunku pielęgniarstwo. Studenci złożyli  uroczyste Ślubowanie oraz odśpiewali Hymn Pielęgniarski. Absolwentom zostały wręczone dyplomy z rąk Dziekana Wydziału Nauk Medycznych dr. n. med. Grzegorza Gałuszki. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.