-->

Prawo

studia jednolite magisterskie 10-semestralne – stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nadania uprawnień do prowadzenia kierunku.

 

Studia na kierunku prawo przygotowują do wykonywania zawodów prawniczych. Program studiów jest oparty na klasycznych wzorcach europejskich; wykorzystuje uniwersytecką formułę studiów ukierunkowaną na przygotowanie do pracy w organach wymiaru sprawiedliwości, administracji publicznej i gospodarce. Oznacza to m.in. umiejętność rozumienia tekstów prawnych, posługiwania się regułami logicznego rozumowania, interpretowania i stosowania przepisów, w szczególności z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, prawa i postępowania cywilnego, prawa i postępowania karnego, prawa konstytucyjnego, handlowego, finansowego oraz prawa UE.

 

Program studiów obejmuje m.in. przedmioty:

I rok
prawoznawstwo – historia ustroju i prawa w Polsce – powszechna historia ustroju i prawa – łacińska terminologia prawnicza – prawo rzymskie – logika prawnicza – prawo konstytucyjne – filozofia – socjologia – podstawy psychologii – podstawy ekonomii

II rok
prawo karne – prawo cywilne – prawo administracyjne – doktryny polityczno-prawne – prawo zamówień publicznych – etyka prawnicza – prawo wyznaniowe – ochrona własności intelektualnej – prawo dowodowe

III rok
prawo cywilne – postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne – postępowanie karne – prawo handlowe – prawo rolne – ochrona konkurencji – prawo wykroczeń

IV rok
prawo gospodarcze publiczne – postępowanie cywilne – prawo finansowe i finansów publicznych – prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – prawo egzekucyjne – kryminologia – kryminalistyka – prawo karne wykonawcze seminarium magisterskie

V rok
prawo ochrony środowiska – europejskie postępowanie cywilne – teoria i filozofia prawa – prawo międzynarodowe prywatne – etyka prawnicza – medycyna sądowa – bloki przygotowujące do aplikacji (blok cywilistyczny, blok prawa gospodarczego, blok prawa karnego, blok prawa administracyjnego i finansowego)

 

Praktyki

Wiedzę teoretyczną, uzyskaną na zajęciach dydaktycznych, uzupełniają o doświadczenia i umiejętności praktyczne zdobywane w trakcie studenckich praktyk zawodowych na 3. i 4. roku studiów, które odbywają m.in. w sądach, prokuraturach, kancelariach prawnych, organach administracji rządowej i samorządowej itp.

 

Absolwent

Absolwent kierunku prawo przygotowany jest do podjęcia aplikacji: sądowej, prokuratorskiej, adwokackiej, notarialnej, komorniczej lub radcowskiej oraz do wykonywania zawodów prawniczych takich jak m.in. specjalista do spraw prawnych w urzędach administracji rządowej i samorządowej, działach prawnych przedsiębiorstw, banków oraz firm ubezpieczeniowych.

Studia na kierunku prawo kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra w zakresie prawa.


Absolwentom, którzy uzyskali tytuł zawodowy magistra na Wydziale Prawa WSEPiNM w Kielcach przysługują te same uprawnienia, co absolwentom uczelni publicznych. Mogą oni odbywać aplikacje: sądową, prokuratorską, adwokacką, notarialną lub radcowską i podejmować pracę zgodną z kierunkiem studiów.


Pakiet korzyści dla absolwentów WSEPiNM podejmujących kształcenia na studiach podyplomowych:

  • ulga za kontynuację nauki w WSEPiNM - 25 % zniżki
  • ulga dla studentów WSEPiNM studiów II stopnia - 50 % zniżki

Informacje dla studentów

Ogłoszenie Dziekana Wydziału Prawa WSPiNM w sprawie określenia terminu i formy wyboru bloków tematycznych |doc

Zarządzenie Dziekana Wydziału Prawa WSEPiNM w sprawie zasad wyboru bloków tematycznych |doc

Deklaracja (bloki tematyczne) do pobrania |doc

Ogłoszenie Dziekana Wydziału Prawa WSPiNM w sprawie określenia terminu i trybu zapisów na przedmioty fakultatywne |doc

Zarządzenie Dziekana Wydziału Prawa WSPiNM w sprawie zasad zapisów i zaliczania przedmiotów fakultatywnych (grupa D) |doc 

Deklaracja dot. przedmiotów fakultatywnych (semestr 3) | doc

Deklaracja dot. przedmiotów fakultatywnych (semestr 4) | doc

Oferta promotorska | doc

Ogłoszenie dot. seminarium magisterskiego | doc

Zarządzenie w sprawie seminarium magisterskiego |doc

 

Egzaminy

Zestaw pytań z przedmiotu prawo konstytucyjne |doc

 

Praktyki studenckie

Zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji  i form odbywania studenckich praktyk zawodowych na kierunku prawo | doc

Wykaz instytucji, w których studenci Wydziału Prawa mogą odbywać praktyki studenckie |doc

 

Semianria magisterskie

Zarządzenie Dziekana Wydziału Prawa w sprawie zasad wyboru seminariów magisterskich |doc

Ogłoszenie w sprawie określenia terminu i formy wyboru seminariów magisterskich na kierunku prawo |doc

 

Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy

Standardy pracy dyoplomowej |doc

Zarządzenie Dziekana Wydziału Prawa i Bezpieczeństwa w sprawie zatwierdzenia zmian w „Standardach Pracy Dyplomowej” |doc

Ptyania na egzamin dyplomowy w r. akad. 2020/2021 |doc

Regulamin pisania pracy |doc

Regulamin dyplomowania |doc

Wniosek o udostępnienie materiałów niezbędnych do przygotowania pracy dyplomowej |doc

Forma pracy dyplomowej |doc

Forma pracy dyplomowej - pierwsza strona |doc

Oświadczenie dot. praw autorskich | doc

Opis koperty ze zdjęciami |doc

Fiszka bibliograficzna |doc

Wniosek o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język obcy |doc

W związku z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przypominamy o konieczności złożenia pracy dyplomowej przez stronę istudent w formie pliku PDF. Instrukcja przesyłania elektronicznej pracy dyplomowej |doc.

Karta obiegowa |doc

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego |doc

Proces dyplomowania

Regulamin przeprowadzania procedury sprawdzania prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego |pdf
Załącznik 1 i 2 do Regulaminu JSA | doc