-->

Ratownictwo medyczne

studia I stopnia (licencjackie, 6-semestralne) – stacjonarne (dzienne); profil praktyczny

studia I stopnia (licencjackie, 7-semestralne) – niestacjonarne (zaoczne); profil praktyczny

 

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nadania uprawnień do prowadzenia kierunku.


Współczesny ratownik medyczny to osoba bardzo dobrze wykształcona, umiejąca komunikować się z poszkodowanymi, potrafiąca postępować w stanach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi na miejscu wypadku oraz znająca zasady współpracy w zintegrowanym systemie ratownictwa. Ratownik medyczny oprócz posiadania nowoczesnej wiedzy powinien charakteryzować się umiejętnościami elastycznego działania, współpracy z innymi w interdyscyplinarnym zespole oraz odpowiedzialnością za podejmowane decyzje.
Jak każdy zawód medyczny, zawód ratownika wymaga sumienności, zdyscyplinowania, chęci niesienia pomocy innym i zaangażowania osobistego. Zróżnicowane warunki, w jakich przychodzi działać ratownikowi medycznemu zmuszają aby był to człowiek zdrowy, sprawny fizycznie i potrafiący radzić sobie ze stresem. Powinien posiadać indywidualne predyspozycje i motywację do wykonywania medycznych czynności ratunkowych w wypadkach masowych i katastrofach.
Zawód ratownika medycznego to zawód trudny, ale dający wiele satysfakcji z uwagi na fakt, że nie ma nic ważniejszego niż ratowanie innych i niesienie pomocy potrzebującym.
Kształcenie na poziomie studiów I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne ma na celu przygotowanie wyspecjalizowanej kadry medycznej zdolnej do samodzielnych działań ratowniczych.

Program studiów obejmuje m.in. przedmioty:

rok I
ekonomia – demografia – promocja zdrowia i edukacja zdrowotna – organizacja, zarządzanie i ekonomika w ochronie zdrowia – biologia – biofizyka – filozofia – polityka społeczna i zdrowotna – międzynarodowe problemy zdrowia – podstawy komunikacji alternatywnej – biochemia – mikrobiologia – pierwsza pomoc – pływanie – anatomia – fizjologia – medyczne czynności ratunkowe – podstawy zdrowia publicznego – higiena – podstawy dydaktyki – etyka – biostatystyka – epidemiologia – propedeutyka prawa – kwalifikowana pierwsza pomoc – ratownictwo wodne

rok II
metodologia badań naukowych – socjologia – farmakologia – patofizjologia – kwalifikowana pierwsza pomoc – wychowanie fizyczne – podstawy chirurgii – podstawy pediatrii – medycyna ratunkowa – medyczne czynności ratunkowe – metodyka nauczania pierwszej pomocy – psychologia – toksykologia – obóz sprawnościowy – technologia informatyczna – język obcy

rok III
podstawy chorób wewnętrznych – medycyna katastrof – podstawy położnictwa i ginekologii – medyczne czynności ratunkowe – podstawy neurologii – podstawy psychiatrii – psychoprofilaktyka akcji ratunkowej – podstawy intensywnej terapii – medyczne czynności ratunkowe – podstawy traumatologii narządów ruchu – medycyna ratunkowa

rok IV
medyczne czynności ratunkowe – podstawy medycyny sądowej – seminarium dyplomowe

 

Praktyki

Praktykę zawodową studenci odbywają m.in. w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, Izbach Przyjęć lub Pogotowiu Ratunkowym.

 

Absolwent

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku ratownictwo medyczne powinien:

 • posiadać wiedzę ogólną z zakresu nauk społecznych oraz wiedzę specjalistyczną i umiejętności z zakresu nauk medycznych, a w szczególności medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłych u dorosłych i dzieci niezależnie od ich przyczyny;
 • posiadać umiejętność działania w zespole;
 • wykazać się odpornością na stres, dobrą kondycją fizyczną, umiejętnością podejmowania szybkich i właściwych decyzji na miejscu zdarzenia oraz łatwego komunikowania się z innymi osobami;
 • znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy;
 • być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia;
 • posiadać umiejętności samodzielnego wykonywania medycznych czynności ratunkowych.


Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku ratownictwo medyczne powinien być przygotowany do pracy:

 • w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych oraz ośrodkach nauczających;
 • w Centrum Powiadamiania Ratunkowego szczebla powiatowego i regionalnego;
 • w powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego;
 • w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego;
 • w charakterze instruktora pierwszej pomocy w: szkołach, jednostkach straży pożarnej, służbach ratowniczych (WOPR, GOPR, TOPR) i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości;
 • w służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłowych;
 • w charakterze koordynatora medycznego przy zabezpieczeniu imprez masowych.

Absolwenci mogą ubiegać się o pracę m.in. w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych (WOPR, GOPR, TOPR), centrach powiadamiania ratunkowego itp.

Absolwent kierunku ratownictwo medyczne uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. Może kontynuować studia II stopnia (magisterskie) w WSEPiNM na kierunkach: bezpieczeństwo wewnętrzne oraz ekonomia.


Pakiet korzyści dla absolwentów WSEPiNM podejmujących kształcenia na studiach podyplomowych:

 • ulga za kontynuację nauki w WSEPiNM - 25 % zniżki
 • ulga dla studentów WSEPiNM studiów II stopnia - 50 % zniżki

Informacje dla studentów

Praktyki

Praktyki zawodowe |zip

 

Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy

Wzór dokumentacji egzaminu dyplomowego |doc

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego (część teroretyczna) | zip

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego (część praktyczna) | doc

Prośba o udostępnienie danych |doc 

Wykaz dokumentów do egzaminu dyplomowego |doc

Forma pracy dyplomowej |doc

Oświadczenie dot. praw autorskich | doc

Strona tytułowa |doc

Fiszka |doc

Karta obiegowa |doc

Opis koperty ze zdjęciami |doc

W związku z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przypominamy o konieczności złożenia pracy dyplomowej przez stronę istudent w formie pliku PDF. Instrukcja przesyłania elektronicznej pracy dyplomowej |doc.

Karta obiegowa |doc

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego |doc

Proces dyplomowania

Regulamin przeprowadzania procedury sprawdzania prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego |pdf
Załącznik 1 i 2 do Regulaminu JSA | doc