Turystyka i rekreacja

studia I stopnia (licencjackie, 6-semestralne) – stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne); profil praktyczny

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nadania uprawnień do prowadzenia kierunku.

Celem kształcenia jest przygotowanie pracowników dla szeroko rozumianej turystyki oraz rekreacji w obszarze przedsiębiorstw, instytucji, administracji rządowej i samorządowej, innych organizacji o różnej wielkości i skali działania. Na bazie wiadomości teoretycznych, umiejętności praktycznych kadra ta powinna rozumieć różnorodne czynniki i stany realne, twórczo je analizować, kreatywnie działać. Główne obszary wiadomości i umiejętności związane są z dziedzinami przyrodniczymi, społecznymi, ekonomicznymi, organizacyjno-prawnymi. Jednocześnie studia licencjackie powinny umożliwić części absolwentów kontynuację akademickiego kształcenia w postaci studiów magisterskich.
Powyższe cele są podporządkowane ogólnym celom rozwoju społecznego oraz gospodarczego regionu świętokrzyskiego i innych regionów. Aktywacja zasobów kadrowych w rozwoju społecznym, rozwoju przedsiębiorczości i sektora przedsiębiorstw turystycznych staje się jednym z wiodących wyzwań dla edukacji akademickiej.

Specjalności

 • hotelarstwo, gastronomia i biura podróży – nabycie wiedzy oraz umiejętności praktycznej pracy w jednostkach noclegowych, gastronomicznych oraz w biurach podróży o zróżnicowanym standardzie, ze szczególnym uwzględnieniem elementów ekonomii, zarządzania, marketingu, finansów i rachunkowości połączonej z wykonywaniem zawodu animatora turystyki – czasu wolnego,
 • rekreacja i odnowa biologiczna -studenci opanowują wiedzę i umiejętności animacji zagospodarowania czasu wolnego oraz rekreacji w pracy, poznają m.in. metodykę rekreacji, odnowy biologicznej i fitness, sportów ekstremalnych, szczególnie predysponowani do pracy animatorów czasu wolnego w różnego rodzaju ośrodkach zagranicznych i krajowych, zakładach pracy i innych organizacjach.

Program studiów obejmuje m.in. przedmioty:

rok I
historia architektury i sztuki – ekonomia – filozofia – bezpieczeństwo i higiena pracy – podstawy turystyki – podstawy rekreacji – fizjologia człowieka – zarządzanie – geografia turystyczna – pedagogika czasu wolnego – jakość surowców, produktów spożywczych i przemysłowych – produkcja roślinna i zwierzęca – podstawy przedsiębiorczości (w języku angielskim) 

rok II
ekologia i ochrona środowiska – krajoznawstwo – transport turystyczny – ubezpieczenia – etyka biznesu – hotelarstwo – obsługa ruchu turystycznego – żywienie człowieka – techniki komunikacji – Polska w UE – technologia informacyjna – ochrona własności intelektualnej – prawo – psychologia

rok III
ekonomika turystyki i rekreacji – kształtowanie środowiska i ochrona przyrody – agroturystyka – przedmioty specjalnościowe

 

Praktyki

Praktyki i szkolenia przywarsztatowe mają na celu nabycie praktycznych umiejętności wykonywania różnorakich zadań w hotelach, gastronomii i innych organizacjach.

Studenci będą realizować zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie, siłowni, studium aerobiku, fitness, studium tańca i innych, w czasie obozów narciarskich, żeglarskich i innych.
Aktywne uczestnictwo w krajowych targach turystycznych oraz w Międzynarodowych Targach Turystycznych w Berlinie poszerzy możliwości absolwentów.

Studenci mogą odbywać praktyki m.in. w ośrodkach wypoczynkowych basenu Morza Śródziemnego. Uczestnicy praktyk nie płacą za podróż, zakwaterowanie i wyżywienie, otrzymują wynagrodzenie od instytucji przyjmujących, mogą też uzyskać dofinansowanie z programu „Erasmus”.

Współpraca międzynarodowa Uczelni z uczelniami w innych krajach (Hiszpania, Norwegia, Czechy i in.) jest w części ukierunkowana na sektor turystyki i rekreacji. Studenci kierunku mogą część studiów (od 3 miesięcy do 1 roku) odbyć np. na Uniwersytecie Las Palmas na Wyspach Kanaryjskich, Uniwersytecie Antonio de Nebrija w Madrycie, czy Uniwersytecie Telemark w Norwegii, uzyskując wysokie stypendium z programu Erasmus. Studia zagraniczne są w pełni wliczane do programu studiów w Uczelni.

 

Absolwent 

Absolwent studiów zawodowych na kierunku turystyka i rekreacja otrzyma tytuł zawodowy licencjata. Recepcja i analiza otoczenia, kreatywne działanie kadr będzie rozwijane na bazie wiadomości teoretycznych, praktycznych umiejętności z szeroko rozumianej turystyki oraz rekreacji. Jako wiodące obszary kształcenia przyjęto wiedzę przyrodniczą, społeczną, ekonomiczną i organizacyjno-prawną, a także aspekty globalne, regionalne i lokalne. Powyższe powinno umożliwić studentom:

 • szybką analizę stanu, mechanizmu działania danego podmiotu, środowiska turystycznego, rekreacyjnego,
 • planowanie przyszłych zamierzeń (gromadzenie danych, ich interpretację, formułowanie planów i programów działania),
 • efektywne, skuteczne i racjonalne organizowanie pracy własnej, zespołu, włączając w to innowacyjne postępowanie,
 • rozwijanie nowoczesnych, specyficznych dla turystyki i rekreacji, metod i form pracy,
 • wykorzystywanie nowoczesnych technologii informatycznych i innych.

Absolwenci będą zatrudnieni głównie w następujących miejscach:

 • przedsiębiorstwa i jednostki wszelkiego typu zaliczane do sektora atrakcji turystycznych,
 • przedsiębiorstwa i organizacje transportu turystycznego,
 • jednostki noclegowe,
 • przedsiębiorstwa i inne jednostki gastronomiczne,
 • biura podróży i inne organizacje wspomagające sektor turystyki,
 • ośrodki, przedsiębiorstwa i inne jednostki rekreacyjne, sportowe działające na rzecz rekreacji,
 • administracja rządowa i samorządowa działająca na rzecz turystyki i rekreacji,
 • przedsiębiorstwa i przedsięwzięcia gospodarcze bez względu na formę własności (agroturystyka, towarzystwa, firmy rodzinne i in.).

Studentów obowiązuje egzamin certyfikacyjny z poziomu biegłości językowej na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Obowiązkowym jest nauczanie języka angielskiego, ponadto drugi język do wyboru.

 

Absolwent kierunku uzyskuje tytuł zawodowy licencjata i ma możliwość kontynuacji studiów II  stopnia (magisterskich) na kierunkach: bezpieczeństwo wewnętrzne oraz ekonomia.


Pakiet korzyści dla absolwentów WSEPiNM podejmujących kształcenia na studiach podyplomowych:

 • ulga za kontynuację nauki w WSEPiNM - 25 % zniżki
 • ulga dla studentów WSEPiNM studiów II stopnia - 50 % zniżki

Informacje dla studentów

Dla studentów kierunku turystyka i rekreacja, pracowników Uczelni oraz dla wszystkich zainteresowanych profesor Wiesław Alejziak udostępnia wykład pt. „Podstawowe paradygmaty,podejścia i metody badawcze w studiach nad turystyką” - materiał do pobrania (pdf)

Praktyki

Harmonogram praktyk |doc

Instrukcja odbywania praktyki | doc

Szczegółowe zasady i wymagania w przypadku zwalniania studenta z praktyk |doc

Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy

Forma pracy dyplomowej |doc

Strona tytułowa pracy dyplomowej- załącznik 1 |doc

Oświadczenie dot. praw autorskich- załącznik 2 |doc

Oświadczenie dot. praw autorskich | doc

Fiszka bibliograficzna |doc

Wykaz wymaganych dokumentów do egzaminu dyplomowego |doc

Karta obiegowa |doc

Opis koperty ze zdjęciami |doc

Prośba o udostępnienie materiałów |doc

Pytania na egzamin dyplomowy |doc 

W związku z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przypominamy o konieczności złożenia pracy dyplomowej przez stronę istudent w formie pliku PDF. Instrukcja przesyłania elektronicznej pracy dyplomowej |doc.

 

Procedura antyplagiatowa

Zarządzenie Rektora w sprawie wprowadzenia procedury antyplagiatowej |doc
Regulamin procedury antyplagiatowej |doc