NOWOŚĆ

Studia I stopnia (licencjackie 6-semestralne) - stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne); profil praktyczny

Studia II stopnia (magisterskie) - w organizacji

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nadania uprawnień do prowadzenia kierunku.

Specjalności:

  • zarządzanie zasobami ludzkimi
  • coachnig menadżerski

 

Zarządzanie to obszar usług bardzo dynamicznie rozwijających się w ostatnich latach w Polsce. Rynek ten w naszym kraju jest jednak cały czas w fazie rozwoju i obserwuje się rosnące zapotrzebowanie na doradców, trenerów i coachów posiadających odpowiedni warsztat oraz doświadczenie zawodowe.

Dzięki studiom na kierunku zarzadzanie i coaching oraz specjalnościom takim jak zarządzanie zasobami ludzkimi i coaching menadżerski absolwenci uzyskują nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne, które - jak podkreślają pracodawcy -  są dla nich najważniejsze przy podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu absolwenta.

Zarządzanie zasobami ludzkimi to jedna z najatrakcyjniejszych dziedzin współczesnego rynku pracy. Wynika to z faktu, że komórki personalne odgrywają coraz większą rolę w kształtowaniu polityki firmy, a menadżerowie zarządzający zespołem stają się kluczowymi pracownikami przedsiębiorstw. Branża HR wymaga szczegółowej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania, psychologii oraz rodzaju kultur organizacyjnych.

Celem kierunku jest wyposażenie studentów w ogólną wiedzę na temat zarządzania oraz w umiejętności i postawy niezbędne do pracy w charakterze specjalisty w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i coachingu. Ciekawa oferta treści programowych i różnorodnych form kształcenia umożliwia nabycie umiejętności posługiwania się metodami i technikami kadrowymi oraz sprzyja rozwinięciu kompetencji interpersonalnych.

Praktyczna forma zajęć, poparta analizą przypadków polskich przedsiębiorstw ma na celu wykształcenie podstawowego warsztatu managera personalnego.

Kierunek Zarzadzanie dostarcza wiedzy na temat standardów zarządzania zasobami ludzkimi, roli funkcji personalnej w organizacji oraz sposobów realizacji procesów: pozyskiwania, rozwoju, oceniania i wynagradzania pracowników.

 

Wybrane przedmioty

I rok

Przedmioty podstawowe: m.in.: filozofia, socjologia, ekonomia, marketing, zarządzanie, podstawy przedsiębiorczości, podstawy rachunkowości

II rok

Przedmioty podstawowe m.in.: psychologia społeczna, psychologia zarządzania, socjologia grupy, PR wewnętrzny, autoprezentacja i wystąpienia publiczne, negocjacje i mediacje, zarządzanie karierą zawodową.

III rok

Przedmioty specjalnościowe (w zależności od wyboru specjalności) m.in.:

  • specjalność zarządzanie zasobami ludzkimi: marketing kadrowy, negocjacje i mediacje, zarządzanie czasem, AD/AC, przywództwo biznesowe, zarządzanie zasobami ludzkimi w jednostce samorządu terytorialnego,
  • specjalność coaching menedżerski:budowanie marki menedżera, coaching w biznesie, savoir vivre w biznesie, team coaching – gry i symulacje w biznesie, trening asertywności, trening interpersonalny.

Absolwent kierunku będzie miał szansę stać się cenionym specjalistą i podjąć pracę w komórkach personalnych różnych typów organizacji oraz świadczyć profesjonalne usługi biznesowe związane z rozwiązywaniem problemów pracowniczych. Absolwenci będą mogli też aplikować do firm konsultingowych lub podjąć zatrudnienie na własny rachunek otwierając własne działalności gospodarcze.

Absolwenci kierunku będą przygotowani do pracy na następujących stanowiskach: analityk pracy, doradca personalny, doradca zawodowy, konsultant do spraw kariery, lider, konsultant do spraw kadr, specjalista do spraw zarządzania talentami, specjalista do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr, pracownik do spraw osobowych, pracownik do spraw socjalnych, menager.

 

Absolwent kierunku uzyskuje tytuł zawodowy licencjata i ma możliwość kontynuacji studiów II  stopnia (magisterskich) na kierunkach: bezpieczeństwo wewnętrzne oraz ekonomia.

Pakiet korzyści dla absolwentów WSEPiNM podejmujących kształcenia na studiach podyplomowych:

  • ulga za kontynuację nauki w WSEPiNM - 25 % zniżki
  • ulga dla studentów WSEPiNM studiów II stopnia - 50 % zniżki

 

Opis kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie i coaching - profil praktyczny |doc

 

Praca dyplomowa

Oświadczenie dot. praw autorskich | doc

Pytania na egzamin dyplomowy | doc

W związku z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przypominamy o konieczności złożenia pracy dyplomowej przez stronę istudent w formie pliku PDF. Instrukcja przesyłania elektronicznej pracy dyplomowej |doc

 

Procedura antyplagiatowa

Zarządzenie Rektora w sprawie wprowadzenia procedury antyplagiatowej |doc
Regulamin procedury antyplagiatowej |doc