Zdrowie publiczne

studia I stopnia (licencjackie, 6-semestralne) - stacjonarne i niestacjonarne; profil praktyczny

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nadania uprawnień do prowadzenia kierunku.

 

Zdrowie publiczne to kierunek studiów zawodowych umożliwiający zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk medycznych, społecznych i prawnych. W trakcie studiów studenci poznają zasady funkcjonowania i zarządzania służbą zdrowia, realizacji zadań promocji i ochrony zdrowia przez instytucje państwowe, samorządowe, społeczne i prywatne, jak również nabywają konkretnych umiejętności zawodowych (m.in. dietetyka, administracja medyczna). Zapoznają się szczegółowo z polskim systemem opieki zdrowotnej i realizowaną przez państwo polityką zdrowotną oraz systemami funkcjonującymi w krajach Unii Europejskiej.

Praktyki

Praktyki zawodowe studenci odbywają np. w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, placówkach publicznej służby zdrowia oraz placówkach oświatowo-wychowawczych.

Absolwent

Absolwenci kierunku zdrowie publiczne podejmują pracę w zakładach opieki zdrowotnej, w jednostkach administracji państwowej i samorządowej nadzorujących i koordynujących pracę służby zdrowia, w domach pomocy społecznej, domach środowiskowych, szkołach, fundacjach, organizacjach pozarządowych, przedsiębiorstwach usług zdrowotnych itp.

Absolwenci uzyskują profesjonalne przygotowanie, dzięki czemu potrafią m.in.:

  • organizować system świadczeń w dziedzinie chorób zakaźnych i niezakaźnych, rehabilitacji medycznej i zawodowej, opieki długoterminowej oraz świadczeń powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego;
  • planować, wdrażać oraz dokonywać ewaluacji programów zdrowotnych i promocji zdrowia w środowisku lokalnym oraz w miejscu pracy;
  • identyfikować i rozwiązywać problemy organizacji i zarządzania zakładami opieki zdrowotnej;
  • określać wpływ procesów demograficznych i społecznych na kształtowanie się potrzeb zdrowotnych ludności;
  • analizować oraz interpretować dane statystyczne, wyniki badań epidemiologicznych i społecznych, z użyciem nowoczesnych narzędzi informatycznych, dla ustalenia struktury i wielkości potrzeb zdrowotnych ludności;
  • korzystać z przepisów prawa w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej;
  • gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać w działaniach organizatorskich dane o kosztach opieki zdrowotnej oraz programów promocji zdrowia.

Absolwenci kierunku zdrowie publiczne podejmują pracę w zakładach opieki zdrowotnej, w jednostkach administracji państwowej i samorządowej nadzorujących i koordynujących pracę służby zdrowia, w domach pomocy społecznej, domach środowiskowych, szkołach, fundacjach, organizacjach pozarządowych, przedsiębiorstwach usług zdrowotnych itp.

Absolwent kierunku zdrowie publiczne uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. Może kontynuować studia II stopnia (magisterskie) w Uczelni na kierunku ekonomia.

 

Program studiów obejmuje m.in. przedmioty:

I rok
bezpieczeństwo i higiena pracy – podstawy prawa – podstawy ekonomii – metodologia badań naukowych – propedeutyka medycyny – podstawy zdrowia publicznego – epidemiologia – ochrona środowiska – demografia – nauka o człowieku – organizacja ratownictwa medycznego

II rok
psychologia – propedeutyka medycyny – promocja i edukacja zdrowotna – ekonomika i finansowanie w ochronie zdrowia – nadzór sanitarno-epidemiologiczny – ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – międzynarodowe problemy zdrowia – kwalifikowana pierwsza pomoc – socjologia – polityka społeczna i zdrowotna – polski system ochrony zdrowia – system prawny i ochrona zdrowia w UE – nauka administracji – metody oceny stanu zdrowia – technologia informacyjna – język obcy

III rok
organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia – marketing w ochronie zdrowia – systemy informatyczne w służbie zdrowia – zdrowie środowiskowe – zarządzanie strategiczne – rachunkowość w służbie zdrowia – komunikacja społeczna – zarządzanie projektami prozdrowotnymi – kontraktowanie świadczeń medycznych – zarządzanie jakością w ochronie zdrowia – zarządzanie zasobami ludzkimi – seminarium dyplomowe

 

Absolwent kierunku zdrowie publiczne uzyskuje tytuł zawodowy licencjata i ma możliwość kontynuacji studiów II stopnia (magisterskich) w WSEPiNM na kierunku kosmetologia.


Pakiet korzyści dla absolwentów WSEPiNM podejmujących kształcenia na studiach podyplomowych:

  • ulga za kontynuację nauki w WSEPiNM - 25 % zniżki
  • ulga dla studentów WSEPiNM studiów II stopnia - 50 % zniżki

 

Informacje dla studentów

W związku z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przypominamy o konieczności złożenia pracy dyplomowej przez stronę istudent w formie pliku PDF. Instrukcja przesyłania elektronicznej pracy dyplomowej |doc.

 

Procedura antyplagiatowa

Zarządzenie Rektora w sprawie wprowadzenia procedury antyplagiatowej |doc
Regulamin procedury antyplagiatowej |doc