Konferencje Wydziału Ekonomii i Zarządzania

W dniach 18-19 czerwca 2016 r. na Wydziale Ekonomii w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych odbyła  się konferencja poświęcona problematyce strefy euro. Konferencja  połączona była  z zakończeniem VII Edycji Studiów Podyplomowych „Mechanizmy Funkcjonowania Strefy Euro” i prezentacją przez słuchaczy prac dyplomowych.

MFSE2016 010

W dniach 18 i 19 czerwca 2016 na Wydziale Ekonomii WSEPiNM odbyła się konferencja poświęcona strefie euro połączona z zakończeniem siódmej edycji studiów podyplomowych Mechanizmy Funkcjonowania Strefy Euro organizowana wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim. Podczas konferencji słuchacze studiów podyplomowych prezentowali swoje prace dyplomowe dotyczące w/w problematyki. Program konferencji dostępny na stronie studiów podyplomowych www.pod.wseip.edu.pl w zakładce Oferta specjalna/Mechanizmy Funkcjonowania Strefy Euro/Konferencja podsumowująca VII edycję studiów podyplomowych lub tutaj.

Poniżej zamieszczamy najlepsze prace dyplomowe absolwentów VII edycji studiów podyplomowych Mechanizmy Funkcjonowania Strefy Euro. Prace te uzyskały conajmniej ocenę dobrą wystawioną przez promotorów
L. p. Nazwisko i imię Temat pracy dyplomowej
1 Fidzińska - Dziurzyńska Maria Rola euro jako waluty rezerwowej na rynku międzynarodowym
2 Kobryń Krzysztof Korzyści i zagrożenia sektora MŚP wynikające z przystąpienia do strefy euro
3 Kolińska Honorata Perspektywy wejścia Polski jako kraju członkowskiego Unii Europejskiej do strefy euro
4 Korus Tomasz Współczesne unie walutowe. Geneza i znaczenie
5 Kozieł Dominik Stan przygotowań Polski do przyjęcia wspólnej waluty
6 Krężołek Liliana Konsekwencje gospodarcze dla Grecji z tytułu braku realizacji zobowiązań wobec krajów strefy euro
7 Walewska Jolanta Efekty polityki monetarnej UE w zakresie zarządzania inflacją i deflacją
8 Zychowicz Edyta EBC jako pożyczkodawca ostatniej instancji

WSEPiNM 28 marca 2014 roku w WSEPiNM odbyła się konferencja Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, nt. ,,Wolno, nie wolno? – czy w Polsce istnieje wolność słowa?” Konferencja dotyczyła wielu ważnych problemów współczesnych mediów, a prelegentami byli dziennikarze związani z Kielcami oraz reprezentujący Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Odbyło się także szkolenie z zakresu prawa autorskiego, które przeprowadził doskonale znający tematykę medialną radca prawny Albert Stawiszyński. 

 

 

rok statRola statystyki w badaniach naukowych...Wydział Ekonomii Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach był organizatorem ogólnopolskiej konferencji naukowej "Rola statystyki w badaniach naukowych i praktyce gospodarczej", która odbyła się 5 czerwca 2013 r. w siedzibie WSEiP. Konferencja zorganizowana była w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Statystyki.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Konferencja NEINowa ekonomia instytucjonalna wobec współczesnych problemów gospodarczych to tematyka konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Ekonomii i Finansów Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach. Prelegenci poruszali zagadnienia instytucjonalnych uwarunkowań reform gospodarczych i rozwoju logistyki, instytucji w gospodarce rynkowej, międzynarodowych instytucji finansowych, a także teoretyczne aspekty i praktyczne wykorzystanie instrumentów nowej ekonomii instytucjonalnej. Publikacja z tegorocznej konferencji będzie zawierała rekordową liczbę referatów. W materiale filmowym można obejrzeć relację z konferencji.
WSEiPW dniach 11-12  czerwca 2012 r. w siedzibie WSEiP odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa na temat: „Nowa ekonomia instytucjonalna wobec współczesnych problemów gospodarczych”. Organizatorem Konferencji była Katedra Ekonomii Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.  Program konferencji

spin m9 maja 2012 r. w siedzibie WSEiP odbyła się konferencja pn. "Student - Przedsiębiorca" realizowana w ramach projektu "Przedsiębiorstwa Spin-off i Spin-out w praktyce II".

IKONA_polityk2011Wydział Nauk Społecznych WSEiP był organizatorem konferencji „Wizerunek polityka, a wybory 2011”. Prelegenci w swoich wystąpieniach przedstawili między innymi zagadnienia związane z rolą i znaczeniem wyborcy, kształtowaniem wizerunku polityka, rolą świętokrzyskich mediów w kampanii wyborczej, czy internetową komunikacją kandydatów z wyborcami. Największą polemikę wywołał referat Dziekana Wydziału Prawa WSEiP doktora Krzysztofa Wątorka dotyczący głównie korupcji wyborczej.

W materiałach filmowych można zobaczyć relację z konferencji  i obszerne fragmenty referatu dr. Krzysztofa Wątorka

IKONA Thun2„Studiuj, mieszkaj i pracuj w całej Europie” to tytuł konferencji zorganizowanej w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach w ramach projektu Unia bez barier, promującego działania zmierzające do pełnej realizacji w Unii Europejskiej swobody przepływu osób, usług, towarów i kapitału oraz - jak mówi w materiale filmowym poseł do Parlamentu Europejskiego Róża Thun - wiedzy.

 

IKONA_Finanse2011Interdyscyplinarna konferencja naukowa „Zarządzanie w warunkach kryzysu finansowego”, skupiająca specjalistów z zakresu m.in. ekonomii, logistyki, zarządzania, finansów, odbyła się w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach. Prelegenci poruszali między innymi zagadnienia związane z koniunkturą na rynkach elektronicznych, badaniem sprawności organizacyjnej przedsiębiorstw, wpływem fuzji i przejęć na wynik finansowy spółdzielni, a także tematykę doskonalenia zawodowego w oparciu o badania przeprowadzone przez Centrum Kształcenia Ustawicznego WSEiP.

 

IKONA_Finanse2011Interdyscyplinarna konferencja naukowa „Zarządzanie w warunkach kryzysu finansowego”, skupiająca specjalistów z zakresu m.in. ekonomii, logistyki, zarządzania, finansów, odbyła się w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach. Prelegenci poruszali między innymi zagadnienia związane z koniunkturą na rynkach elektronicznych, badaniem sprawności organizacyjnej przedsiębiorstw, wpływem fuzji i przejęć na wynik finansowy spółdzielni, a także tematykę doskonalenia zawodowego w oparciu o badania przeprowadzone przez Centrum Kształcenia Ustawicznego WSEiP.

IKONA_ThunWspólny rynek wewnętrzny jest największym osiągnięciem Unii Europejskiej, podkreśla europosłanka Róża Maria Gräfin von Thun und Hohenstein i dlatego - jak mówiła podczas, zorganizowanego przez Wydział Nauk Społecznych WSEiP, spotkania ze studentami - "uczestniczę w pracach Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumenta”. Jak każdy poseł do PE bierze udział w pracach dwóch komisji. Tą drugą jest Komisja Edukacji, Kultury i Komunikacji Społecznej. Podczas spotkania posłanka przedstawiła m.in. uchwalone w grudniu 2010 roku rozporządzenie PE, powołujące do życia instytucję inicjatywy obywatelskiej na poziomie unijnym. Inicjatywa obywatelska jako potencjalne źródło prawa funkcjonuje w kilku krajach członkowskich UE, m.in. w Niemczech, Hiszpanii, Szwecji. W Polsce aktualnie obowiązująca instytucja inicjatywy obywatelskiej ma swoje umocowanie w art. 118 ust. 2 uchwalonej w dniu 2 kwietnia 1997 roku Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, dla którego aktem wykonawczym jest ustawa z dnia 24 czerwca 1999 roku „O wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli” (Dz.U. z 1999 r. Nr 62, poz. 688). Nie zawsze instytucje europejskie są liderem wyznaczającym azymut. Także one czerpią z doświadczeń państw członkowskich.

O znaczeniu roli posła-sprawozdawcy w europejskim procesie legislacyjnym, wciąż istniejących barierach w swobodnym działaniu unijnego rynku wewnętrznego i zasadach funkcjonowania europejskiej inicjatywy obywatelskiej, można dowiedzieć się z materiału filmowego

Wydział Finansów Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach był organizatorem konferencji naukowej nt. „Gospodarowanie zasobami finansowymi organizacji wobec zagrożeń otoczenia”,która odbyła się 8 grudnia 2009 r. w Kielcach w siedzibie Uczelni. Szczegóły tutaj

Ikona_finansWydział Finansów Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa był organizatorem konferencji „Gospodarowanie zasobami finansowymi organizacji wobec zagrożeń otoczenia”. Słuchacze zapoznali się między innymi z, przedstawioną przez profesora Szplita, koncepcją Zrównoważonej Karty Wyników (Balanced Scorecard, BSC) – potężnym narzędziem pomiaru efektywności funkcjonowania organizacji, zagadnieniami związanymi z kształtowaniem się struktury aktywów w przedsiębiorstwach oraz sposobami opodatkowania działalności gospodarczej. A hitem konferencji był referat pana Artura Sobolewskiego - Członka Rady Nadzorczej klubu Korona Kielce SA, dotyczący oceny sytuacji wszystkich klubów polskiej ekstraklasy piłkarskiej. Obszerny skrót referatu dostępny jest w oddzielnym materiale filmowym.

Ikona_Konfer_050320085 marca 2008 r. w WSEiP odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Traktat Reformujący: Główne kierunki ewolucji europejskich procesów integracyjnych”. Konferencję otworzył profesor Marian Haliżak, a referaty wprowadzające wygłosili profesor Józef Fiszer i profesor Kazimierz Kik. Problematyka konferencji:

 • Analiza głównych ukierunkowań europejskich procesów integracyjnych w świetle ustaleń Traktatu Reformującego;
 • Rola, funkcje i znaczenie Unii Europejskiej w świecie;
 • W stronę samodzielności militarnej;
 • Granice Zjednoczonej Europy;
 • Polska wobec Traktatu Reformującego.

Program Konferencji

Ikona_bizneswUE12 września 2008 r. w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa odbuła się konferencja "Biznes w Unii Europejskiej". Podczas konferencji prelegenci omówili m.in. znaczenie funduszy unijnych dla rozwoju regionu świętokrzyskiego, funkcjonowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz podejęli próbę bilansu gospodarczego po 4 latach członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

W dniach 24-25 maja 2007 r. w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach odbyła się konferencja nukowa nt. Nowa ekonomia instytucjonalna. Aspekty teoretyczne i praktyczne.

10 – 11 października 2007 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „IV Rzeczpospolita – fikcja czy rzeczywistość?”. Konferencję zorganizowała Katedra Studiów Politycznych Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach oraz Katedra Nauk Politycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Konferencja ta stanowi czwarte z cyklu sympozjum poświęcone zagadnieniom polskiego systemu politycznego. W czasie konferencji odczyty wygłosili eksperci i naukowcy z najważniejszych ośrodków naukowo – dydaktycznych w kraju.

8 czerwca 2006 r. w siedzibie Uczelni przy ul. Karczówkowskiej 27 odbyła się oragnizowana przez Wydział Ekonomii WSEiA konferencja nt.: Społeczna odpowiedzialność organizacji gospodarczych.

8 czerwca 2005 r. odbyła się, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, ogólnopolska konferencja naukowa "Partie polityczne: permanentne problemy". 

17.03.2004 r. w WSEiA odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa "Jak wybierać naszych przedstawicieli do Sejmu? System wyborczy większościowy czy proporcjonalny".

14.05.2004 r. Katedra Ekonomii i Strategii Gospodarczej WSEiA zorganizowała seminarium nt. Nowa ekonomia instytucjonalna - aspekty teoretyczne i praktyczne.

03.06.2004 r. odbyła się konferencja naukowa w WSEiA "Kryzys Rzeczypospolitej Polskiej? Spór o kierunki i naprawę państwa".

23.05.2003 r. w Uczelni odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa "Rozwój regionu świętokrzyskiego w warunkach integracji europejskiej".

27.06.2002 r. WSEiA była organizatorem i gospodarzem ogólnopolskiej konferencji nt. "Sektor prywatny w szkolnictwie wyższym w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską" - w ramach Konferencji Rektorów Uczelni Niepaństwowych.

07.10.2002 r. odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa "Restrukturyzacja - Jakość - Przyszłość. Przedsiębiorczość w regionie - rozwiązania w świetle wejścia Polski do Unii Europejskiej" (zorganizowana wspólnie z Wydziałem Zarządzania i Administracji AŚ).

23.04.2001 r. odbyła się konferencja naukowa "Strategiczne obszary nadzoru korporacyjnego zewnętrznego i wewnętrznego" zorganizowana wspólnie z Ośrodkiem Naukowo-Badawczym Partycypacyjnych Form Zarządzania UŁ.

10.04.2000 r. odbyła się konferencja naukowa "Partycypacja pracownicza. Echa przeszłości czy perspektywy rozwoju" zorganizowana wspólnie z Katedrą Ekonomii UŁ.

20.04.2000 r. odbyła się konferencja międzynarodowa "Polityka regionalna na obszarach słabo rozwiniętych" podsumowująca pierwszy etap realizacji projektu Tempus-Phare. W konferencji uczestniczyli partnerzy projektu z Polski, Austrii i Szwecji.

25.05.2000 r. odbyła się konferencja naukowa "Nowe trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem".

19.10.2000 r. odbyła się konferencja naukowa "Przedsiębiorczość w regionie w świetle wejścia do Unii Europejskiej" zorganizowana wspólnie z Wydziałem Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej i oddziałem kieleckim PTE.

Konferencja naukowa "Europa regionów. Region świętokrzyski w procesach integracji Polski z Unią Europejską" WSEiA zorganizowała 9 marca 1999 r. wspólnie z Fundacja Friedricha Naumanna i Wydziałem Zarządzania i Administracji WSP w Kielcach.

19.04.1999 r. odbyła się konferencja naukowa "Efektywność nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych", zorganizowana wspólnie z Ośrodkiem Naukowo-Badawczym Partycypacyjnych Form Zarządzania UŁ.

29.11.1999 r. odbyła się konferencja "Zdolności konkurencyjne przedsiębiorstw regionu świętokrzyskiego w świetle wejścia do Unii Europejskiej" zorganizowana wspólnie z Wydziałem Zarządzania i Administracji WSP oraz Polskim Towarzystwem Ekonomicznym.

IKONA_konfmediamedia_XXm28 kwietnia 2010 r. w WSEiP miała miejsce dyskusja pomiędzy studentami a osobami współpracującymi z mediami pt. „Media XXI wieku: problemy i przyszłość”.
Nieetyczne zachowania dziennikarzy, cenzura w mediach, czy polityka a media. To jedne z wielu tematów jakie zostały poruszone podczas debaty.

Celem przedsięwzięcia była konfrontacja opinii studentów z osobami związanymi ze światem mediów.

W debacie wzięli udział:
Profesor Kazimierz Kik – między innymi publicysta i komentator w polskich i zagranicznych mediach,
Marzena Sobala  - wieloletnia dziennikarka Radia Kielce, reportażystka, autorka wielu nagrodzonych reportaży,
Rafał Wolski  - między innymi dziennikarz TVP Kielce.

Po stronie studenckiej zasiedli:
Norbert Borkowski - student II roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej, członek Koła Naukowego Młodych Dziennikarzy,
Izabela Lisowska - studentka I roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej, członek Koła Naukowego Komunikacji Interpersonalnej,
Justyna Knap – studentka II roku prawa, członek Kola Naukowego Prawa Karnego.

Debatę zorganizowało Koło Naukowe Młodych Dziennikarzy WSEiP.
Tematy debaty:
1.    Dziennikarz-zawód czy misja?
2.    Celebrities.
3.    Mechanizm tworzenia kiczu.
4.    Polityka a media.
5.    Wspieranie partii przez media.
6.    Nieetyczne zachowania dziennikarzy.
7.    Cenzura w mediach.
8.    Czy media kształtują ludzi czy ludzie media?
9.    Manipulacja w mediach.
10.  W którym kierunku idą media?
11.  Abonament telewizyjny.

IKONA_konf_polit2009„Między Polską naszych oczekiwań a Polską naszych możliwości” – to tytuł konferencji politologicznej, która odbyła się w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach. Uczestnicy poruszali zagadnienia związane z procesem transformacji, zachodzącym w Polsce od 1989 roku i, jak określił prof. WSEiP dr hab. Jerzy Kornaś – Przewodniczący Rady Naukowej Konferencji, starali się odpowiedzieć na pytanie, czy przemiany ustrojowe spełniają oczekiwania Polaków. Konferencja skupiła prelegentów z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Łodzi, Zielonej Góry, Lublina i Kielc. Zobacz materiał filmowy.

Ikona_Konfer_050320085 marca 2008 r. w WSEiP odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Traktat Reformujący: Główne kierunki ewolucji europejskich procesów integracyjnych”. Konferencję otworzył profesor Marian Haliżak, a referaty wprowadzające wygłosili profesor Józef Fiszer i profesor Kazimierz Kik. Problematyka konferencji:

 • Analiza głównych ukierunkowań europejskich procesów integracyjnych w świetle ustaleń Traktatu Reformującego;
 • Rola, funkcje i znaczenie Unii Europejskiej w świecie;
 • W stronę samodzielności militarnej;
 • Granice Zjednoczonej Europy;
 • Polska wobec Traktatu Reformującego.

Zobacz materiał filmowy.

Ikona_maj_konferFunkcjonowaniu współczesnych organizacji były poświęcone konferencje zorganizowane w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Zagadnienia finansowe były tematem konferencji "Gospodarowanie zasobami finansowymi w rozwoju organizacji", a nad kwestiami marketingowymi debatowano podczas konferencji "Marketing sektorowy w teorii i praktyce współczesnych organizacji".

Ikona_konferencja_marketing29 maja 2008 r. Wydział Ekonomii Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach zorganizował konferencję naukową nt. Marketing sektorowy w teorii i praktyce współczesnych organizacji.
Program konferencji

neimW dniach 7-8 czerwca 2010 r. odbyła się konferencja Nowa ekonomia instytucjonalna wobec kryzysu gospodarczego.
Program Konferencji

Ikona konf sandom

W dniach 7-8 maja 2009 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa, pt. „Wyzwania w systemie bankowym w XXI w.” 

Konferencja zorganizowana przez Wydział Prawa i Wydział Ekonomii Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach oraz Wydział Prawa i Ekonomii Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu odbyła się w dniach 7-8 maja 2009 r. na Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu oraz w siedzibie Wyższej szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej. Jej celem była wymiana poglądów, opinii i doświadczeń pracowników naukowych oraz praktyków biznesu w obszarze następujących zagadnień:

 • system bankowy w Polsce a doświadczenia innych krajów europejskich,
 • problemy prawa bankowego w okresie wejścia Polski do strefy euro,
 • charakter i natężenie walki konkurencyjnej w sektorze bankowym,
 • procesy konsolidacyjne na rynku bankowym,
 • marketing usług bankowych,
 • bankowość elektroniczna.

 

Wydział Ekonomii był gospodarzem Regionalnego Forum Innowacji nt. "Nauka dla biznesu", które odbyło się  26 lutego 2009 r.  w WSEiP. Forum było panelem dyskusyjnym przedstawicieli środowiska gospodarczego i akademickiego.
Celem forum było poznanie opinii liderów świata biznesu na temat jakości kształcenia w regionie na poziomie szkolnictwa ponadgimnazjalnego i wyższego. W forum wzięli udział przedstawiciele największych firm województwa świętokrzyskiego według rankingu „ZŁOTA SETKA”, m.in. Targi Kielce, Dyckerhoff Polska, Alpol Gips, PGE ZEORK.
Forum organizowane zostało w ramach projektu Perspektywy RSI Świętokrzyskie (I Etap). Wydział Ekonomii realizuje w ramach tego projektu podzadanie badawcze "Analiza kierunków rozwoju wiedzy w regionie". Program

Wydział Ekonomii oraz Akademickie Centrum Turystyki, Hotelarstwa i Sportu  w dniu 17 czerwca 2008 r. było organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt.: Rozwój turystyki w warunkach Unii Europejskiej. Program konferencji tutaj.