Konferencje Wydziału Ekonomii

W dniach 18-19 czerwca 2016 r. na Wydziale Ekonomii w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych odbyła  się konferencja poświęcona problematyce strefy euro. Konferencja  połączona była  z zakończeniem VII Edycji Studiów Podyplomowych „Mechanizmy Funkcjonowania Strefy Euro” i prezentacją przez słuchaczy prac dyplomowych.

MFSE2016 010

W dniach 18 i 19 czerwca 2016 na Wydziale Ekonomii WSEPiNM odbyła się konferencja poświęcona strefie euro połączona z zakończeniem siódmej edycji studiów podyplomowych Mechanizmy Funkcjonowania Strefy Euro organizowana wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim. Podczas konferencji słuchacze studiów podyplomowych prezentowali swoje prace dyplomowe dotyczące w/w problematyki. Program konferencji dostępny na stronie studiów podyplomowych www.pod.wseip.edu.pl w zakładce Oferta specjalna/Mechanizmy Funkcjonowania Strefy Euro/Konferencja podsumowująca VII edycję studiów podyplomowych lub tutaj.

Poniżej zamieszczamy najlepsze prace dyplomowe absolwentów VII edycji studiów podyplomowych Mechanizmy Funkcjonowania Strefy Euro. Prace te uzyskały conajmniej ocenę dobrą wystawioną przez promotorów
L. p. Nazwisko i imię Temat pracy dyplomowej
1 Fidzińska - Dziurzyńska Maria Rola euro jako waluty rezerwowej na rynku międzynarodowym
2 Kobryń Krzysztof Korzyści i zagrożenia sektora MŚP wynikające z przystąpienia do strefy euro
3 Kolińska Honorata Perspektywy wejścia Polski jako kraju członkowskiego Unii Europejskiej do strefy euro
4 Korus Tomasz Współczesne unie walutowe. Geneza i znaczenie
5 Kozieł Dominik Stan przygotowań Polski do przyjęcia wspólnej waluty
6 Krężołek Liliana Konsekwencje gospodarcze dla Grecji z tytułu braku realizacji zobowiązań wobec krajów strefy euro
7 Walewska Jolanta Efekty polityki monetarnej UE w zakresie zarządzania inflacją i deflacją
8 Zychowicz Edyta EBC jako pożyczkodawca ostatniej instancji

rok statRola statystyki w badaniach naukowych...Wydział Ekonomii Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach był organizatorem ogólnopolskiej konferencji naukowej "Rola statystyki w badaniach naukowych i praktyce gospodarczej", która odbyła się 5 czerwca 2013 r. w siedzibie WSEiP. Konferencja zorganizowana była w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Statystyki.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Konferencja NEINowa ekonomia instytucjonalna wobec współczesnych problemów gospodarczych to tematyka konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Ekonomii i Finansów Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach. Prelegenci poruszali zagadnienia instytucjonalnych uwarunkowań reform gospodarczych i rozwoju logistyki, instytucji w gospodarce rynkowej, międzynarodowych instytucji finansowych, a także teoretyczne aspekty i praktyczne wykorzystanie instrumentów nowej ekonomii instytucjonalnej. Publikacja z tegorocznej konferencji będzie zawierała rekordową liczbę referatów. W materiale filmowym można obejrzeć relację z konferencji.
WSEiPW dniach 11-12  czerwca 2012 r. w siedzibie WSEiP odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa na temat: „Nowa ekonomia instytucjonalna wobec współczesnych problemów gospodarczych”. Organizatorem Konferencji była Katedra Ekonomii Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.  Program konferencji

spin m9 maja 2012 r. w siedzibie WSEiP odbyła się konferencja pn. "Student - Przedsiębiorca" realizowana w ramach projektu "Przedsiębiorstwa Spin-off i Spin-out w praktyce II".

IKONA_Finanse2011Interdyscyplinarna konferencja naukowa „Zarządzanie w warunkach kryzysu finansowego”, skupiająca specjalistów z zakresu m.in. ekonomii, logistyki, zarządzania, finansów, odbyła się w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach. Prelegenci poruszali między innymi zagadnienia związane z koniunkturą na rynkach elektronicznych, badaniem sprawności organizacyjnej przedsiębiorstw, wpływem fuzji i przejęć na wynik finansowy spółdzielni, a także tematykę doskonalenia zawodowego w oparciu o badania przeprowadzone przez Centrum Kształcenia Ustawicznego WSEiP.

 

W dniach 24-25 maja 2007 r. w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach odbyła się konferencja nukowa nt. Nowa ekonomia instytucjonalna. Aspekty teoretyczne i praktyczne.

8 czerwca 2006 r. w siedzibie Uczelni przy ul. Karczówkowskiej 27 odbyła się oragnizowana przez Wydział Ekonomii WSEiA konferencja nt.: Społeczna odpowiedzialność organizacji gospodarczych.

14.05.2004 r. Katedra Ekonomii i Strategii Gospodarczej WSEiA zorganizowała seminarium nt. Nowa ekonomia instytucjonalna - aspekty teoretyczne i praktyczne.

27.06.2002 r. WSEiA była organizatorem i gospodarzem ogólnopolskiej konferencji nt. "Sektor prywatny w szkolnictwie wyższym w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską" - w ramach Konferencji Rektorów Uczelni Niepaństwowych.

07.10.2002 r. odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa "Restrukturyzacja - Jakość - Przyszłość. Przedsiębiorczość w regionie - rozwiązania w świetle wejścia Polski do Unii Europejskiej" (zorganizowana wspólnie z Wydziałem Zarządzania i Administracji AŚ).

23.04.2001 r. odbyła się konferencja naukowa "Strategiczne obszary nadzoru korporacyjnego zewnętrznego i wewnętrznego" zorganizowana wspólnie z Ośrodkiem Naukowo-Badawczym Partycypacyjnych Form Zarządzania UŁ.

10.04.2000 r. odbyła się konferencja naukowa "Partycypacja pracownicza. Echa przeszłości czy perspektywy rozwoju" zorganizowana wspólnie z Katedrą Ekonomii UŁ.

20.04.2000 r. odbyła się konferencja międzynarodowa "Polityka regionalna na obszarach słabo rozwiniętych" podsumowująca pierwszy etap realizacji projektu Tempus-Phare. W konferencji uczestniczyli partnerzy projektu z Polski, Austrii i Szwecji.

25.05.2000 r. odbyła się konferencja naukowa "Nowe trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem".

19.10.2000 r. odbyła się konferencja naukowa "Przedsiębiorczość w regionie w świetle wejścia do Unii Europejskiej" zorganizowana wspólnie z Wydziałem Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej i oddziałem kieleckim PTE.

Konferencja naukowa "Europa regionów. Region świętokrzyski w procesach integracji Polski z Unią Europejską" WSEiA zorganizowała 9 marca 1999 r. wspólnie z Fundacja Friedricha Naumanna i Wydziałem Zarządzania i Administracji WSP w Kielcach.

19.04.1999 r. odbyła się konferencja naukowa "Efektywność nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych", zorganizowana wspólnie z Ośrodkiem Naukowo-Badawczym Partycypacyjnych Form Zarządzania UŁ.

29.11.1999 r. odbyła się konferencja "Zdolności konkurencyjne przedsiębiorstw regionu świętokrzyskiego w świetle wejścia do Unii Europejskiej" zorganizowana wspólnie z Wydziałem Zarządzania i Administracji WSP oraz Polskim Towarzystwem Ekonomicznym.

Ikona_konferencja_marketing29 maja 2008 r. Wydział Ekonomii Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach zorganizował konferencję naukową nt. Marketing sektorowy w teorii i praktyce współczesnych organizacji.
Program konferencji

neimW dniach 7-8 czerwca 2010 r. odbyła się konferencja Nowa ekonomia instytucjonalna wobec kryzysu gospodarczego.
Program Konferencji

Ikona konf sandom

W dniach 7-8 maja 2009 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa, pt. „Wyzwania w systemie bankowym w XXI w.” 

Konferencja zorganizowana przez Wydział Prawa i Wydział Ekonomii Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach oraz Wydział Prawa i Ekonomii Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu odbyła się w dniach 7-8 maja 2009 r. na Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu oraz w siedzibie Wyższej szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej. Jej celem była wymiana poglądów, opinii i doświadczeń pracowników naukowych oraz praktyków biznesu w obszarze następujących zagadnień:

  • system bankowy w Polsce a doświadczenia innych krajów europejskich,
  • problemy prawa bankowego w okresie wejścia Polski do strefy euro,
  • charakter i natężenie walki konkurencyjnej w sektorze bankowym,
  • procesy konsolidacyjne na rynku bankowym,
  • marketing usług bankowych,
  • bankowość elektroniczna.

 

Wydział Ekonomii był gospodarzem Regionalnego Forum Innowacji nt. "Nauka dla biznesu", które odbyło się  26 lutego 2009 r.  w WSEiP. Forum było panelem dyskusyjnym przedstawicieli środowiska gospodarczego i akademickiego.
Celem forum było poznanie opinii liderów świata biznesu na temat jakości kształcenia w regionie na poziomie szkolnictwa ponadgimnazjalnego i wyższego. W forum wzięli udział przedstawiciele największych firm województwa świętokrzyskiego według rankingu „ZŁOTA SETKA”, m.in. Targi Kielce, Dyckerhoff Polska, Alpol Gips, PGE ZEORK.
Forum organizowane zostało w ramach projektu Perspektywy RSI Świętokrzyskie (I Etap). Wydział Ekonomii realizuje w ramach tego projektu podzadanie badawcze "Analiza kierunków rozwoju wiedzy w regionie". Program

Wydział Ekonomii oraz Akademickie Centrum Turystyki, Hotelarstwa i Sportu  w dniu 17 czerwca 2008 r. było organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt.: Rozwój turystyki w warunkach Unii Europejskiej. Program konferencji tutaj.