W dniach 18 i 19 czerwca 2016 na Wydziale Ekonomii WSEPiNM odbyła się konferencja poświęcona strefie euro połączona z zakończeniem siódmej edycji studiów podyplomowych Mechanizmy Funkcjonowania Strefy Euro organizowana wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim. Podczas konferencji słuchacze studiów podyplomowych prezentowali swoje prace dyplomowe dotyczące w/w problematyki. Program konferencji dostępny na stronie studiów podyplomowych www.pod.wseip.edu.pl w zakładce Oferta specjalna/Mechanizmy Funkcjonowania Strefy Euro/Konferencja podsumowująca VII edycję studiów podyplomowych lub tutaj.

Poniżej zamieszczamy najlepsze prace dyplomowe absolwentów VII edycji studiów podyplomowych Mechanizmy Funkcjonowania Strefy Euro. Prace te uzyskały conajmniej ocenę dobrą wystawioną przez promotorów
L. p. Nazwisko i imię Temat pracy dyplomowej
1 Fidzińska - Dziurzyńska Maria Rola euro jako waluty rezerwowej na rynku międzynarodowym
2 Kobryń Krzysztof Korzyści i zagrożenia sektora MŚP wynikające z przystąpienia do strefy euro
3 Kolińska Honorata Perspektywy wejścia Polski jako kraju członkowskiego Unii Europejskiej do strefy euro
4 Korus Tomasz Współczesne unie walutowe. Geneza i znaczenie
5 Kozieł Dominik Stan przygotowań Polski do przyjęcia wspólnej waluty
6 Krężołek Liliana Konsekwencje gospodarcze dla Grecji z tytułu braku realizacji zobowiązań wobec krajów strefy euro
7 Walewska Jolanta Efekty polityki monetarnej UE w zakresie zarządzania inflacją i deflacją
8 Zychowicz Edyta EBC jako pożyczkodawca ostatniej instancji