Konferencje Wydziału Nauk Społecznych

WSEPiNM 28 marca 2014 roku w WSEPiNM odbyła się konferencja Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, nt. ,,Wolno, nie wolno? – czy w Polsce istnieje wolność słowa?” Konferencja dotyczyła wielu ważnych problemów współczesnych mediów, a prelegentami byli dziennikarze związani z Kielcami oraz reprezentujący Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Odbyło się także szkolenie z zakresu prawa autorskiego, które przeprowadził doskonale znający tematykę medialną radca prawny Albert Stawiszyński. 

 

 

IKONA_polityk2011Wydział Nauk Społecznych WSEiP był organizatorem konferencji „Wizerunek polityka, a wybory 2011”. Prelegenci w swoich wystąpieniach przedstawili między innymi zagadnienia związane z rolą i znaczeniem wyborcy, kształtowaniem wizerunku polityka, rolą świętokrzyskich mediów w kampanii wyborczej, czy internetową komunikacją kandydatów z wyborcami. Największą polemikę wywołał referat Dziekana Wydziału Prawa WSEiP doktora Krzysztofa Wątorka dotyczący głównie korupcji wyborczej.

W materiałach filmowych można zobaczyć relację z konferencji  i obszerne fragmenty referatu dr. Krzysztofa Wątorka

IKONA Thun2„Studiuj, mieszkaj i pracuj w całej Europie” to tytuł konferencji zorganizowanej w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach w ramach projektu Unia bez barier, promującego działania zmierzające do pełnej realizacji w Unii Europejskiej swobody przepływu osób, usług, towarów i kapitału oraz - jak mówi w materiale filmowym poseł do Parlamentu Europejskiego Róża Thun - wiedzy.

 

IKONA_ThunWspólny rynek wewnętrzny jest największym osiągnięciem Unii Europejskiej, podkreśla europosłanka Róża Maria Gräfin von Thun und Hohenstein i dlatego - jak mówiła podczas, zorganizowanego przez Wydział Nauk Społecznych WSEiP, spotkania ze studentami - "uczestniczę w pracach Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumenta”. Jak każdy poseł do PE bierze udział w pracach dwóch komisji. Tą drugą jest Komisja Edukacji, Kultury i Komunikacji Społecznej. Podczas spotkania posłanka przedstawiła m.in. uchwalone w grudniu 2010 roku rozporządzenie PE, powołujące do życia instytucję inicjatywy obywatelskiej na poziomie unijnym. Inicjatywa obywatelska jako potencjalne źródło prawa funkcjonuje w kilku krajach członkowskich UE, m.in. w Niemczech, Hiszpanii, Szwecji. W Polsce aktualnie obowiązująca instytucja inicjatywy obywatelskiej ma swoje umocowanie w art. 118 ust. 2 uchwalonej w dniu 2 kwietnia 1997 roku Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, dla którego aktem wykonawczym jest ustawa z dnia 24 czerwca 1999 roku „O wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli” (Dz.U. z 1999 r. Nr 62, poz. 688). Nie zawsze instytucje europejskie są liderem wyznaczającym azymut. Także one czerpią z doświadczeń państw członkowskich.

O znaczeniu roli posła-sprawozdawcy w europejskim procesie legislacyjnym, wciąż istniejących barierach w swobodnym działaniu unijnego rynku wewnętrznego i zasadach funkcjonowania europejskiej inicjatywy obywatelskiej, można dowiedzieć się z materiału filmowego

Ikona_Konfer_050320085 marca 2008 r. w WSEiP odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Traktat Reformujący: Główne kierunki ewolucji europejskich procesów integracyjnych”. Konferencję otworzył profesor Marian Haliżak, a referaty wprowadzające wygłosili profesor Józef Fiszer i profesor Kazimierz Kik. Problematyka konferencji:

  • Analiza głównych ukierunkowań europejskich procesów integracyjnych w świetle ustaleń Traktatu Reformującego;
  • Rola, funkcje i znaczenie Unii Europejskiej w świecie;
  • W stronę samodzielności militarnej;
  • Granice Zjednoczonej Europy;
  • Polska wobec Traktatu Reformującego.

Program Konferencji

10 – 11 października 2007 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „IV Rzeczpospolita – fikcja czy rzeczywistość?”. Konferencję zorganizowała Katedra Studiów Politycznych Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach oraz Katedra Nauk Politycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Konferencja ta stanowi czwarte z cyklu sympozjum poświęcone zagadnieniom polskiego systemu politycznego. W czasie konferencji odczyty wygłosili eksperci i naukowcy z najważniejszych ośrodków naukowo – dydaktycznych w kraju.

8 czerwca 2005 r. odbyła się, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, ogólnopolska konferencja naukowa "Partie polityczne: permanentne problemy". 

17.03.2004 r. w WSEiA odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa "Jak wybierać naszych przedstawicieli do Sejmu? System wyborczy większościowy czy proporcjonalny".

03.06.2004 r. odbyła się konferencja naukowa w WSEiA "Kryzys Rzeczypospolitej Polskiej? Spór o kierunki i naprawę państwa".

23.05.2003 r. w Uczelni odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa "Rozwój regionu świętokrzyskiego w warunkach integracji europejskiej".

IKONA_konfmediamedia_XXm28 kwietnia 2010 r. w WSEiP miała miejsce dyskusja pomiędzy studentami a osobami współpracującymi z mediami pt. „Media XXI wieku: problemy i przyszłość”.
Nieetyczne zachowania dziennikarzy, cenzura w mediach, czy polityka a media. To jedne z wielu tematów jakie zostały poruszone podczas debaty.

Celem przedsięwzięcia była konfrontacja opinii studentów z osobami związanymi ze światem mediów.

W debacie wzięli udział:
Profesor Kazimierz Kik – między innymi publicysta i komentator w polskich i zagranicznych mediach,
Marzena Sobala  - wieloletnia dziennikarka Radia Kielce, reportażystka, autorka wielu nagrodzonych reportaży,
Rafał Wolski  - między innymi dziennikarz TVP Kielce.

Po stronie studenckiej zasiedli:
Norbert Borkowski - student II roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej, członek Koła Naukowego Młodych Dziennikarzy,
Izabela Lisowska - studentka I roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej, członek Koła Naukowego Komunikacji Interpersonalnej,
Justyna Knap – studentka II roku prawa, członek Kola Naukowego Prawa Karnego.

Debatę zorganizowało Koło Naukowe Młodych Dziennikarzy WSEiP.
Tematy debaty:
1.    Dziennikarz-zawód czy misja?
2.    Celebrities.
3.    Mechanizm tworzenia kiczu.
4.    Polityka a media.
5.    Wspieranie partii przez media.
6.    Nieetyczne zachowania dziennikarzy.
7.    Cenzura w mediach.
8.    Czy media kształtują ludzi czy ludzie media?
9.    Manipulacja w mediach.
10.  W którym kierunku idą media?
11.  Abonament telewizyjny.

IKONA_konf_polit2009„Między Polską naszych oczekiwań a Polską naszych możliwości” – to tytuł konferencji politologicznej, która odbyła się w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach. Uczestnicy poruszali zagadnienia związane z procesem transformacji, zachodzącym w Polsce od 1989 roku i, jak określił prof. WSEiP dr hab. Jerzy Kornaś – Przewodniczący Rady Naukowej Konferencji, starali się odpowiedzieć na pytanie, czy przemiany ustrojowe spełniają oczekiwania Polaków. Konferencja skupiła prelegentów z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Łodzi, Zielonej Góry, Lublina i Kielc. Zobacz materiał filmowy.

Ikona_Konfer_050320085 marca 2008 r. w WSEiP odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Traktat Reformujący: Główne kierunki ewolucji europejskich procesów integracyjnych”. Konferencję otworzył profesor Marian Haliżak, a referaty wprowadzające wygłosili profesor Józef Fiszer i profesor Kazimierz Kik. Problematyka konferencji:

  • Analiza głównych ukierunkowań europejskich procesów integracyjnych w świetle ustaleń Traktatu Reformującego;
  • Rola, funkcje i znaczenie Unii Europejskiej w świecie;
  • W stronę samodzielności militarnej;
  • Granice Zjednoczonej Europy;
  • Polska wobec Traktatu Reformującego.

Zobacz materiał filmowy.