IKONA_zbrojeniowkaLogo_konf_tradmW dniu 8 września 2010 r. odbyła się na terenie Targów Kielce ogólnopolska konferencja naukowa pt. Tradycje, stan i perspektywy polskiego przemysłu zbrojeniowego, ze szczególnym uwzględnieniem dawnego Centralnego Okręgu Przemysłowego. Konferencja, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach i Targi Kielce S.A., była jedną z imprez XVIII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego.

  Celem konferencji  było:

  • przedstawienie tradycji polskiego przemysłu zbrojeniowego w okresie międzywojennym i po II wojnie światowej, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw i zakładów usytuowanych w Centralnym Okręgu Przemysłowym;
  • aktualnego stanu polskiego przemysłu zbrojeniowego, jego potencjału – zarówno produkcyjnego jak i naukowo-badawczego (w tym wojskowych przedsiębiorstw remontowo-produkcyjnych i instytutów wojskowych), struktury i sposobu zarządzania nim;
  • jego perspektyw w warunkach globalizacji i otwarcia europejskiego rynku uzbrojenia,a równocześnie dokonującej się rewolucji technologicznej w wojskowości.

Konferencja składała się z dwóch części. W pierwszej referaty przedstawili eksperci:
prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski – Rola Wicepremiera Eugeniusza Kwiatkowskiego w rozbudowie polskiego przemysłu obronnego w Polsce, szczególnie
w Centralnym Okręgu Przemysłowym
mgr inż. Tomasz Hypki – Dwadzieścia lat przekształceń polskiego przemysłu lotniczo-zbrojeniowego – doświadczenia i wnioski
dr Andrzej Karkoszka – Doświadczenia i perspektywy polskiego przemysłu obronnego w zintegrowanej Europie
płk dr Janusz Olszewski– Przemysł obronny a potrzeby zaopatrywania Sił Zbrojnych  RP
prof. dr hab. Paweł Soroka – Potencjał badawczo-rozwojowy polskiego przemysłu zbrojeniowego i jego perspektywy
prof. dr hab. Mirosław Sułek - Funkcje przemysłu obronnego w systemie obronnym Polski

IKONA_zbroj_panelW części drugiej odbył się panel dyskusyjny, w którym uczestniczyli – oprócz ekspertów – przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej i innych instytucji państwowych działających na rzecz obronności kraju, wojska, przedsiębiorstw przemysłu zbrojeniowego, związków zawodowych, władz samorządowych miejscowości, w których zlokalizowane są zakłady produkujące uzbrojenie, dziennikarze specjalizujący się w problematyce wojskowej (m.in. płk Ryszard Jeruzalski – z-ca dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej Ministerstwa Obrony Narodowej,   dr Andrzej Karkoszka – b. sekretarz stanu w MON, gen. bryg. Zbyszek Czerwiński – szef Zarządu Planowania Rzeczowego Sztabu Generalnego WP,  Andrzej Szortyka – członek Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., Edward Nowak – prezes  Grupy BUMAR, Roman Wojcieszek – prezydent Skarżyska-Kamiennej, Marek Janeczek – burmistrz Pionek, Małgorzata Kucab – przewodnicząca Zarządu Okręgu Przedsiębiorstw Wojskowych i Działalności Pozabudżetowej NSZZ Pracowników Wojska i inni). Taka różnorodność uczestników panelu, wielość punktów widzenia i rozbieżności interesów instytucji, które reprezentowali powodowały, że dyskusja obfitowała w spory
i kontrowersje. Jednak wspólnym mianownikiem większości wystąpień było przekonanie, że w warunkach globalizacji, zaostrzającej się konkurencji  i kryzysu gospodarczego konieczna jest konsolidacja przemysłu zbrojeniowego, nawiązywanie związków kapitałowych z partnerami zagranicznymi (zwłaszcza w ramach NATO) oraz uczestnictwo w międzynarodowych programach naukowo-badawczych i zbrojeniowych. Zwracano również uwagę na potrzebę powrotu na „tradycyjne” rynki zbytu polskiego przemysłu obronnego (przede wszystkim do krajów Azji i Afryki). Ważnym wątkiem dyskusji była rola państwa (MON) w procesie umacniania potencjału polskiego przemysłu zbrojeniowego. Tu kwestią sporną było określenie, jak daleko powinien posunąć się proces „urynkowieni” tego sektora gospodarki i czy państwo powinno nadal finansować wszystkie przedsięwzięcia modernizacyjne i badawczo rozwojowe.

Efekty konferencji znajdą podsumowanie w przygotowywanej przez Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach publikacji pokonferencyjnej. Jej ukazanie się jest planowane na  listopad 2010 r.