Kosmetologia

 

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nadania uprawnień do prowadzenia kierunku kosmetologia I stopnia

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nadania uprawnień do prowadzenia kierunku kosmetologia II stopnia

Pozytywna ocena kierunku kosmetologia dokonana przez Polską Komisję Akredytacyjną

 

Studia w ofercie:

Studia I stopnia (licencjackie):

- stacjonarne 6-semestralne

- niestacjonarne 6-semestralne

Studia II stopnia (magisterskie):

- stacjonarne 4-semestralne

- niestacjonarne 4-semestralne

 

Koszt studiów dostępny jest tutaj: Koszty nauki

Formularz rekrutacyjny online dostępny jest tutaj: Wypełnij ankietę online

Przejdź na stronę Wydziału Nauk o Zdrowiu: Wydział Nauk o Zdrowiu

 

Studia na kierunku kosmetologia przygotowują specjalistów o kwalifikacjach umożliwiających wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych, upiększających, leczniczych i powstrzymujących procesy starzenia. Podstawą ich wykształcenia jest gruntowna wiedza z zakresu wybranych nauk przyrodniczych, medycznych, humanistycznych i społecznych, wzbogacona o praktyczne umiejętności korzystnego wpływania na zdrowie i wygląd pacjenta. Ponadto w ramach programu kształcenia, studenci przygotowują się również do podejmowania działań organizacyjnych i menedżerskich, niezbędnych w kontaktach z firmami produkującymi preparaty kosmetyczne i lecznicze, kierowania i zarządzania procesami produkcji preparatów kosmetycznych oraz kierowania gabinetem kosmetycznym. Studia II stopnia na kierunku kosmetologia przeznaczone są dla absolwentów I stopnia kierunku kosmetologia.

 

Absolwent kierunku kosmetologia studiów I stopnia:

Absolwent studiów zawodowych na kierunku kosmetologia, dzięki uzyskanemu wykształceniu z zakresu nauk humanistycznych, przyrodniczych i społecznych oraz opanowaniu złożonych umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej w dziedzinie pielęgnowania urody i powstrzymywania procesów starzenia oraz profilaktyki zdrowia, powinien posiadać kwalifikacje niezbędne do właściwego zaplanowania i świadomego prowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających oraz podstawowych zabiegów leczniczych. Mając świadomość współodpowiedzialności za zdrowie i wygląd pacjenta, powinien wykonywać swój zawód ze szczególną starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej i odpowiednimi uregulowaniami prawnymi.

 

Absolwent I stopnia kierunku kosmetologia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata kosmetologii i ma możliwość kontynuacji studiów II stopnia (magisterskich) na Naszej Uczelni na kierunkach takich jak kosmetologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, ekonomia oraz zarządzanie i coaching.

 

Absolwent studiów pierwszego stopnia w szczególności powinien:

 • nawiązywać pozytywne relacje z osobą zarejestrowaną programem zabiegów kosmetycznych,
 • umieć ustalić rodzaj zalecanego zabiegu kosmetycznego i stosowanego kosmetyku zgodnie z przeprowadzonym rozpoznaniem,
 • poprawnie wykonać zabiegi kosmetyczne pielęgnacyjne i upiększające z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,
 • prawidłowo odczytać recepturę kosmetyku i ustalić jego zastosowanie,
 • ściśle współpracować z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo,
 • umieć zastosować metody stylizacji sylwetki poprzez ruch,
 • umieć doradzić korzystny dla pacjenta rodzaj aktywności ruchowej,
 • posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające na zorganizowanie i prowadzenie własnego gabinetu kosmetycznego,
 • posiadać podstawową wiedzę z zakresu technologii wytwarzania kosmetyków.

Absolwent kosmetologii powinien być przygotowany do nawiązywania współpracy z firmami produkującymi preparaty kosmetyczne (pielęgnacyjne i profesjonalne) oraz kierowania i zarządzania procesami produkcji preparatów kosmetycznych a także uczestniczyć w systematycznym doskonaleniu poziomu zawodowego i wiedzy, poprzez podjęcie studiów podyplomowych, badań naukowych i zdobywaniu stopni naukowych.
Absolwenci znajdują zatrudnienie m.in. w ośrodkach odnowy biologicznej, gabinetach kosmetycznych, sanatoriach, salonach spa, gabinetach dermatologicznych, przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i sprzedażą kosmetyków.

 

Absolwent kierunku kosmetologia studiów II stopnia:

Absolwent studiów II stopnia na kierunku kosmetologia uzyska wiedzę teoretyczną z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk farmaceutycznych oraz wiedzę szczegółową z zakresu kosmetologii.

Interdyscyplinarny charakter nauczania na kierunku kosmetologia II stopnia przygotowuje absolwentów do:

 • założenia własnej działalności i prowadzenia gabinetu kosmetycznego, centrum SPA, salonu odnowy biologicznej, itp.

 • podjęcia pracy w firmach zajmujących się produkcją oraz dystrybucją kosmetyków pielęgnacyjnych i kolorowych,

 • zaplanowania i profesjonalnego wykonania zabiegów kosmetycznych (pielęgnacyjnych, upiększających i leczniczych) z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,

 • prawidłowego odczytywania składu kosmetyków i stosowania kosmetyków zgodnie z rozpoznaniem,

 • współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo,

 • współpracy z lekarzem medycyny estetycznej, chirurgiem plastycznym w zakresie podejmowania działań dotyczących opóźnienia procesów starzenia się skóry,

 • współpracy z organizacjami zajmującymi się promocją zdrowia,

 • promowania zdrowego stylu życia i dbałości o pielęgnację zdrowia i urody,

 • podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia zawodowego na rynku krajowym i międzynarodowym.

Absolwent II stopnia kierunku kosmetologia uzyskuje tytuł zawodowy magistra kosmetologii.

 

Program studiów obejmuje m.in. przedmioty:

 

I stopień

Rok I

socjologia, filozofia, podstawy ekonomii, przysposobienie biblioteczne i informatyczne, wychowanie fizyczne, biologia z genetyką, anatomia, pierwsza pomoc, biofizyka, fizjologia i patofizjologia, kosmetologia pielęgnacyjna, chemia kosmetyczna, kosmetyczne surowce naturalne, ziołolecznictwo / medycyna naturalna, podstawy alergologii / podstawy onkologii, wizaż i stylizacja / kreowanie wizerunku, przedsiębiorczość / marketing i zarządzanie gabinetem kosmetycznym, podstawy toksykologii / ekologia i ochrona środowiska, zdrowie publiczne / promocja zdrowia, Bhp, praktyka zawodowa

Rok II
język angielski, technologia informacyjna, Polska w UE, encyklopedia prawa, ochrona własności intelektualnej, mikrobiologia i immunologia, farmakologia, kosmetologia upiększająca, receptura kosmetyczna, dermatologia, estetyka, diagnostyka laboratoryjna / mikrobiologia i parazytologia, aromaterapia / aroma i chromoterapia, podstawy prawa medycznego, praktyka zawodowa

Rok III
język angielski, etyka zawodowa, biochemia, histologia, higiena, fizjoterapia i masaż, zasady prawidłowego żywienia / dietetyka, technologia form kosmetyku / podstawy biotechnologii kosmetyków, materiałoznawstwo kosmetyczne / metody oceny kosmetyków, kosmetologia lecznicza / wybrane problemy kosmetologii, praktyka zawodowa

 

II stopień

Rok I

Przedmioty podstawowe m.in.: alergologia, endokrynologia, szkolenie BHP, praktyka zawodowa.

Przedmioty kierunkowe m.in.: naturalne surowce kosmetyczne, sensoryka i środki zapachowe, kosmetologia pielęgnacyjna i upiększająca.

Przedmioty specjalistyczne m.in.: strategie enzymatyczne w kosmetologii, zaburzenia hematologiczne w kosmetologii.

Rok II

Przedmioty podstawowe m.in.: onkologia skóry, toksykologia kosmetyku, praktyka zawodowa.

Przedmioty kierunkowe m.in.: biologia starzenia się, zabiegi medycyny estetycznej, kosmetologia lecznicza.

Przedmioty specjalistyczne m.in.: laseroterapia i inne formy światłolecznictwa, fizykoterapia w kosmetologii.

 

Praktyki

Studenci kierunku kosmetologia wyjeżdżają na praktyki – do Czech i Słowacji, np. do najstarszego w Europie Środkowej czeskiego uzdrowiska Teplice oraz sanatoryjno-wypoczynkowego ośrodka w słowackiej Tatrzańskiej Kotlinie. Mogą również odbywać praktyki zawodowe w placówkach Praeha Gruppe Prävention und Rehabilitation w Niemczech.

 

Zniżki:

Pakiet korzyści dla absolwentów WSEPiNM podejmujących kształcenia na studiach podyplomowych:

 • ulga za kontynuację nauki w WSEPiNM  - 25 % zniżki
 • ulga dla studentów WSEPiNM studiów II stopnia - 50 % zniżki

 

Kosmetologia K

 

Dla studenta:

Zgoda na realizację praktyk | PDF

Harmonogram i program praktyk zawodowych I stopień | PDF

Harmonogram i program praktyk zawodowych II stopień | PDF

Regulamin praktyk zawodowych I stopień | DOC

Regulamin praktk zawodowych II stopień | DOC

Raport samooceny na kierunku kosmetologia | PDF

 

 

Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy

Regulamin przygotowania prac dyplomowych oraz organizacji procesu dyplomowania | DOC

Regulamin egzaminu dyplomowego dla studentów studiów I stopnia, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2020/2021 | PDF

Zagadnienia egzaminacyjne dla studentów studiów I stopnia, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020 | PDF

Regulamin egzaminu dyplomowego dla studentów II stopnia, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2020/2021 | PDF

Zasady pisania pracy dyplomowej | DOC

Strona tytułowa pracy dyplomowej | DOC

Fiszka bibliograficzna | DOC

Oświadczenie dot. praw autorskich | DOC

Część praktyczna egzaminu dyplomowego - studia I stopnia | PDF

Część praktyczna egzaminu dyplomowego - studia II stopnia | PDF

Zagadenienia egzaminacyjne - studia I stopnia | PDF

Zagadenienia egzaminacyjne - studia II stopnia | PDF

Zarządzenie Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu w sprawie przeprowadzenia części praktycznej egzaminu dyplomowego | PDF

W związku z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przypominamy o konieczności złożenia pracy dyplomowej przez stronę euczelnia w formie pliku PDF.

Karta obiegowa | DOC

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego | DOC

Kierunkowe efekty uczenia się, sylabusy, praktyki zawodowe dostępne są po zalogowaniu się  na stronie |  E-LEARNING

 

Procedura JSA:

Regulamin przeprowadzania procedury sprawdzania prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego | PDF

Załącznik 1 - wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego - wynik wiodący do 29%DOC

Załącznik 2 - wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego - wynik wiodący od 30% | DOC