pasek kolorowy region POLSKA www

Celem projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego i dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy 3 szkół prowadzących kształcenie zawodowe w województwie świętokrzyskim:

  • Technikum nr 2 w ZSEw Skarżysku-Kamiennej
  • Technikum im. W Grabskiego w ZSZ w Odonowie
  • Technikum nr 2 w ZSP Nr 3 we Włoszczowie

służące podniesieniu zdolności 172 uczniów/nnic (w tym 59 K) z w/w szkół do przyszłego zatrudnienia oraz podniesienie kompetencji zawodowych 13 nauczycieli. 
Grupa docelowa - uczniowie i nauczyciele:
1.Technikum nr 2 w Skarżysku - Kamiennej: 60 uczniów (23K), 3 nauczycieli
2.Technikum w Odonowie (powiat kazimierski): 47 uczniów (25K), 4 nauczycieli
3.Technikum nr 2 we Włoszczowie: 65 uczniów (11K), 6 nauczycieli 
Łącznie: 3 szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, 172 uczniów i 13 nauczycieli zawodu.
Działania:
1. Staże zawodowe dla 100% uczniów uczestniczących w projekcie
2. Dodatkowe szkolenia dla 100% uczestników, prowadzące do rozwijania kompetencji i kwalifikacji zawodowych, realizowane w ramach rozwoju współpracy szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
3. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe dla rynku pracy dla 100% uczniów z projekcie.
4. Doposażenie pracowni zawodu 3 ww. szkół w nowoczesne narzędzia dydaktyczne, poprawiające jakość kształcenia praktycznego.

Kwota dofinansowania: 1 780 741,40zł
Wkład własny: 93 805,00 zł
Projekt realizowany w woj. świętokrzyskim w okresie: 1 X 2018 - 31 VIII 2020 r.
RPSW.08.05.01-26-0017/18

 

Zapytania ofertowe

11.10.2021 r.

23.09.2021 r.

10.03.2020 r.

04.03.2019 r.


25.02.2019 r.

 


04.02.2019 r.


16-30.01.2019 r.

W związku z wpłynięciem powyższego pytania przedłużam możliwość składania ofert do 28.01.2019 roku.

 


Rozeznania rynku 

Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć z języka angielskiego i matematyki 2019


Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć z języka angielskiego i matematyki 2018


Dostawa materiałów szkoleniowych na warsztaty społeczne 2018


Dokumenty rekrutacyjne

dla uczniow

dla nauczycieli