Pielęgniarstwo

 

Akredytacja dla kierunku kształcenia Pielęgniarstwo.

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nadania uprawnień do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nadania uprawnień do prowadzenia studiów I stopnia kierunku pielęgniarstwo.

 

Studia w ofercie:

Studia I stopnia (licencjackie):

- stacjonarne 6-semestralne

- stacjonarne w formie zjazdów 7-semestralne

Studia II stopnia (magisterskie):

- stacjonarne 4-semestralne

- niestacjonarne 4-semestralne

 

Koszt studiów dostępny jest tutaj: Koszty nauki

Formularz rekrutacyjny online dostępny jest tutaj: Wypełnij ankietę online

Przejdź na stronę Wydziału Nauk Medycznych: Wydział Nauk Medycznych

 

Absolwent kierunku pielęgniarstwo studiów I stopnia:

Uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza i po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza może być zatrudniony w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej/podmiotach leczniczych, w tym w lecznictwie zamkniętym, specjalistycznej ambulatoryjnej i podstawowej opiece zdrowotnej.

Absolwent I stopnia kierunku pielęgniarstwo uzyskuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa.

 

Absolwent kierunku pielęgniarstwo studiów II stopnia:
1) posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu pielęgniarstwa i innych nauk medycznych;
2) w zakresie umiejętności potrafi:
a) rozwiązywać problemy zawodowe, szczególnie związane z podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych, wynikających ze specyfiki zadań zawodowych i warunków ich realizacji,
b) określać standardy profesjonalnej opieki w każdym wieku i stanie zdrowia pacjenta oraz wdrażać je do praktyki zawodowej,
c) prowadzić badania naukowe w zakresie swojej specjalności oraz upowszechniać ich wyniki w celu rozwoju zawodu, wiedzy i praktyki pielęgniarskiej, podnoszenia jakości świadczeń oraz prowadzenia wymiany informacji,
d) organizować i nadzorować opiekę pielęgniarską, z uwzględnieniem przyjętych teorii i koncepcji opieki,
e) organizować pracę podwładnych i własną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zabezpieczając interesy pacjentów, pracowników i organizacji,
f) wykorzystywać przepisy prawa w działalności zawodowej oraz stosować je w praktyce w zarządzaniu organizacją, jej częścią lub zespołem pracowniczym (pielęgniarek i położnych),
g) opracowywać założenia polityki kadrowej oraz planu zatrudnienia personelu odpowiednio do strategii i zapotrzebowania pacjentów na opiekę pielęgniarską,
h) opracowywać i wdrażać do praktyki zawodowej narzędzia monitorowania i oceny jakości opieki pielęgniarskiej,
i) dokonywać wyboru i stosować określone metody, techniki organizatorskie i techniki zarządzania w badaniu, rozwiązywaniu problemów organizacyjnych i usprawnianiu pielęgniarstwa,
j) dokonywać wyboru optymalnych metod nauczania i uczenia się oraz stosować wybrane z nich, w zależności od specyfiki treści nauczania oraz celu, który należy osiągnąć,
k) opracowywać programy edukacji zdrowotnej i realizować je w odniesieniu do wybranego środowiska społecznego, z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnych.

Absolwent II stopnia kierunku pielęgniarstwo uzyskuje tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa.

 

Program studiów obejmuje m.in. przedmioty:

 

I stopień

Radiologia - Anatomia - Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia - Badania naukowe w pielęgniarstwie - Badania fizykalne - Biochemia i biofizyka - Dietetyka - Etyka zawodu pielęgniarki - Farmakologia - Fizjologia - Genetyka - Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne  - Język Angielski - Język migowy  - Mikrobiologia i parazytologia - Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej - Opieka paliatywna - Organizacja pracy pielęgniarskiej - Patologia - Pedagogika - Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne - Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne - Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne - Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne - Podstawowa opieka zdrowotna - Podstawy pielęgniarstwa - Podstawy ratownictwa medycznego - Prawo medyczne - Promocja zdrowia - Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne - Psychologia - Podstawy rehabilitacji - Seminarium dyplomowe - Socjologia - System informacji w ochronie zdrowia - Współpraca w zespołach opieki zdrowotnej - Zakażenia szpitalne - Zdrowie publiczne

 

II stopień:

Badania naukowe w pielęgniarstwie - Choroba nowotworowa, leczenie żywieniowe, ból - Choroby endokrynologiczne i metaboliczne w różnych grupach wiekowych - Choroby układu moczowo-płciowego w różnych grupach wiekowych oraz dializoterapia - Dydaktyka medyczna - Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej - Edukacja terapeutyczna w wybranych chorobach przewlekłych - Edukacja zdrowotna osób starszych i rodzin - Endoskopia - Farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych - Gastroenterologia z uwzględnieniem problemów chorych w różnych grupach wiekowych - Holistyczne aspekty pracy pielęgniarskiej - Informacja naukowa - Język angielski - Koordynowana opieka zdrowotna - Leczenie nerkozastępcze, tlenoterapia ciągła i wentylacja mechaniczna - Niewydolność krążenia  i zaburzenia rytmu, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, niewydolność oddechowa - Nowoczesne techniki diagnostyczne - Opieka onkologiczna - Pielęgniarstwo onkologiczne - Pielęgniarstwo w perspektywie międzynarodowej - Pielęgniarstwo wielokulturowe - Podstawowa opieka zdrowotna - Podstawy psychoterapii - Poradnictwo w pielęgniarstwie - Pracownia endoskopowa - Praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych - Prawo w praktyce pielęgniarskiej - Promocja zdrowia i świadczenia profilaktyczne - Psychologia zdrowia - Rany przewlekłe i przetoki - Schorzenia dermatologiczne w różnych grupach wiekowych - Statystyka medyczna - Wentylacja mechaniczna długoterminowa w opiece stacjonarnej i domowej - Wybrane schorzenia neurologiczne związane z wiekiem - Wybrane zagadnienia z kardiologii oraz elementy kardiochirurgii - Wypisywanie recept i zleceń na środki ortopedyczne i specjalnego przeznaczenia żywieniowego - Zaburzenia układu nerwowego - Zaburzenia zdrowia psychicznego - Zarządzanie w pielęgniarstwie PZ - Zarządzanie w pielęgniarstwie

 

Praktyki:

Praktykę zawodową student realizuje w placówkach leczniczo-opiekuńczych o specyfice zgodnej z zakresem i programem praktyki, po uzyskaniu przez studenta zgody danej placówki na jej odbywanie. Opiekunem zaliczającym praktykę w oddziale powinna być pielęgniarką pracująca w danym oddziale/jednostce posiadająca prawo wykonywania zawodu i prezentująca odpowiednie kwalifikacje, których opis przedstawia odpowiedni załącznik do procedury organizacji praktyk i które są weryfikowane zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministerialnym przez Uczelnię. Studentki kierunku pielęgniarstwo wyjeżdżają na praktyki w ramach programu Erasmus+ klinika Beelitz pod Berlinem.

 

Zniżki:

Pakiet korzyści dla absolwentów WSEPiNM podejmujących kształcenia na studiach podyplomowych:

  • ulga za kontynuację nauki w WSEPiNM  - 25 % zniżki
  • ulga dla studentów WSEPiNM studiów II stopnia - 50 % zniżki

Studenci

 

Dla studenta:

Sylabusy Pielęgniarstwo I stopnia | ZIP

Sylabusy Pielęgniarstwo II stopnia | ZIP

 

Efekty Kształcenia I stopień | DOC

Efekty Kształcenia II stopień | DOC

 

Program Studiów II stopnia | PDF

 

Kształcenie praktyczne:

Identyfikator Pielęgniarstwo | DOC

Harmonogram praktyk zawodowych studia I stopnia | DOC

Harmonogram praktyk zawodowych studia II stopnia | DOC

Regulamin kształcenia praktycznego | DOC

Zasady organizacji kształcenia praktycznego | DOC

Procedura organizowania praktyk zawodowych | PDF

Opiekun praktycznej nauki zawodu |  DOC

 

 Podania na praktyki:

Podanie Piel L + M Zjazdy | DOC

Podanie Piel L + M Stacjonarne | DOC

 

Podanie Piel K Zjazdy | DOC

Podanie Piel K Stacjonarne | DOC

 

Podanie Piel M D i E | PDF

Podanie Piel M D i E | PDF

 

Karty praktyk I stopnia:

Piel L i M Stacjonarne i Zjazdowe:

Karta praktyk sem 2 Piel L i M Stac i Zjazd I PDF

Karta praktyk sem 3 Piel L i M Stac i Zjazd I DOC

Karta praktyk sem 4 Piel L i M Stac i Zjazd | DOC

Karta praktyk sem 5 Piel L i M Stac | DOC

Karta praktyk sem 6 Piel L i M Stac | DOC

Karta praktyk sem 5 Piel L i M Zjazd | DOC

Karta praktyk sem 6 Piel L i M Zjazd | DOC

Karta praktyk sem 7 Piel L i M Zjazd | DOC

 

Piel K Stacjonarne i Zjazdowe:

Karta praktyk sem 5 Piel K Stac I DOC

Karta praktyk sem 6 Piel K Stac I DOC

Karta praktyk sem 5 Piel K Zjazd I DOC

Karta praktyk sem 6 Piel K Zjazd | PDF

Karta praktyk sem 7 Piel K Zjazd | DOC

 

Piel J Zjazdowe: 

Karta praktyk sem 7 Piel J Zjazd I DOC

 

Karty praktyk II stopnia:

Karta praktyk sem 1 Piel M D i E I DOC

 Karta praktyk sem 2 Piel M D i E | PDF

Karta praktyk sem 3 Piel M D i E I DOC

Karta praktyk sem 4 Piel M D i E | PDF

 

Wykaz placówek:

Wykaz placówek, z którymi Uczelnia zawarła porozumienia o współpracy dotyczącej kształcenia praktycznego | DOC

 

Egzamin dyplomowy:

Regulamin egzaminu dyplomowego - studia I stopnia | DOC

Regulamin egzaminu dyplomowego dla studiów I stopnia realizowanego w reżimie sanitarnym w związku z pandemią COVID-19 | DOC

Pytania na egzamin dyplomowy studia I stopnia - część teoretyczna |DOC |PDF

Regulamin egzaminu dyplomowego - studia II stopnia | DOC

Załącznik do Regulaminu egzaminu dyplomowego - studia II stopnia | DOC

Pytania na egzamin dyplomowy dla toku PielM A, PielM B i PielM C - studia II stopnia (stare pytania) |DOC |PDF

 Pytania na egzamin dyplomowy tok PielM D - studia II stopnia (nowe pytania) | PDF

 

Prośba o wyrażenie zgody na udostępnienie narzędzi badawczych do przygotowania pracy dyplomowej | DOC

Prośba o wyrażenie zgody na przeprowadzenie badań i udostępnienie materiałów do przygotowania pracy dyplomowej | DOC

 

Dokumenty do egzaminu dyplomowego obowiązujące studentów studiów I i II stopnia:

Wykaz dokumentów do egzaminu dyplomowego | DOC

Forma pracy dyplomowej | DOC

Strona tytułowa- załącznik 1 | DOC

Fiszka bibliograficzna | DOC

Karta obiegowa | DOC

Oświadczenie dot. praw autorskich (jako ostatnia strona w pracy dyplomowej) | DOC

W związku z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przypominamy o konieczności złożenia pracy dyplomowej przez stronę istudent w formie pliku PDF. Instrukcja przesyłania elektronicznej pracy dyplomowej |DOC

Karta obiegowa | DOC

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego | DOC

Procedura JSA:

Regulamin przeprowadzania procedury sprawdzania prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego | PDF

Załącznik 1 - wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego - wynik wiodący do 29%DOC

Załącznik 2 - wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego - wynik wiodący od 30%DOC