Regulamin Biblioteki

 

Biblioteka Wyższej Szkoły Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego jest specjalistyczną biblioteką naukową spełniającą zadania określone Ustawą z dnia 12. 09. 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Z 1990 r. Nr 65 poz. 385) oraz statutem WSEPiNM im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. 

 

Rozdział I

PRZEPISY OGÓLNE

§1

Zbiory biblioteczne udostępniane są w wypożyczalni oraz czytelni.

§2

Prawo korzystania ze zbiorów bibliotecznych mają:

 • pracownicy WSEPiNM,
 • studenci oraz słuchacze studiów podyplomowych WSEPiNM (studenci powinni mieć uregulowane opłaty za studia),
 • inne osoby po wykupieniu oznakowanej karty bibliotecznej ważnej przez rok od daty wystawienia (karta uprawnia tylko do korzystania z czytelni).

§3

Wszelkich informacji dotyczących sposobu korzystania ze zbiorów i katalogów można uzyskać u dyżurującego bibliotekarza.

§4

Na zajęcia dydaktyczne udostępnia się wybrane publikacje, które wypożycza się nauczycielowi akademickiemu lub upoważnionemu przez niego studentowi, przy czym student powinien w takim przypadku wypełnić rewers. Wypożyczone na zajęcia dydaktyczne materiały powinny zostać zwrócone do Biblioteki zaraz po zakończeniu zajęć. 

§5

Z wypożyczalni i czytelni można korzystać w dniach i godzinach ustalonych przez władze WSEPiNM i podanych do wiadomości publicznej. 

§6

Biblioteka prowadzi elektroniczną rezerwacje książek.

 

Rozdział II
WYPOŻYCZANIE

I Zasady zapisu

§7

Dokumenty wymagane przy zapisaniu się do Biblioteki:

 • dla studentów – ważna legitymacja studencka,
 • dla pracowników – dowód tożsamości,
 • dla studentów podyplomowych - umowa o studiowanie,
 • dla innych osób dowód tożsamości lub indeks.

§8

Osoba zapisująca się do biblioteki powinna zapoznać się z jej Regulaminem.

§9

Prawo korzystania ze zbiorów Biblioteki nabywa się z chwilą założenia konta bibliotecznego.

§10

Czytelnik powinien niezwłocznie zawiadomić Bibliotekę o każdej zmianie adresu domowego i nazwiska.

 

II Korzystanie ze zbiorów

§11

Wypożyczanie uwarunkowane jest okazaniem ważnej legitymacji studenckiej.

§12

W celu zamówienia książki należy wypełnić rewers (na podstawie katalogu). Maksymalna ilość wypożyczonych książek dla poszczególnych kategorii czytelników wynosi:

 • pracownicy - 10 woluminów,
 • studenci - 5 woluminów,
 • słuchacze studiów podyplomowych - 5 woluminów.

Nie wypożycza się książek z katalogu podręcznego, w złym stanie technicznym oraz wydanych przed 1950 rokiem (ograniczenie to nie dotyczy pracowników naukowo - dydaktycznych).

§13

Książki wypożycza się:

 • pracownikom - na jeden semestr,
 • studentom - na jeden miesiąc.

Na prośbę czytelnika zgłoszoną przed upływem terminu zwrotu  Biblioteka może przedłużyć termin zwrotu książki (o ile nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych użytkowników).

§14

Bibliotekarze zastrzegają sobie prawo skracania wymienionych wyżej okresów wypożyczeń.

§15

W przypadku przekroczenia terminu zwrotu Biblioteka nalicza karę za każdy dzień zwłoki. Wysokość opłaty określa Załącznik do Regulaminu. 

§16

Nie zwrócenie książek w regulaminowym czasie uniemożliwia wypożyczenie następnej pozycji. 

 

Rozdział III

UDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCU

§18

Z czytelni może korzystać każdy po uprzednim przedstawieniu dokumentu stwierdzającego tożsamość.

§19

W czytelniach udostępnia się księgozbiory podręczne oraz inne materiały biblioteczne sprowadzone z magazynu. Wyłącznie na miejscu udostępniane są wydawnictwa zgromadzone w księgozbiorze podręcznym, czasopisma oraz wydawnictwa zwarte.

§20

Czytelnicy wchodzący do czytelni proszeni są o:

 • pozostawienie okryć wierzchnich, teczek, toreb na wieszaku w miejscu wskazanym przez bibliotekarza,
 • zarejestrowanie u dyżurującego bibliotekarza wnoszonych do czytelni publikacji nie będących własnością biblioteki,
 • zachowanie ciszy i porządku oraz niepalenie i nie spożywanie posiłków w pomieszczeniach bibliotecznych,
 • użytkownicy mają wolny dostęp do czasopism bieżących znajdujących się na półkach w czytelni,
 • zbiory znajdujące się w magazynie wydaje bibliotekarz po uprzednim złożeniu zamówienia przez czytelnika. Po wykorzystaniu czytelnik zwraca wydawnictwa bezpośrednio bibliotekarzowi,
 • wynoszenie czasopism i książek z czytelni bez zgody pracownika Biblioteki jest niedopuszczalne.

 

Rozdział IV

ZOBOWIĄZANIA CZYTELNIKÓW

§21

Korzystający ze zbiorów Biblioteki są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu.

Rażące naruszenie Regulaminu daje podstawę pozbawienia czytelnika prawa korzystania z Biblioteki.

§22

Czytelnicy ponoszą odpowiedzialność za stan powierzonych im książek. Aby uniknąć odpowiedzialności za już istniejące uszkodzenia należy zgłosić je przy odbiorze książki. Użytkownik powinien zwrócić książkę w takim stanie, w jakim została mu udostępniona.

§23

W razie uszkodzenia lub zagubienia książki czytelnik zobowiązany jest:

 • odkupić egzemplarz tego samego autora, tytułu i tego samego lub najnowszego wydania albo
 • wpłacić do kasy Biblioteki ekwiwalent pieniężny w wysokości wartości rynkowej książki
 • za oprawione książki należy zapłacić aktualny koszt oprawy introligatorskiej

Egzemplarz zniszczony lub odnaleziony pozostaje własnością Biblioteki.

§24

Studenci kończący studia przed otrzymaniem dyplomu lub przerywający naukę przed otrzymaniem dokumentów zobowiązani są do:

 • zwrotu wszystkich materiałów bibliotecznych,
 • przedłożenia karty obiegowej w celu potwierdzenia uregulowania wszelkich zobowiązań wobec Biblioteki.

§25

Pracownicy rozwiązujący umowę o pracę, będący czytelnikami Biblioteki, winni uzyskać potwierdzenie uregulowania wszelkich swoich zobowiązań wobec Biblioteki.

 

ZAŁĄCZNIK

DO REGULAMINU BIBLIOTEKI WSEPiNM

W oparciu o Regulamin Biblioteki WSEPiNM ustanawia się następujące opłaty specjalne pobierane przez Bibliotekę:

 1. kara za przekroczenie terminu zwrotu wypożyczonych wydawnictw (od każdego tytułu) za każdy dzień zwłoki wynosi - 0,10 PLN
 2. dotyczy osób spoza WSEPiNM :

- wykupienie oznakowanej karty bibliotecznej                            - 10,00 PLN