-->

Rok 2017 jest dwudziestym w historii Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. 

Założyciele Uczelni

Dokładnie 31 lipca 1997 roku minister edukacji narodowej podpisał decyzję zezwalającą na powołanie uczelni pod nazwą Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji z siedzibą w Kielcach, a wkrótce potem została ona wpisana do rejestru niepublicznych szkół wyższych pod numerem 132. O tego momentu Założyciele mogli rozpocząć nabór na jedyny oferowany wówczas kierunek studiów – ekonomię.

Dwadzieścia lat…. Przekroczenie tej symbolicznej granicy skłania do spojrzenia wstecz i podsumowania osiągnięć. Powodów do dumy jest wiele: Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych jest największą i najnowocześniejszą uczelnią niepubliczną w regionie świętokrzyskim i jedną z większych tego typu w kraju. Od lat zajmuje wysokie miejsca w rankingach, należąc do ścisłej czołówki niepublicznych uczelni magisterskich w Polsce. Kształci obecnie około 3,5 tysiąca studentów, a może się poszczycić rzeszą ponad 30 tysięcy absolwentów. Dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną i oferuje gamę kierunków, kształcących w poszukiwanych przez pracodawców zawodach. Uczelnia jest też dużym pracodawcą; zatrudnia około 170 pracowników naukowo-dydaktycznych i to właśnie dzięki wysokiej jakości kadrze naukowej jest także znaczącym ośrodkiem naukowo-badawczym.

siedziba Uczelni

Osiągnięcia Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w perspektywie minionego dwudziestolecia są widoczne zwłaszcza w zestawieniu ze skromnymi początkami. W roku akademickim 1997/98 – pierwszym roku funkcjonowania Uczelni – około 500 studentów studiów I stopnia na kierunku ekonomia kształciło się w pomieszczeniach wynajmowanych od Kolegium Szkół Prywatnych przy ulicy Karczówkowskiej i zakładów NSK Iskra przy ulicy Mielczarskiego w Kielcach. Start był udany skoro wkrótce powiększono ofertę edukacyjną o politologię (1998 rok) i studia II stopnia na kierunku ekonomia. Podjęto również wysiłek stworzenia własnej infrastruktury materialnej – już w październiku 2000 roku studenci mogli rozpocząć rok akademicki w nowoczesnym budynku przy ulicy Karczówkowskiej 27. Szybki rozwój Uczelni, mierzony także wzrastającą liczbą studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych, został zauważony i doceniony; już w 2001 roku została zaliczona do instytucji najlepiej promujących region świętokrzyski i wyróżniona po raz pierwszy tytułem i statuetką Lider Regionu 2000.

W następnych latach wiele jeszcze ważnych dat znaczyło rozwój Uczelni i przybliżało do pozycji, jaką obecnie zajmuje. Jedną z nich było oddanie do użytku we wrześniu 2006 roku nowej siedziby, dzięki czemu zaspokojone zostały rosnące potrzeby lokalowe. W nowoczesnym, dziewięciokondygnacyjnym budynku przy ulicy Jagiellońskiej 109A w Kielcach, o powierzchni 11 tys. m2, znalazło się miejsce zarówno dla pomieszczeń dydaktycznych (między innymi dwa audytoria mieszczące po około 300 osób, 7 auli na około 100 osób oraz wiele mniejszych pomieszczeń – do ćwiczeń, zajęć konwersatoryjnych, pracownie językowe i informatyczne, siedziby katedr, ośrodków badawczych), jak również uczelnianej administracji (Dziekanat, Dział Nauczania, Kwestura, Kancelaria, Biblioteka itp.). Wyposażając obiekt, Uczelnia korzystała ze środków własnych i funduszy Unii Europejskiej.

Duże zmiany następowały w ofercie edukacyjnej Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych – stale unowocześnianej, dostosowywanej do potrzeb gospodarki, sytuacji na rynku pracy i oczekiwań absolwentów. W 2004 roku Uczelnia uzyskała zgodę na prowadzenie kierunków – finanse i bankowość oraz europeistyka. Dla jej rozwoju szczególne znaczenie miał jednak rok 2007, kiedy to otworzono aż 4 nowe kierunki, między innymi: prawo oraz pielęgniarstwo, fizjoterapia i ratownictwo medyczne. Rok później listę kierunków medycznych uzupełniła kosmetologia. Osiągnięciem ostatnich kilku lat są nowoczesne kierunki na Wydziale Prawa i Wydziale Nauk Społecznych – administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz zarządzanie i coaching. Obecnie studenci Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych kształcą się na w ramach 12 kierunków studiów, przy czym na kierunku prawo są to jednolite studia magisterskie, trzy kolejne – ekonomia, pielęgniarstwo i kosmetologia prowadzone są na poziomie studiów I i II stopnia, pozostałe to studia I stopnia. Równocześnie stale rozwijana jest oferta studiów podyplomowych oraz kursów i szkoleń. Ich prowadzeniem zajmuje się powołane w strukturach Uczelni Akademickie Centrum Kształcenia Ustawicznego (ACKU).

Na podkreślenie zasługuje zmiana, jaka w ostatnich latach dokonała się sposobie kształcenia i organizacji studiów. Polega na przejściu od kształcenia ogólnego, „akademickiego” na rzecz podejścia praktycznego. Jak zauważa rektor Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych, doktor Tadeusz Dziekan: - Kandydaci na studia w coraz większym stopniu oczekują od Uczelni zdobycia umiejętności praktycznych, z dobrą perspektywą na znalezienie pracy. Powoli zanikają te kierunki, które oparte są raczej na kształceniu teoretycznym, jak na przykład politologia czy europeistyka, a zwiększa się zainteresowanie takim kierunkami jak pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, kosmetologia czy zarządzanie i coaching.

Zwrot ku umiejętnościom praktycznym widoczny jest również w programach studiów, w których coraz większe znaczenie zdobywają studenckie praktyki zawodowe; znaczna część to praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+, między innymi w Niemczech, Grecji, Słowacji, Republice Czeskiej i Hiszpanii. Umowy podpisane z ponad 250 interesariuszami Uczelni (instytucjami, placówkami medycznymi, kancelariami prawnymi, przedsiębiorstwami itd.) dają wszystkim studentom możliwości odbycia wartościowych praktyk zawodowych.

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach opiera swój rozwój przede wszystkim na środkach własnych (nie korzysta z dotacji państwowych). Odnosi znaczące sukcesy w korzystaniu z programów naukowych i edukacyjnych Unii Europejskiej. Podsumowanie funduszy pozyskanych od 2009 do 2016 roku przez Biuro Pozyskiwania Środków Zewnętrznych dało niebagatelną kwotę ponad 18 milionów złotych. Realizowane projekty dotyczyły przede wszystkim podniesienia kompetencji zawodowych studentów i absolwentów, dokształcania kadry naukowo-dydaktycznej, testowania nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i informatycznych, przygotowania do egzaminów aplikacyjnych.

Aby dotrzymać tempa zmianom zachodzącym w gospodarce i odpowiedzieć na oczekiwania studentów, Uczelnia prowadzi stały monitoring procesów zachodzących w sferze oświaty i edukacji oraz na rynku pracy; współpracuje z wieloma partnerami społecznymi, między innymi organami samorządu terytorialnego, szkołami ponadgimnazjalnymi, ośrodkami metodycznymi, instytucjami rynku pracy, przedsiębiorstwami itp. Angażuje się w przedsięwzięcia, których celem jest podniesienie jakości i innowacyjności kształcenia.