Władzom gminy Chęciny bardzo bliska idea kształtowania bezpiecznych przestrzeni i bezpieczeństwo mieszkańców. Działalność Gminy Chęciny na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, zgodnie z zakresem zadań wynikających z Ustawy z dn. 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, było tematem zajęć studentów II roku, kierunku BW, z Burmistrzem Chęcin P. mgr. inż. Robertem Jaworskim.

bw1

Oprócz omówienia działalności gminy na rzecz bezpieczeństwa w podstawowych segmentach jak, remonty, budowa, gminnych dróg i ulic, organizacji ruchu drogowego, rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, oczyszczania ścieków, utrzymania czystości i porządku, poruszono szereg innych działań w zakresie kształtowania bezpiecznych i przyjaznych przestrzeni w obszarach gminy.

bw2

W kwestii planowania przestrzennego studenci z dużym zainteresowaniem wysłuchali wystąpienia P. Burmistrza odnośnie kierunków zmian w strukturze przestrzennej gminy a zwłaszcza w przeznaczaniu terenów pod zabudowę indywidualną w ramach realizacji przyjętych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które w pełni uwzględniają przy tym , ochronę środowiska ,zabytków, bogatych w gminie zasobów przyrody i krajobrazu kulturowego.

bw3

Walory przyrodniczo - krajobrazowe wydzielonych terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługi rekreacyjno – hotelowe, przyciągają nowych mieszkańców i inwestorów, co gminie przysparza pozyskiwanie środków na dalszy rozwój.

Ważnym zadaniem dla gminy w 2018 roku w obszarze kształtowania bezpiecznych przestrzeni będzie rozpoczęcie prac przy tworzeniu Chęcińskiego Parku Miejskiego z atrakcyjnym wyposażeniem o wysokich walorach estetyki i wytrzymałości rozwiązań przyjętych dla użytkownika w każdym wieku. Powstanie nowoczesny plac zabaw, skatepark, siłownia zewnętrzna , oczko wodne z kładką i ogród z różnorodnością zieleni . Obiekt ten będzie w pełni monitorowany.

Przez teren gminy Chęciny przebiega szereg turystycznych szlaków rowerowych, lecz w zakresie rozwoju ścieżek rowerowych w gminie jest jeszcze dużo do zrobienia. Obecnie trwa inwestycja w wyniku której powstanie ok. 11 km tras rowerowych do 2019 roku. W planach są dalsze, czego efektem winno być około 23 km długości sieci dróg rowerowych do 2021 roku. Na terenie gminy funkcjonuje wypożyczalni rowerów. W zasobach wypożyczalni jest 20 rowerów firmy Giant oraz kaski i foteliki dziecięce.

Ważną funkcję w zaspokajaniu potrzeb kulturalnych i sportowych mieszkańców gminy, spełnia hala widowiskowo – sportowa „Pod Basztami” z nowoczesnymi rozwiązaniami przestrzenno - funkcjonalnymi. Chala przystosowana jest również dla osób niepełnosprawnych. Obiekt wyposażony jest w salę fitness, siłownię z salą cardio oraz boisko do piłki ręcznej i kort tenisowy.

W kontekście zapewnienia bezpieczeństwa publicznego mieszkańców, podkreślenia wymaga fakt, że hala sportowa objęta jest monitoringiem wizyjnym tak jak inne miejsca i obiekty infrastruktury gminnej, tj. centrum Chęcin , oba rynki wraz z ul. Łokietka , budynki użyteczności publicznej – UMiG w Chęcinach, Zakład gospodarki Komunalnej, remizy strażackie w Wolicy i Łukowej, szkoły gminne oraz ośrodek zdrowia.

Za istotny element kształtowania przyjaznej przestrzeni , studenci uznali wdrażane w gminie Chęciny tzw. niskiego (bocznego) oświetlenie ulic co stwarza specyficzny i estetyczny efekt wizualny i odpowiedni klimat. Niektórzy żartowali czy walory tego oświetlenia , ten klimat, są zamierzonymi działaniami p. Burmistrza Jaworskiego na rzecz efektów demograficznych „programu 5oo+” …

W zakresie gospodarki odpadami i selektywnej zbiórki odpadów Pan Burmistrz z ubolewaniem odniósł się do wielu nie pożądanych zachowań , zwłaszcza młodych ludzi , którzy w nieodpowiedni sposób pozbywają się odpadów. Apelując do studentów o proekologiczne postawy, wskazał na prowadzoną edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży w chęcińskich szkołach m.in. nt. znaczenia selektywnej zbiórki odpadów dla ochrony środowiska. Przykładem coroczna akcja „Sprzątanie świata”.

W działalności na rzecz ochrony zdrowia, oprócz dobrych opinii mieszkańców o placówkach opieki zdrowotnej w gminie, należy wymienić promocje zdrowia - zakup szczepionek przeciwko grypie dla wszystkich osób powyżej 65 roku życia.

Działalność gminy w obszarze prowadzonej polityki społecznej, zwłaszcza w prawidłowym rozdziale środków pomocowych oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, na dziś jest potrzebą i największym wyzwaniem dla pracowników UM i G w Chęcinach.

W spotkaniu ze studentami WSEPiNM, Pan Burmistrz R. Jaworski z najwyższy m uznaniem ocenił zdolność bojową i organizacyjną oraz wyposażenie jednostek Straży Pożarnej w gminie, co tylko dobrze może świadczyć o ochronie mieszkańców, w tym segmencie bezpieczeństwa.

Istotnym elementem w zapewnieniu bezpieczeństwa społeczności lokalnych jest współdziałanie władz gminnych z Policją. Warunki techniczne Komisariatu Policji w Chęcinach odbiegają daleko, delikatnie mówiąc, od norm europejskich. Sytuacja ta nie koresponduje z zamierzeniami obecnej władzy przywracania Komisariatów Policji w każdej gminie. Komisariat Policji w Chęcinach pełni funkcje międzygminną a na poprawę warunków pracy Policji w gminie, mieszkańcy i policjanci mogą liczyć dopiero w 2020 roku.

Zajęcia z Panem Burmistrzem gminy Chęciny, studenci II roku Kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne WSEPiNM w Kielcach uznali za bardzo ciekawe i pouczające. Głos praktyka zarządzającego przez wiele lat gminą , w tym bezpieczeństwem obywateli to cenny przekaz.

PANIE BURMISTRZU, DZIĘKUJEMY.