Żyjemy teraz w genialnych czasach, bo jak nigdy ludzie zdali sobie sprawę, że aby ulepszyć świat, trzeba najpierw ulepszyć samego siebie. 

zic20

To jest dla nas ogromna szansa, bo wyłącznie od naszej pracy nad sobą zależy to, jak będzie wyglądać nasza przyszłość, a poprzez cierpliwość, wytrwałość i ciężką pracę nad sobą możemy stać się skutecznym liderem, zarządzać, a nie rządzić, motywować innych do działania i osiągać własne cele.

dr Magdalena Rycerz-Fiuk - wykładowca akademicki, trener rozwoju osobistego

Otwarcie kierunku Zarządzanie i coaching okazało się dla Uczelni ogromnym sukcesem. Zgodnie z oczekiwaniami na studia I-ego stopnia zapisali się nie tylko maturzyści, dla których studia kojarzą się nie tylko z nauką, ale również z rozwojem osobistym oraz kształtowaniem ich osobowości podczas studiów, ale również dojrzali pracownicy firm, będący na dobrej drodze do awansu zawodowego, oraz tacy, którzy mimo iż zajmują stanowiska kierownicze lub menadżerskie, chcą skutecznie nauczyć się w praktyczny sposób zarządzać zasobami ludzkimi oraz zarządzać personelem poprzez coaching.

zic21

Ogromne zainteresowanie studiami pierwszego stopnia przyspieszyło naszą decyzję o utworzeniu drugiego stopnia studiów na kierunku Zarządzanie i coaching, nie tylko dla studentów tegoż kierunku, ale również studentów innych kierunków tj. Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Administracja publiczna i innych. Chcieliśmy studentom różnych kierunków dać możliwość rozwoju osobistego podczas studiów.

zic24Wykłady, ale przede wszystkim zajęcia praktyczne prowadzone są przez specjalistów zarządzania, trenerów biznesu, pracowników znanych korporacji oraz właścicieli własnych przedsiębiorstw oraz firm szkoleniowych, coachów Izby Coachingu, czyli organizacji reprezentującej interesy środowiska coachingowego w Polsce.

 

        Studia drugiego stopnia są naturalną kontynuacją procesu kształcenia pozwalającą na zwiększenie kompetencji na wymagającym rynku pracy. Stanowią również możliwość dalszego rozwoju osobistego studenta i wykorzystywania zdobytej wiedzy w sposób praktyczny oraz udoskonalania narzędzi komunikacyjnych poznanych na pierwszym etapie studiów.

Absolwenci II stopnia studiów na kierunku Zarządzanie i coaching, obok ugruntowania wiedzy wynikającej z wcześniejszej realizacji procesu dydaktycznego na studiach licencjackich ukształtują wiedzę oraz umiejętności w zakresie: samodzielnego rozwiązywania problemów, przygotowania i realizacji oraz weryfikacji różnych projektów, a także praktycznego posługiwania się narzędziami komunikacyjnymi. Będą podejmować profesjonalne dyskusje i prezentować własne sądy w zakresie wybranych problemów. Ponadto nabiorą biegłości w jednej z dwóch oferowanych przez Uczelnię specjalności w ramach studiów II stopnia tj., Zarządzanie współczesną organizacją oraz Coaching biznesowy.

zic24Będą przygotowani do szybkiego adaptowania się do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości z uwagi na wszechstronnie zaprojektowane kształcenie z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz rozwoju osobistego.

Kierunek adresowany jest do osób, które ukończyły już studia na poziomie licencjackim i są zainteresowane relacjami między ludźmi i zdobywaniem kompetencji w dziedzinie human resources i management.

Absolwenci kierunku Zarządzanie i coaching dowiedzą się jak tworzyć zintegrowane zespoły pracowników, planować indywidualne kariery zawodowe, dokonywać podziału zadań i rozwijać potencjał pracowników. Zapoznani zostaną ze strategiami tworzenia sprawnego systemu komunikacyjnego w przedsiębiorstwie, zarówno komunikacji wewnętrznej jak i zewnętrznej.

zic25Absolwenci kierunku otrzymają dyplom ukończenia studiów magisterskich.

Ważnym atutem studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie i coaching jest uzyskanie przez studentów nie tylko wiedzy, ale przede wszystkim umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych, które jak podkreślają pracodawcy, są dla nich najważniejsze przy podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu absolwenta.

Ciekawa oferta treści programowych i różnorodnych form kształcenia umożliwia nabycie umiejętności posługiwania się metodami i technikami kadrowymi oraz sprzyja rozwinięciu potencjału. Praktyczna forma zajęć, poparta analizą przypadków polskich przedsiębiorstw ma na celu wykształcenie podstawowego warsztatu menadżera personalnego.

Dzięki wiedzy z zakresu coachingu studenci w trakcie studiów mają możliwość indywidualnej diagnozy własnego „ja” oraz szanse na rozwój potencjału pod okiem coacha lub trenera (spotkania grupowe i indywidualne, diagnoza oparta na testach i assessement center). Celem tych działań jest rozwój studenta i zaplanowanie mu ścieżki kariery adekwatnej do jego mocnych i słabych stron.

zic27Student zgłębi wiedzę o rynku pracy i sposobach jego badania, rozwoju zawodowym pracowników i planowaniu kariery swojej oraz innych. Zdobędzie kompetencje niezbędne do skutecznej rekrutacji i selekcji pracowników, skutecznego treningu i coachingu.

Pozna arkana współczesnych organizacji. Zdobędzie wiedzę o zachowaniach ludzkich w świecie biznesu, tajnikach przywództwa i kierowania w instytucjach. Nauczy się, jak skutecznie prowadzić szkolenia pracowników i efektywnie dokonywać ich oceny, oraz jak diagnozować sytuację w organizacji i ją zmieniać. Pogłębi swoją wiedzę na temat rynku pracy i nowych technologii wykorzystywanych resources.

zic28Specjalność Zarządzanie współczesną organizacją oferuje studentom możliwość opanowanie szerokiej specjalistycznej wiedzy i umiejętności koniecznych do sprawnego, skutecznego, a zarazem nowoczesnego zarządzania różnego typu organizacjami bez względu na rodzaj działalności biznesowej, formę organizacyjno-prawną, formę własności czy też wielkość.

Moduł Zarządzanie współczesną organizacją koncentruje się na wiedzy o współczesnej organizacji i na człowieku jako podmiocie tworzącym struktury w zakresie realizacji procesów zarządczych w organizacjach biznesowych i instytucjach na wszystkich poziomach zarządzania w różnych obszarach funkcjonowania organizacji, w wymiarze krajowym i międzynarodowym.

zic29Studenci zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje do kierowania organizacjami, które muszą zmierzyć się ze współczesnymi problemami, jakie funkcjonują w szeroko rozumianym otoczeniu, który funkcjonuje w nowych modelach gospodarki, ale także kształtowaniu zjawisk społecznych w zarządzaniu organizacją dotyczących np. dominacji nowych technologii komunikowania, modeli prowadzenia biznesu, zróżnicowania kulturowego zespołów pracowniczych oraz praw człowieka w środowisku w którym funkcjonuje oraz jego ochrony.

Moduł Coaching biznesowy skierowany jest do studentów, którzy zastanawiają się jak poszerzyć swoje kompetencje i zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku pracy.

Specjalność daje możliwość poszerzenia swoich kompetencji o kolejne nisze rynkowe. Przygotowuje do pracy w coachingu biznesowym, ale również doradztwie zawodowym, rekrutacji oraz HR, szczególnie w obszarach związanych z wyborem i szkoleniem pracowników.

Zajęcia prowadzone są przez wykładowców - praktyków, którzy przekazują słuchaczom najbardziej bieżącą wiedzę dotyczącą technik i narzędzi coachingu.

Specjalizacja przygotowana z myślą o osobach, które chcą rozwijać kompetencje coachingowe m.in. poprzez symulacje coachingowe, sesje z klientem, superwizję grupową i indywidualną, własną praktykę coachingową. 

zic30Moduł ten jest więc skoncentrowany na tzw. „miękkich” aspektach zarządzania oraz pracy metodą coachingową. W ramach kierunku położono nacisk przede wszystkim na rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych studentów. W module coaching biznesowy proponujemy rozszerzoną wiedzę na temat coachingu oraz jego wykorzystywania w środowisku biznesowym. W odróżnieniu jednak od klasycznych kierunków akademickich, tutaj profilujemy treści tak, by były one jak najbardziej użyteczne w praktyce zawodowej. Z jednej strony wyposażamy w wiedzę coachingową, z drugiej dajemy nowoczesne narzędzia komunikacyjne, by ją aplikować w codziennej pracy, poznać siebie i być skutecznym menadżerem lub liderem grupy, a także poznać innych, by móc skutecznie budować zespoły, współpracować w grupie i zarządzać organizacją.