SMART to akronim opisujący cechy, które powinien spełniać dobrze sformułowany cel. Jako narzędzie coachingowe zwiększa szansę na realizację zamierzeń, gdyż pozwala na precyzyjne ich określenie. Jest też jedną z metod pracy, którą poznają studenci Zarządzania i coachingu Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.

zic 2

Sam zaś kierunek również można ująć w kategoriach SMART, gdyż dla studentów ZiC ukończenie studiów to istotny cel w ich karierze zawodowej. Trzy lata temu Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach uzyskała zgodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do prowadzenia innowacyjnego kierunku Zarządzanie i coaching. W roku akademickim 2017/2018 mury Uczelni opuścili pierwsi absolwenci. Dla wielu z nich był to czas odkrywania swojego potencjału, możliwości i silnych stron. Od października nowi studenci rozpoczną naukę stawiając sobie cel ukończenia studiów zgodnie z metodą SMART.

zic 1

S jak Sprecyzowany - Kierunek Zarządzanie i coaching na WSEPiNM ma bardzo precyzyjnie określony program kształcenia. Jako kierunek praktyczny stawia na zajęcia, w ramach których studenci mogą nabywać konkretnych umiejętności takich jak: zarządzanie czasem, praca zespołowa, autoprezentacja. Możliwość brania udziału w zajęciach praktycznych i ćwiczeniach pozwala studentom „na własnej skórze” sprawdzić skuteczność stosowanych metod, symulacji czy narzędzi coachingowych, tym samym wzbogacając ich własny warsztat pracy coacha.

M jak Mierzalny - Zdobywane podczas studiów: wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne są weryfikowane, nie tylko podczas sesji egzaminacyjnej, ale także w trakcie realizacji obowiązkowych cztero-etapowych studenckich praktyk zawodowych odbywanych od drugiego semestru. Podczas nich studenci muszą wykazać się w praktyce zdobytymi efektami kształcenia, a tym samym sprawdzić się na danym stanowisku. Praktyki pozwalają studentom także określić jakie zasoby powinni w sobie rozwinąć, by lepiej odnajdywać się w przyszłości na rynku pracy.  

A jak Atrakcyjny-Ambitny - Niewątpliwie bycie coachem w dzisiejszych czasach to atrakcyjny zawód, dający dużo satysfakcji i niosący pożytek innym, jeśli ma się wystarczającą wiedzę i umiejętności, by sprostać wyzwaniom swoich klientów. Coaching to metoda pracy z drugim człowiekiem polegająca na stawianiu pytań, wymagająca umiejętności komunikacyjnych, podejmowania decyzji, zarządzania czasem, a dająca możliwości efektywniejszego poszukiwania właściwych odpowiedzi.  

R jak Realistyczny - Program studiów został tak przygotowany, by odpowiadał na zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy, by wyposażał studenta w niezbędną wiedzę i umiejętności, by spełniał wymaganie stawiane pracownikom XXI wieku, czyli pozwolił im nabyć umiejętności miękkich, stanowiących współcześnie wymóg.  

T jak Terminowy - Choć dziś w WSEPiNM studia Zarządzanie i coaching trwają trzy lata i kończy je egzamin licencjacki, to w planach jest uruchomienie drugiego stopnia studiów. Starania pracowników Wydziału Nauk Społecznych doprowadziły do przygotowania i złożenia wniosku aplikacyjnego, a obecnie oczekujemy na podjęcie decyzji przez Polską Komisję Akredytacyjną. Mamy jasno sprecyzowany cel i z nadzieją patrzymy w przyszłość, chcemy, by studenci naszego kierunku ZiC, po pięciu latach studiowania w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach mogli tytułować się magistrami Zarządzania i coachingu. Idealny cel zgodnie z metodą SMART.

 

Mgr Katarzyna Lipska