Internet i nowoczesne technologie cyfrowe zmieniły współczesny świat. Spowodowały prawdziwą rewolucję w sposobach i tempie komunikowania się, wymianie i upowszechnianiu informacji, wiedzy, kultury, wzorów zachowań, innowacji, itp. Nowe technologie odmieniły oblicze gospodarki, edukacji, nauki, rozrywki, wytworzyły nowe kategorie potrzeb i nowe formy ich zaspokajania. Rewolucja technologiczna – jak każda rewolucja – obok skutków pozytywnych przyniosła również szkody i zagrożenia.

uczen w cyfr swiecie

Zarówno ciemne jak i jasne strony cywilizacji cyfrowej i ich wpływ na edukację i wychowanie młodego pokoleniu były przedmiotem konferencji „Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie”, która odbyła się 20 listopada w siedzibie Wyższej Szkoły Prawa i Nauki Medycznych w Kielcach.

Tematyka konferencji obejmowała takie zagadnienia jak – formy aktywności uczniów w Internecie, zagrożenia internetowe i sposoby reagowania na nie, profilaktyka i formy pomoc w przypadkach zagrożeń online, podnoszenie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży, wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi informatycznych w procesie nauczania i wychowania. Wspólnym mianownikiem wykładów i prezentacji, w których wzięło udział prawie dwustu nauczycieli, pedagogów, psychologów i wychowawców ze szkół i instytucji oświatowych regionu świętokrzyskiego, był natomiast problem roli jaką powinien pełnić nauczyciel w bezpiecznym i efektywnym prowadzeniu młodych ludzi przez cyfrowy świat.

Organizatorem konferencji było Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzy Państwowy Instytut Badawczy NASK i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, we współpracy z Wyższą Szkołą Ekonomii, Prawa i Nauki Medycznych w Kielcach. Partnerami wydarzenia byli – Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach.

/wlo-do/