-->

Zdj PodyplomówkaNasza Uczelnia prężnie rozwija się w każdym możliwym kierunku, aby dostosować się do zapotrzebowania rynku pracy oraz sprostać oczekiwaniom naszym przyszłym studentom. Cała kadra dydaktyczna dba o wysoki poziom panujący na Uczelni oraz pilnuje aby wszystko było organizowane z odpowiednią dokładnością i sumiennością. Wśród bogate oferty kształcenia Nasza Uczelnia może pochwalić się również dużą ilością oferowanych kierunków podyplomowych. 


Wśród bogate oferty kształcenia Nasza Uczelnia może pochwalić się również dużą ilością oferowanych kierunków podyplomowych. Studia Podyplomowe przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia wyższe i otrzymały tytuł licencjata, inżyniera lub magistra. Jest to warunek przyjęcia na Studia Podyplomowe w WSEPiNM. Jest to świetne rozwiązanie dla osób, które w stosunkowo krótkim czasie chcą poszerzyć swoje kwalifikacje i umiejętności.
Uczelnia wśród swojej bogatej oferty posiada ponad 20 kierunków studiów podyplomowych, które można znaleźć na Naszej stronie internetowej. Dzięki skrupulatnej pracy Dziekana Studiów Podyplomowych- dr Łukasz Baratyński możemy z dumą ogłosić, że do tego licznego grona podczas najbliższej rekrutacji w czerwcu tego roku dołączy, aż 5 nowych kierunków podyplomowych. Takich jak:

1.AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA ZARZĄDCZA W SEKTORZE PUBLICZNYM
Cel i charakterystyka studiów
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów, zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przed nowoczesną administracją w obszarze audytu i kontroli zarządczej.Studia pozwalają poznać i zrozumieć wymagania stawiane przez ustawę o finansach publicznych dla audytora wewnętrznego oraz w zakresie organizacji systemu kontroli zarządczej.
Adresaci studiów
Studia podyplomowe kierowane są do pracowników oraz osób planujących karierę zawodową w jednostkach sektora finansów publicznych, osób odpowiedzialnych za skuteczne wdrożenie i monitorowanie stanu kontroli zarządczej, w tym za zarządzanie ryzykiem, audytorów wewnętrznych i kontrolerów.
Czas trwania studiów
Studia trwają dwa semestry. Program obejmuje łącznie 180 godzin zajęć dydaktycznych

2. RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA I FINANSE PUBLICZNE
Cel i charakterystyka studiów
Celem studiów jest przekazanie aktualnej i praktycznej wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych, wyrobienie praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, sporządzaniem sprawozdań budżetowych i finansowych, decyzjami finansowymi i przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych. W programie studiów uwzględniono także wybrane zagadnienia w zakresie działalności jednostek publicznych, w tym m.in. związane z nadzorem nad podległymi jednostkami, analizą finansową i zamówieniami publicznymi.
Adresaci studiów
Studia są skierowane do kandydatów i początkujących pracowników działów księgowych i finansowych jednostek sektora finansów publicznych.Ukończenie studiów pozwoli na podwyższenie ich kwalifikacji zawodowych oraz uzyskanie niezbędnych kompetencji do wykonywania pracy.
Czas trwania studiów
Studia trwają dwa semestry. Program obejmuje łącznie 180 godzin zajęć dydaktycznych

3. RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING DLA MENEDŻERÓW
Cel i charakterystyka studiów
Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy z teorii i nowoczesnej praktyki zarządzania oraz rachunkowości, a także wskazanie powiązań między różnymi obszarami zarządzania a rachunkowością i finansami przedsiębiorstwaGłównym założeniem programowym studiów jest, aby słuchacze potrafili wdrożyć i zapewnić funkcjonowanie w przedsiębiorstwie systemu controllingu, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych, zintegrować działania poszczególnych komórek organizacyjnych i zarządzać zespołem pracowników zaangażowanych w prowadzenie rachunkowości zarządczej i controllingu, moderować prace zmierzające do poprawy wydajności, produktywności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa.
Adresaci studiów
Studia są skierowane do aktualnych i przyszłych menedżerów średniego i wyższego szczebla w przedsiębiorstwach i organizacjach, zarówno nieposiadających wykształcenia ekonomicznego, jak również pragnących poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje w obszarze rachunkowości zarządczej i controllingu.
Czas trwania studiów
Studia trwają dwa semestry. Program obejmuje łącznie 180 godzin zajęć dydaktycznych

4. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
Cel i charakterystyka studiów
Aktualnie przedsięwzięcia realizowane w przedsiębiorstwie niejednokrotnie wykraczają poza standardowe czynności wykonywane przez poszczególne działy firmy. Takie działania jak reorganizacja przedsiębiorstwa, reorganizacja działu, wdrożenie nowego oprogramowania, opracowanie nowego produktu, zakup niektórych środków trwałych, inwestycje, działalność B+R, rozbudowa magazynu, budowa nowych budynków, często wymagają stworzenia zespołu zrzeszającego wielu specjalistów. Prawdopodobieństwo zaistnienia konieczności sięgnięcia po zaawansowane procedury zarządzania projektami w praktycznie każdej jednostce wzrasta z roku na rok i jest konsekwencją złożoności procesów rozwoju gospodarki.
Adresaci studiów
Studia stanowią niezbędną podstawę teoretyczną dla osób zawodowo zaangażowanych w realizację różnych przedsięwzięć. Idealne dla przyszłych i rozpoczynających swoją karierę kierowników projektów, przydatne także dla członków zespołów projektowych.
Czas trwania studiów
Studia trwają dwa semestry. Program obejmuje łącznie 180 godzin zajęć dydaktycznych

Mamy nadzieje, że nowości, które postanowiliśmy wprowadzić na Uczelni spotkają się z dużym zainteresowaniem z Państwa strony i w kolejnym roku będziemy mogli pochwalić się gronem absolwentów nowych kierunków studiów na Naszej Uczelni. Szczegółowe informacje można uzyskać na Naszej stronie internetowej bądź telefonicznie bliżej terminu rekrutacji. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych w czerwcu na nowy nabór roku akademickiego 2020/2021.
Kamil Rębosz