OSCE 1W  Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej Nauk  WSEPiNM w Kielcach, po raz pierwszy został przeprowadzony  egzamin praktyczny OSCE (Objective Structured Clinical Examination - Obiektywny strukturyzowany egzamin kliniczny). Celem egzaminu była ocena efektów kształcenia w zakresie umiejętności praktycznych, stanowiących podstawowe umiejętności zawodowe  pielęgniarki.

 

OSCE 4Do egzaminu  przystąpili studenci drugiego roku pielęgniarstwa, którzy musieli wykonać wybrane zadania realizowanie w symulowanych warunkach podczas ćwiczeń w pierwszym, drugim  i trzecim semestrze w ramach przedmiotu Podstawy Pielęgniarstwa

 Na potrzeby egzaminu przygotowano 4 stacje wyposażone w fantomy, trenażery oraz sprzęt  umożliwiający  wykonanie określonych w zadaniach umiejętności technicznych. Oceniano także tzw. umiejętności miękkie czyli komunikowanie się z pacjentem i w celu dopełnienia formalności,  m.in. zapytanie pacjenta o zgodę na wykonanie  zabiegu.  Czas pobytu studenta na jednej stacji wynosił 10 min, wszyscy rozwiązywali zadania w jednakowym dla wszystkich stacji przedziale czasowym.

Studenci zdający egzamin OSCE, byli oceniani za pomocą list kontrolnych (Check - list), co umożliwia uzyskanie porównywalnych wyników. Zastosowanie identycznych kryteriów, jest podstawą obiektywnego i sprawiedliwego sprawdzenia umiejętności  praktycznych zdobytych podczas zajęć. Check- listy zostały  opracowane przez zespół wykładowców kierunku pielęgniarstwo, którzy już od momentu rozpoczęcia zajęć ze studentami przygotowywali ich do tego egzaminu, wykorzystując listy kontrolne do zaliczeń większości umiejętności w ramach przedmiotu Podstawy Pielęgniarstwa.

OSCE 6OSCE 3Komisja egzaminacyjna składała sie z 6 egzaminatorów, do każdej stacji przypisany był jeden egzaminator, którzy używając standaryzowanego narzędzia sprawdzali stopień poprawności wykonania zadania. Nad prawidłowym przebiegiem egzaminu czuwał koordynator. Egzamin przebiegał w dwóch 6 godzinnych turach,  z których każda kończyła się debriefingiem, podczas którego studenci uzyskali informacje o uzyskanej punktacji i wynikach.

Studenci przystępując do egzaminu przygotowywali się tak, jak do pracy w warunkach szpitalnych, czyli obowiązywało ich umundurowanie, identyfikator i zmienne obuwie.

Nowoczesne Monoprofilowe Centrum Symulacji w naszej Uczelni uroczyście otwarto 23 maja 2019 r. Szkoła znalazła się pośród 35 placówek, które otrzymały dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia na utworzenie Centrum. Uczelnia otrzymała na organizację i wyposażenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych 2 599 478 złotych. Przyznany budżet umożliwił adaptację powierzchni ponad 800 metrów kwadratowych. W Centrum zostały utworzone specjalistyczne pracownie między innymi: sala opieki pielęgniarskiej wysokiej wierności z pomieszczeniem kontrolnym, sale egzaminacyjne OSCE,  które umożliwiają ocenę umiejętności studenta w symulowanych warunkach, w sposób obiektywny i wystandaryzowany, sala umiejętności pielęgniarskich i umiejętności technicznych, sala symulacji z zakresu ALS i sala symulacji z zakresu BLS z pomieszczeniem kontrolnym czy pomieszczenie do Debriefingu.

OSCE 2OSCE 5Nowoczesne Centrum zostało wyposażone w aparaturę medyczną i wszystkie niezbędne urządzenia, spełniające wymogi tego typu ośrodków. Na jego wyposażeniu znajdują się zaawansowane fantomy, symulatory dorosłych, dzieci, niemowląt czy trenażery. Zajęcia praktyczne  prowadzone w warunkach symulowanych w sali opieki pielęgniarskiej wysokiej wierności w oparciu o scenariusze kliniczne z zakresu pielęgniarstwa, zwiększają bezpieczeństwo studentów i pacjentów oraz pozwalają uniknąć wielu problemów natury etycznej, moralnej czy prawnej.

Sale symulacji wysokiej wierności są wyposażone w pomieszczenia sterowni dają  możliwość przeprowadzenia debriefingu po skończonej symulacji według zaplanowanego scenariusza.

Prace na rzecz Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych zostały wykonane przez firmę Remontowo-Budowlaną „Efekt” Marcin Skuciński, Pracownię Stolarską Karol Banasik, sprzęt dostarczony został przez firmę Laerdal Medical Poland Sp. z o.o.

 

Tomasz Górski