W dniach 20 – 21.12.2019 r. w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego została przeprowadzona prze Polską Komisję Akredytacyjną wizytacja na kierunku kosmetologia. Kontrola ta dotyczyła studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku kosmetologia. Podczas dwudniowej kontroli odbyło się spotkanie zespołu oceniającego z władzami uczelni oraz jednostką organizacyjną prowadzącą oceniany kierunek studiów, w celu przedstawienia szczegółowego haromonogramu wizytacji.

KierunekK

Decyzja dostępna jest tutaj

Państwowa Komisja Akredytacyjna prowadziła następujące czynności:
- oceniała spełnienie kryteriów ogólnych określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej,
- oceniała spełnienie kryteriów szczegółowych stanowiących załącznik nr 2 do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 13 grudnia 2018 r.,
- hospitowała zajęcia,
- wizytowała uczelnianą bazę dydaktyczną wykorzystywaną do realizacji zajęć praktycznych oraz bibliotekę uczelni,
- spotkała się z nauczycielami akademickimi prowadzącymi zajęcia na ocenianym kierunku studiów w celu przedyskutowania oceny realizacji efektów kształcenia oraz działań zmierzających do doskonalenia programu kształcenia, planów rozwoju kierunku wsparcia udzielanego przez uczelnię w rozwoju naukowym i zawodowym nauczycieli akademickich oraz pogłębianiu ich kompetencji dydaktycznych,
- spotkała się z samorządem studenckim
Po wnikliwej analizie, nastąpiło spotkanie z władzami uczelni w celu posumowania wizytacji i przekazania wstępnych wniosków i zaleceń.
17 września 2020 roku Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało pozytywną ocenę studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku kosmetologia. Kierunek ten otrzymał ocenę pozytywną we wszystkich dziesięciu ocenianych kryteriach.