-->

Panująca od ponad roku pandemia koronawirusa COVID-19 spowodowała pogorszenie sytuacji materialnej wielu studentów, dla których koszty kształcenia stanowią znaczącą część domowych budżetów. Z myślą o osobach, które utraciły w całości lub częściowo źródła dochodu władze WSEPiNM podjęły starania o uzyskanie środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, na wypłatę zapomóg losowych.

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie zapomóg „covidowych” (wraz z załącznikami) drogą elektroniczną w systemie euczelnia.wseip.edu.pl
Po zaakceptowaniu kompletnego wniosku przez pracownika Kwestury student proszony będzie o złożenie wydrukowanego oraz podpisanego wniosku oraz oryginałów dokumentów na stanowisku Kwestury
w Dziekanacie – w uzgodnionych terminach.

Ubiegając się o zapomogę należy złożyć:
• wniosek o przyznanie zapomogi losowej na rok akademicki 2020/2021;
• zlecenie przekazywania świadczeń pomocy materialnej;
• dokumenty potwierdzające zaistniałą sytuację (np. świadectwo pracy, rozwiązanie umowy zlecenie, wpis z CEiDG potwierdzający zawieszenie/likwidację działalności gospodarczej).

Wnioski o przyznanie zapomóg "covidowych", złożone za pomocą środków komunikacji elektronicznej, będą rozpatrywane po otrzymaniu zwiękoszonych środków z Ministerstwa Edukacji i Nauki.