Kierunek Ekonomia na WSEPINM istnieje od 1997 r. Czyli od początku działalności Uczelni na rynku edukacyjnym. To już 24 lata od kiedy przygotowujemy studentów do wykonywania zawodu ekonomisty. Wraz ze zmianą uwarunkowań społeczno-gospodarczych zmienia się specyfika oraz metody realizowanych przedmiotów zarówno na studiach licencjackich jak i magisterskich.

Ekonomia kopia

Wszystkie wprowadzane zmiany dotyczące strategii działania oraz programy kształcenia dotyczące kierunku są poddawane regularnym kontrolom instytucji zewnętrznych zarówno publicznym jak i niepublicznych. Jedną z najważniejszych jest ocena dokonywana przez Polska Komisja Akredytacyjną.
Polska Komisja Akredytacyjna jest instytucją działającą niezależnie na rzecz doskonalenia jakości kształcenia jej ocenie podlegają na tych samych warunkach uczelnie państwowe oraz prywatne. W swoich pracach kieruje się zasadą rzetelności, bezstronności oraz przejrzystości w zakresie 10 podstawowych kryteriów, które obejmują ponad sto różnych wskaźników związanych ze standardami jakości kształcenia.
Samą ocenę przeprowadza wykwalifikowany Zespół ekspertów PKA, Każdy z ekspertów jest odpowiedzialny za dokonanie oceny z danego obszaru realizacji program studiów, dotyczącego np. współpracy międzynarodowej, kwalifikacji kadry akademickiej, realizacji praktyk zawodowych czy wsparcia studentów
w uczeniu się, rozwoju zawodowym oraz społecznym-mówi dr Wiktor Krasa Dziekan WEiZ. Ocenie poddawana jest także jakość prowadzonych zajęć dydaktycznych czy infrastruktura Uczelni .
Procedura Uczelni składa sie z wielu etapów obejmujących przygotowanie Raportu Samooceny , Wizytacji Zespołu Oceniającego oraz Raportu z wizytacji. Następnie następuje ocena. Kierunek Ekonomia był poddany takiej ocenie juz po raz 4.
Eksperci PKA szczególną uwagę zwracali np. na upraktycznienie procesu uczenia oraz współpracy uczelni z firmami i środowiskiem biznesowym - To o tyle ważne, że jest to kierunek tak samo jak w przypadku pozostałych kierunków prowadzonych na Naszym wydziale profilu praktycznym a nie ogólnoakademickim . Jego specyfiką jest wykorzystanie nowoczesnych metod i treści nauczania, w zakresie np. controllingu i rachunkowości czy ekonomiki sektora publicznego. Praktyczna forma zajęć, poparta jest analizą przypadków firm oraz innych podmiotów, które z sukcesem funkcjonują na rynku.