Wprowadzenie do systemu ECTS 

Pakiet informacyjny zawiera podstawowe informacje o Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach oraz studiach prowadzonych na Wydziale Ekonomii Uczelni. Informacje te adresowane są do studentów aktualnie studiujących na tym Wydziale, do kandydatów na studia ekonomiczne oraz do studentów innych Uczelni zamierzających część swoich studiów odbyć w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach.

UCZELNIANY PAKIET INFORMACYJNY ECTS

Co to jest ECTS?

ECTS - The European Credit Transfer System – jest systemem opracowanym przez Komisję Wspólnoty Europejskiej w celu umożliwienia i ułatwienia międzyuczelnianej wymiany studentów, a także ustalenia zasad uznawania części studiów odbytych za granicą lub w innej krajowej uczelni. Dostarcza sposobu pomiaru i oceny wiedzy zdobytej przez studentów. Podstawą ECTS jest wzajemne zaufanie uczelni uczestniczących w wymianie studentów. Jest ono wsparte poprzez wzajemne uznanie zasad, które dotyczą przede wszystkim: sposobu prezentacji informacji o studiach w danej uczelni; zawierania porozumienia między uczelniami, określającego zasady odbywania studiów w obu uczelniach; stosowania punktów kredytowych, oceniających nakład pracy studenta niezbędnej do zaliczenia poszczególnych przedmiotów.
Uczelnie (Wydziały, Instytuty) uczestniczące w wymianie studentów w oparciu o ECTS, są zobowiązane do opracowania odpowiednich informatorów - Pakietów informacyjnych - o studiach, zawierających pełną informację o ofercie dydaktycznej danej jednostki.
ECTS stanowi kodeks sprawdzonych rozwiązań dotyczących uznawania (okresu) studiów. Oznacza to, że okres studiów odbyty w uczelni partnerskiej (w tym egzaminy lub inne formy oceny) zastępuje porównywalny okres studiów w uczelni macierzystej, niezależnie od tego, że treść uzgodnionego programu studiów w uczelni partnerskiej może się różnić od programu w uczelni macierzystej. Podstawą systemu ECTS jest przejrzystość programu studiów i zasad zaliczania zajęć. ECTS ułatwia instytucjom uznawanie osiągnięć studentów w nauce, przez stosowanie punktów ECTS oraz wspólnej skali ocen.
Przewodnik dla użytkowników ECTS (we wszystkich językach UE), instrukcje dotyczące przedstawiania w sieci Web pakietów informacyjnych ECTS oraz ogólne informacje o ECTS są dostępne na stronie Komisji Europejskiej, (w tym adres strony z tekstem przewodnika ECTS).

Punkty kredytowe w ECTS

Punkty kredytowe są przyporządkowane poszczególnym przedmiotom, określają nakład pracy studenta (wykłady, ćwiczenia, laboratoria, projekty, seminaria itp., a także pracę własną w domu lub bibliotece), jaki musi on ponieść, aby uzyskać zaliczenie danego przedmiotu. Nakładowi pracy wymaganemu do zaliczenia semestru przyporządkowano 30 punktów kredytowych (oraz odpowiednio 60 punktów do zaliczenia roku studiów). Przedmiotowi przypisuje się ilość punktów, która odpowiada nakładowi pracy potrzebnemu do zaliczenia danego przedmiotu w stosunku do nakładu pracy niezbędnego do zaliczenia semestru. Punkty kredytowe określają więc względny, a nie bezwzględny nakład pracy studenta do zaliczenia danego przedmiotu.
Uzyskanie przez studenta odpowiedniej ilości punktów kredytowych daje podstawę do zaliczenia semestru (roku) studiów z jednoczesnym zachowaniem skali ocen obowiązującej zgodnie z regulaminem studiów WSEPiNM.

Transfer punktów kredytowych w ECTS

Studenci odbywają studia w innej uczelni na podstawie zawartego wcześniej porozumienia między uczelniami. Porozumienie między macierzystą i goszczącą uczelnią powinno określić okres pobytu oraz grupę przedmiotów realizowanych w tym czasie przez studenta. Za zaliczone pomyślnie przedmioty student otrzymuje stopnie oraz odpowiednią liczbę punktów kredytowych. Po powrocie do macierzystej uczelni zaliczone przedmioty i uzyskane za nie punkty będą w pełni uznane i wpisane do rejestru (indeksu) studenta. Student będzie kontynuował studia bez straty czasu (związanego z pobytem) oraz punktów kredytowych.
Studenci mogą uczestniczyć w wymianie, jeśli spełniają warunki uzgodnione przez porozumienie między uczelniami. Studenci nie powinni wnosić dodatkowych opłat w goszczącej uczelni. Na okres pobytu w innej uczelni nie powinno się pozbawiać studenta przysługujących mu stypendiów.
Okres wymiany powinien wynosić od trzech miesięcy do jednego roku. W wymianie mogą uczestniczyć studenci, którzy zaliczyli pierwszy rok studiów.

System ECTS obowiązujący w Uczelni opisany jest w trzech podstawowych dokumentach

Pakiet informacyjny (ang. information package) zawiera informacje na temat uczelni, wydziału/katedry, organizacji i struktury studiów oraz przedmiotów. Pełni rolę przewodnika dla nauczycieli akademickich i studentów uczelni macierzystej, jak również uczelni partnerskich. Oprócz ogólnych informacji o uczelni/wydziale/instytucie, zawiera dane szczegółowe nt. kalendarza akademickiego, planów i programów studiów (tu przede wszystkim programy przedmiotów, formy zajęć, okres ich trwania, wymagania wstępne, sposób oceny, wartości punktowe oraz inne informacje na temat przedmiotów wchodzących w skład oferty dydaktycznej danej jednostki). Pakiet informacyjny, aktualizowany każdego roku, jest dostępny w formie tradycyjnej oraz elektronicznej.


Porozumienie o programie zajęć (ang. learning agreement), to umowa trójstronna pomiędzy studentem, a uczelniami – macierzystą i partnerską, przygotowana przed rozpoczęciem przez studenta okresu studiów w uczelni partnerskiej. Umowa zobowiązuje studenta do zrealizowania określonego umową programu zajęć, uczelnię przyjmującą do zapewnienia studentowi udziału w wymienionych w porozumieniu zajęciach, a uczelnię macierzystą do uznania zaliczonych przedmiotów według uzgodnionej punktacji i skali ocen. Pobierz dokument

Wykaz zaliczeń (ang. transcript of records) przedstawia jakościowy i ilościowy opis osiągnięć studenta w nauce. Przygotowuje się go zarówno przed wyjazdem studenta, jak i po zakończeniu okresu studiów w uczelni partnerskiej. W wykazie wymienione są wszystkie przedmioty, w których student uczestniczył, wraz z uzyskaną liczbą punktów i ocenami przyznanymi zgodnie ze skalą stosowaną w danej uczelni oraz w systemie ECTS. Pobierz dokument