W marcu 2020 r., studia na kierunku zarządzanie i coaching (I stopnia) uzyskały pozytywna ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA). Ocena była przeprowadzona przez ekpertów PKA, którzy specjalizują się w relaizacji procesu kształcenia w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości.

Zarządzanie K

Na podstawie złożonych przez Wydział raportów samoooceny oraz przeprowadzonych wizytacji, Prezydium PKA dokonało pozytywnej oceny realizowanego programu studiów, dotyczącego m.in. współpracy miedzynarodowej, kwalifikacji kadry akademickiej, realizacji praktyk zawodowych czy wsparcia studentów w uczeniu się, rozwoju zawodowym oraz społecznym.W trakice dwudniowej wizytacji, zdalnie odbyły się również spotkania z pracownikami i studentami, oraz hospitacja zajęć. Przeprowadzono również wizytacje infrastruktury oraz bazy lokalowej Uczelnii za pomocą transmiji on- line. Eksperci PKA sporo uwagi zwracali np. na upraktycznie procesu uczenia oraz współpracy uczelni z firmami i środowiskiem biznesowym - To o tyle ważne, że jest to kierunek o profilu praktyczny, a nie ogólnoakademickim . Jego specyfiką jest wykorzystanie nowoczesnych metod i treści nauczania, w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz coachingu menedzerskiego. Praktyczna forma zajęć, poparta jest analizą przypadków firm oraz pozostałych podmiotów gospodarczych, które odniosły sukces na rynku.- tłumaczy dr Wiktor Krasa, dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania.
Celem kierunku zarządzanie i coaching jest kształcenie studentów w zakresie zarządzania organizacją i coachingu biznesowego poprzez realizacje treści programowych oraz różnorodnych form kształcenia praktycznego. Opartych na zdobyciu wiedzy, umiejętnościach i kompetencji w zakresie realizacji pożądanych funkcji personalnych w organizacji oraz dodatkowych procesów takich jak: pozyskiwanie, rozwój, ocenianie czy samorealizacji pracowników.

Ciekawa oferta treści programowych i różnorodnych form kształcenia umożliwia również nabycie umiejętności posługiwania się metodami i technikami kadrowymi oraz sprzyja rozwinięciu kompetencji interpersonalnych. Praktyczna forma zajęć, poparta jest analizą przypadków w przedsiębiorstwach, które funkcjonują na rynku w poszczególnych sektorach gospodarki.. Ma na celu wykształcenie podstawowego warsztatu menedżera personalneg. Istotna jest również możliwość przeprowadzania badań naukowych
i publikowania swoich prac. Studenci mogą brać także udział w kongresach naukowych, konferencjach, podczas których mają możliwość poznania osób od lat wpływających na rozwój rynku pracy.
Program studiów koncertuję się nie tylko na wiedzy ale także na zdobywaniu umiejętności przez studentów w zakresie myślenia analitycznego i podejmowania racjonalnych decyzji uwzględniających skutki ekonomiczno-społeczne oraz rozwój kompetencji społecznych, tj.: współpraca, przywództwo, rozwój osobisty oraz dążenie do uczenia się przez całe życie.

Korzyści dla studentów

Dzięki proponowanej ofercie kształcenia student zyska zarówno wysoki poziom wiedzy teoretycznej, jak i praktyczne umiejętności, zdobywając tym samym wysokie kwalifikacje zawodowe, pozwalające sprostać wyzwaniom współczesnej gospodarki. Uczelnia kształtuje i doskonali te umiejętności studentów, które pozwolą im stać się osobami kreatywnymi, przedsiębiorczymi i samodzielnymi, zdolnymi do podejmowania wyzwań, które niesie życie zawodowe i społeczne. Ponieważ przekazywane w czasie studiów treści mają charakter interdyscyplinarny, absolwent charakteryzować się będzie dużą elastycznością i mobilnością, będzie zdolny do podjęcia różnych funkcji menedżerskich w gospodarce i administracji publicznej, tym samym program kształcenia na kierunku Zarządzanie i coaching jest spójny z Misją Uczelni oraz Strategią rozwoju Wydziału Ekonomii i Zarządzania.

Oferta dla absolwentów

Województwo świętokrzyskie ma duży potencjał, aby stać się ważnym ośrodkiem biznesowym, czego efektem będzie wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowanych specjalistów z zakresu kierowania i zarządzania. Brak jest jednak ośrodka kształcącego tego typu kadrę. Biorąc dodatkowo pod uwagę, że województwo cieszy się zainteresowaniem inwestorów i przyciąga kapitał inwestycyjny, konieczne dla dalszego rozwoju regionu i wspierania inwestycji jest zapewnienie wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Województwo świętokrzyskie od dłuższego czasu znajduje się w obrębie zainteresowań inwestorów, zarówno ze względu na potencjał gospodarczy regionu, jak i ośrodki akademickie działające tutaj. Dobrze przygotowana kadra pracowników, to jeden z kluczowych czynników przy ocenie możliwości inwestycyjnych w regionie dokonywany przez firmy.
Dzięki zainteresowaniem absolwentów studiów I stopnia oraz intresariuszy Uczelnia podjęła decyzję o ubieganiu się o możliwość kontynuacji studiów na II stopniu kształcenia ( studia magisterskie) . W 2018 r. Uczelnia uzyskała zgodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na utworzenie II stopnia studiów na kierunku Zarządzanie i coaching ze specjalnościami Zarządzanie współczesną organizacją i Coaching biznesow, które są odpowiedzią na potrzeby lokalnego i krajowego rynku pracy.

Opis specjalności

Wybór specjalności Zarządzanie Zasobami Ludzkimi da studentom możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej na temat zarządzania personelem oraz umiejętności praktyczne konieczne do sprawnego zarządzania zasobami ludzkimi organizacji. Student nauczy się organizować pracę zespołową, kierować zespołami oraz komunikować się i negocjować. Student będzie potrafił rozwiązywać konflikty, stosował różne techniki motywacji, wywierał wpływ, wprowadzał zmiany, zasady budowania i funkcjonowania zespołów.
Absolwent tej specjalności będzie pracował w oparciu o rozwój kapitału ludzkiego przekazując najwyższe standardy moralne i etyczne oraz będzie w pełni świadomy odpowiedzialności zawodowej. Będzie on również posiadał podstawową wiedzę umożliwiającą mu założenie i prowadzenie działalności gospodarczej. Po ukończeniu studiów będzie miał wykształconą potrzebę samokształcenia.

Wybór specjalności Coaching mensdżerski to możliwość posiadania wiedzy teoretycznej i ukształtowania umiejętności praktycznych w zakresie coachingu. Dzięki rozwiniętym umiejętnościom komunikacyjnym, wytrenowanemu zmysłowi obserwacji, umiejętności budowania zaufania i doskonałych relacji, absolwent będzie potrafił wdrożyć proces coachingowy w firmie, zrealizować projekty z zakresu doradztwa personalnego, rekrutacji oraz motywowania pracowników, opracować indywidualne programy szkoleniowe. Będzie przygotowany do realizacji procesu coachingowego w instytucjach publicznych, niepublicznych oraz biznesowych, posiadał umiejętności skutecznego komunikowania się, rozwiązywania konfliktów oraz umiejętność pracy w zespole. Będzie potrafił dopasować narzędzia i metody pracy do potrzeb i osobowości klienta pomagając mu w osiąganiu zamierzonych celów, braniu odpowiedzialności za swój rozwój, pobudzaniu świadomości oraz rozwoju zawodowego i osobistego.

Dodatkowe informacje:

Jakie szanse mają studenci na znalezienie pracy po studiach na tym kierunku?
Na rynku brakuje liderów grup oraz menadżerów, dlatego z jednej strony oferta studiów jest skierowana do osób, które interesują się nowym pojęciem Coachingu, widzą w sobie potencjał i chcieliby się rozwijać na studiach, na których dominuje praktyka. Drugą grupą osób, które chcielibyśmy zachęcić do studiowania, są ludzie, którzy już pracują, ale chcieliby bardziej świadomie kształtować swoją karierę zawodową, osiągnąć awans, zacząć zarządzać personelem, stając się menadżerem grupy.

Absolwenci specjalności będą przygotowani do podjęcia pracy:
• jako specjaliści zawodowo wspierający ludzi w ich karierze zawodowej i rozwoju osobistym,
• jako specjaliści do rozwijania kapitału ludzkiego w organizacji, pracując zarówno w dziale HR, jak i na stanowisku menadżera,
• jako coach i mentor, zarówno w organizacji, jak i prowadząc własną działalność gospodarczą.
Absolwenci kierunku będą przygotowani do pracy na następujących stanowiskach: analityk pracy, doradca personalny, doradca zawodowy, konsultant do spraw kariery, lider, konsultant do spraw kadr, specjalista do spraw zarządzania talentami, specjalista do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr, pracownik do spraw osobowych, pracownik do spraw socjalnych, menadżer.

Dlaczego Coaching?

Coaching od niecałego roku stał się zawodem. Coaching nie jest narzędziem zarządzania, lecz sposobem komunikowania się z pracownikiem. Z jednej strony to nauka pracy z ludźmi, zarządzania nimi, współpracy w grupie, a z drugiej to kierunek, który polega na treningu komunikacji interpersonalnej, treningu asertywności- mówi Magdalena Rycerz-Fiuk.
Coaching dotyczy rozwoju i wykraczania poza aktualny poziom, na którym aktualnie się znajdujemy. Coaching wspiera w realizacji celów, by z rosnącą świadomością i skutecznością reagować na stawiane przez życie wyzwania. Coaching zamienia porażkę w doświadczenie, a przekonania w siłę do działania. Coaching to zmiana.

Jakie możliwości daje coaching?

Zrealizowane cele, jak również sformułowanie nowych celów. Większa satysfakcja
w różnych dziedzinach życia. Pełniejsze korzystanie z naturalnych zdolności i uświadomionego potencjału. Poszerzenie świadomości siebie oraz otoczenia, w jakim działa. Podejmowanie bardziej świadomych decyzji. Usunięcie zarówno wewnętrznych (np. przekonań, nastawień) jak i zewnętrznych przeszkód w realizacji celów. Coaching to przyjmowanie odpowiedzialności za swoją przyszłość, aktywne jej kształtowanie. Celem coachingu jest zmiana i działanie. Najważniejszy jest jednak potencjał studenta, który w swojej pracy jako menadżer będzie potrafił odkrywać kompetencje i potencjał własnych pracowników.