-->

Jedna z najważniejszych nagród gospodarczych w regionie Skrzydła 2014 po raz kolejny została przyzana WSEPINM za kształcenie studentów i rozwój własnej kadry naukowej

19 września 2014 r. w Best Western Grand Hotel w Kielcach wręczyone zostaly Skrzydła 2014 - statuetki najstarszej w regionie świętokrzyskim nagrody gospodarczej. Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych została uhonorowana za kształcenie studentów i rozwój własnej kadry naukowej.

Statuetkę w imieniu Uczelni odbiera dr Wiktor Krasa

Statuetkę w imieniu Uczelni odebrał dr Wiktor Krasa

Laureaci Nagrody Gospodarczej Skrzydła 2014

Laureaci Nagrody Gospodarczej Skrzydła 2014

Przedstawiciele WSEPiNM

WSEPiNM reprezentowali również asystenci i absolwenci Uczelni


Uczelnia systematycznie realizuje swoje strategiczne założenia związane z kształceniem studentów będąc otwarta na potrzeby gospodarcze i społeczne regionu oraz kraju. Ma to swoje odzwierciedlenie w elastyczności oferty kształcenia w zakresie prowadzonych kierunków i specjalności. Rozwój kadry opieramy na dużej grupie zatrudnionych asystentów, którzy od kilku lat systematycznie zasilają grono adiunktów i samodzielnych pracowników nauki.

Misją Uczelni jest kształcenie studentów w celu przygotowania wysoko wykwalifikowanej kadry do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, finansowych, handlowych, w urzędach i instytucjach publicznych, organizacjach pozarządowych oraz placówkach medycznych. Uczelnia kształtuje i doskonali te umiejętności studentów, które pozwolą im stać się osobami kreatywnymi, przedsiębiorczymi i samodzielnymi, zdolnymi do podejmowania wyzwań, jakie niesie życie zawodowe i społeczne. Ważnym składnikiem misji jest również rozwój młodej kadry naukowej oraz prowadzenie działalności naukowej i wydawniczej, uwzględniającej potrzeby zarówno uczelni, jak też potrzeby Kielc i regionu świętokrzyskiego.

Ambicja i głowy pełne pomysłów są atutem studentów poszczególnych Wydziałów, co w połączeniu z doświadczeniem opiekunów współpracujących ze studentami, owocuje licznymi osiągnięciami. Od 15 lat w siedzibie Uczelni odbywa się m.in. Międzyuczelniana Studencka Konferencja Naukowa, która jest okazją do podsumowania wyników pracy studentów działających w koła naukowych oraz w innych organizacjach studenckich. Takie działania stwarzają młodym ludziom możliwość rozwijania sowich zainteresowań, pogłębiania wiedzy i wyjścia poza ramy programów kształcenia. Dla wielu z nich taka działalność jest przepustką do kariery akademickiej, czy uzyskania atrakcyjnego miejsca pracy. Warto podkreślić, że obecnie wśród kadry naukowo-dydaktycznej jest wielu doktorów-absolwentów Uczelni, którzy już po zakończeniu studiów pracowali jako asystenci na poszczególnych Wydziałach.
Ofertę edukacyjną i naukową dla studentów i nauczycieli dydaktycznych wzbogacają również współpraca międzynarodowa z zagranicznymi ośrodkami akademickimi. Od roku 2005 Uczelnia posiada Uniwersytecką Kartę Erasmusa. Na lata 2007 2013 Karta została przyznana w wersji „extended”. Obecnie Uczelnia posiada umowy bilateralne ze szkołami wyższymi w Mittweidzie (Niemcy), Madrycie, Barcelonie i Las Palmas (Hiszpania), Rydze (Łotwa) Kłajpedzie (Litwa), Pradze, Pilźnie i Czeskich Budziejowicach (Czechy), Trenczynie, Martinie i Bratysławie (Słowacja), Kolding (Dania). Szczególnym zainteresowaniem cieszą się studia w Las Palmas (turystyka i rekreacja), Barcelonie (prawo, nauki o zdrowiu), Trenczynie (nauki o zdrowiu) i Pradze (ekonomia, finanse i rachunkowość). 
Oprócz wymiany studentów i pracowników, wspólnych konferencji naukowych i wydawnictw uczelnie te są także partnerami obecnych lub planowanych projektów programu LLP i Erasmus+ (Kolding, Kowno, Czeskie Budziejowice, Pilzno, Praga, Belfast, Freyung, Valencia). Co rok kilkudziesięciu studentów WSEPiNM odbywa w ramach programu Erasmus szkolenia i praktyki zawodowe w Niemczech (Praeha Gruppe – kosmetologia), Grecji (wyspy Morza Śródziemnego – turystyka i rekreacja), Słowacji (uzdrowiska Rajeckie Teplice, Nimnica i Tatrzańska Kotlina – kosmetologia i fizjoterapia), Republice Czeskiej (uzdrowisko Teplice – fizjoterapia) i Hiszpani ( wyspy Kanaryjskie-kierunek turystyka i rekreacja i bezpieczeństwo wewnętrzne).
O początku swojej działalności WSEPiNM realizuje badania naukowe, które finansowano ze środków własnych. Początkowo problematyka badań związana była głównie z zainteresowaniami pracowników naukowo-dydaktycznych, z przygotowywanymi przez nich rozprawami habilitacyjnymi czy doktorskimi; obecnie pozostają one nadal ważną częścią aktywnością naukowej uczelni, obok realizowanych zespołowo programów badawczych finansowanych również ze źródeł zewnętrznych. Dają one możliwość podejmowania nowych przedsięwzięć badawczych oraz pozwalają na angażowanie w większym stopniu młodych pracowników naukowych. Uczelnia , będąc liderem lub partnerem w wielu projektach naukowych, innowacyjnych i pro przedsiębiorczych, zrealizowała projekty o łącznej wartości 14 500 000 zł .
Kształcenie i rozwój kadry w własnej na WSEPiNM obejmuje również organizowanie 
i współorganizowanie konferencji naukowych, a także udział pracowników i studentów uczelni w konferencjach krajowych i zagranicznych. Uczelnia prowadzi własną działalność wydawniczą. Dotychczas nakładem oficyny opublikowano ponad 100 pozycji książkowych, 14 numerów Zeszytu Naukowego oraz 8 numerów Zeszytu Studenckiego. Publikacje są efektem prowadzonych prac naukowo-badawczych oraz konferencji organizowanych przez uczelnię. Dokumentują dorobek pracowników WSEPINM. Stanowią ważne źródło wiedzy oraz pomoc dydaktyczną dla studentów uczelni.