pasek kolorowy region POLSKA www copy

„Dobry staż na start”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8, Poddziałanie 8.5.1 „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU”, realizowanym na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego o numerze RPSW.08.05.01-26-0080/19.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia 40 uczniów (25K, 15M) oraz doskonalenie umiejętności 3 nauczycieli (2K,1M) z Technikum im. W. Grabskiego w Odonowie oraz doposażenie szkoły poprzez realizację:


• kursów zawodowych rozwijających kompetencje kluczowe na rynku pracy dla 100% uczniów w projekcie,
• warsztatów pierwszej pomocy przedmedycznej dla 100% uczniów w projekcie,
• staży u pracodawców dla 100%uczniów w projekcie,
• szkolenie zawodowe dla 3 nauczycieli,
• doposażenia pracowni zawodowych w nowoczesne narzędzia dydaktyczne poprawiające jakość kształcenia praktycznego;

 

Projekt realizowany w Odonowie w okresie: 01.10.2020r. – 31.08.2021r.

Wartość projektu: 363 055,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 344 655,00 zł