Jak wiadomo wszystko co dobre kiedyś się kończy tak i teraz zakończyła się kadencja Władz Samorządu Studenckiego, która trwała dwa lata. Samorząd Studencki odpowiada na uczelni za egzekwowanie prawa wobec studentów, integracji studenckiej oraz reprezentuje ogół studentów uczelni przed władzami i na arenie międzynarodowej. Chociaż może wydawać się to dziwne, to głos studentów ma naprawdę wielką moc w kwestiach ważnych dla funkcjonowania uczelni.

Samorząd 2018

Samorząd Studencki posiada swoich przedstawicieli we wszelkich radach i komisjach uczelnianych w tym również stypendialnych. Od studentów w głównej mierze zależy przyznanie wsparcia materialnego naszym żakom. Ponadto najwyższym i najważniejszym organem w jakim mamy swoich przedstawicieli jest Senat, który jest przewodnim organem decydującym o przyszłych losach uczelni.

            Przez ostatnie dwa lata do 2 listopada 2018r. pod przewodnictwem Alicji Ciszek Samorząd Studencki naszej Alma Mater bardzo się rozwinął i rozsławił Wyższą Szkołę Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych wśród innych samorządowców innych uczelni. Ówczesne władze samorządu w którego skład wchodziły następujące osoby: Przewodnicząca- Alicja Ciszek, Wiceprzewodniczący- Sebastian Pietrala oraz Sekretarz- Kamil Rębosz rzetelnie wykonywały swoje obowiązki związane z zadaniami Samorządu Studenckiego. Z czasem samorząd się rozwijał wchłaniając w swoje struktury nowych działaczy takich jak Paulina Stępień- Sekretarz oraz Karolina Dubiel- Sekretarz. Po pewnym czasie z pewnych przyczyn losowych zmieniła się cała hierarchia, jednak nie odbiło się to na skuteczności działania samorządu.

            Wśród licznych przejawów aktywności samorządu można wymienić między innymi organizowanie co miesięcznych spotkań ze starostami i dziekanami, organizacja imprezy otrzęsinowej, organizacja VII Zjazdu Forum Uczelni Niepublicznych, przeprowadzenie szkoleń z zakresu Praw i Obowiązków Studenta, przeprowadzanie akcji charytatywnych, spotkanie z konsulem USA, organizacja wigilii samorządowej, współorganizacja Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych, organizacja Juwenaliów oraz udział w licznych szkoleniach.

            Dodatkowym dużym osiągnięciem, jest sukces przewodniczącej Alicji Ciszek, której udało się dostać do Zarządu Forum Uczelni Niepublicznych. Jednak nic nie trwa wiecznie i zawsze nadchodzi smutny czas pożegnań, ale wiadomo też, że zmiany są potrzebne aby coś mogło się rozwijać cały czas do przodu. Z tego powodu na ostatnich wyborach zostały wybrane nowe Władze Samorządu Studenckiego, które prezentują się w następujący sposób. Nowym przewodniczącym Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych został Kamil Rębosz, ówczesny sekretarz oraz wiceprzewodniczący. Pierwszą zmianą jaką postanowił wprowadzić był fakt zmiany ilości osób urzędujących we władzach samorządu, poprzednio zasiadały w nim 3 osoby, aktualnie aż 6. Z tego względu wybrano dwie wiceprzewodniczące oraz trzech sekretarzy. Pierwszą wiceprzewodniczącą została Alicja Ciszek, która wcześniej piastowała stanowisko przewodniczącej. Drugie stanowisko wiceprzewodniczącej objęła Paulina Stępień, która w późniejszym czasie zajmowała stanowisko sekretarza w poprzedniej kadencji samorządu. Stanowisko sekretarza w samorządzie przypadło Sebastianowi Pietrali, który powrócił do samorządu po pewnej przerwie z nowymi pokładami energii. Drugim sekretarzem została Karolina Dubiel, której kadencja na tym stanowisku została wydłużona. Zaś ostatnie stanowisko sekretarza przypadło nowej działaczce Natalii Pabiś.

            Zmiana ilości osób zasiadających we władzach samorządu wynikła z faktu, iż wcześniej każdy wydział na uczelni posiadał swojego przedstawiciela w Prezydium samorządu, które dopiero w swoim wewnętrznym gronie wybierało przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza. W praktyce jednak to rozwiązanie nie do końca się sprawdziło, ponieważ na niektórych wydziałach nie było po prostu chętnych osób do działania, które musiały być brane tylko prowizorycznie, gdy na innym wydziale było kilka chętnych osób do działania z czego tylko jedna mogła. Powrót do poprzedniego systemu jest lepszy o tyle, iż każda chętna osoba do angażowania się w życie uczelniane oraz studenckie może bez większych problemów wejść w organy władz samorządu studenckiego niezależnie od wydziału z jakiego pochodzi.

            Na pewno wszyscy zastanawiają się jak będzie funkcjonować nowo wybrany skład samorządu studenckiego. Na razie tylko możemy życzyć im samych sukcesów i jeszcze lepszych osiągów z roku na rok. Doszły nas też słuchy o organizacji nowego projektu na uczelni przez studentów, który ma promować uczelnie wśród uczniów województwa Świętokrzyskiego i okolic, ale o tym nieco później…

Kamil Rębosz