-->

W dniach 19-20 lutego 2019 roku w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie odbyła się kolejna konferencja zorganizowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości, 

aplikacje2018

podczas której dyrektor Departamentu Zawodów Prawniczych sędzia Iwona Kujawa zaprezentowała wyniki egzaminów wstępnych na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą, przeprowadzonych w dniu 29 września 2018 r.

W konferencji uczestniczyli: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr hab. Marcin Warchoł, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości sędzia Łukasz Piebak, zastępca dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury sędzia Adam Sęk, dziekani wydziałów prawa oraz przedstawiciele samorządów prawniczych.

Od kilkunastu lat egzaminy wstępne na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą organizuje Minister Sprawiedliwości. Pytania przygotowują przedstawiciele samorządów prawniczych, Ministerstwo Sprawiedliwości i przedstawiciele uczelni. Przystępujący do egzaminów na aplikacje obowiązują te same zasady i jednakowy zakres egzaminów w całej Polsce. Egzaminy odbywają się w jednym terminie w cały kraju.

W dniu 29 września 2018 roku do egzaminów na aplikacje przystąpiło 6937 absolwentów wydziałów prawa z 44 uczelni, w tym 18 z uczelni publicznych i 22 z uczelni niepublicznych oraz 4 z uczelni zagranicznych. Egzaminy zdały 3544 osoby, czyli 51,1 proc. kandydatów. Niepokojącym jest, że w dalszym ciągu spada liczba absolwentów zainteresowanych aplikacjami, tylko ok. 41 % absolwentów wydziałów prawa przystępuje do egzaminów. Pozostała część po ukończeniu kierunku prawa szuka swojego miejsca pracy poza samorządami prawniczymi, najczęściej w biznesie.

Dziekani wydziałów prawa do przedstawianych wyników przywiązują dużą wagę, bo to faktycznie jedyny i najbardziej obiektywny ranking wydziałów prawa związany z jakością kształcenia na kierunku prawo. Ocenie poddano absolwentów wszystkich wydziałów prawa, którzy przystąpili do egzaminów na aplikacje prawnicze w 2018 roku, w tym z podziałem na absolwentów którzy ukończyli studia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej oraz z oceną bardzo dobry, dobry i dostateczny.

Wśród dużych uczelni najlepiej wypadli absolwenci Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, spośród których egzamin zdało 85,5 proc. kandydatów. Drugie w kolejności wyniki uzyskali absolwenci Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (74,6%), a następnie absolwenci Uniwersytetu Gdańskiego (72,8%) oraz Uniwersytetu Łódzkiego (72,5%). Poniżej ranking wydziałów prawa największych uczelni w Polsce:

TERAZ

1. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 85,5 proc.

2. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 74,6 proc.

3. Uniwersytet Gdański 72,8 proc.

4. Uniwersytet Łódzki 72,5 proc.

5. Uniwersytet Śląski w Katowicach 70,1 proc.

6. Uniwersytet Warszawski 67,0 proc.

7. Uniwersytet Szczeciński 64,3 proc.

8. Uniwersytet Wrocławski 62,1 proc.

9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie 61,4 proc.

10. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 60,3 proc.

Wśród mniejszych uczelni, absolwenci Wydziału Prawa WSEPiNM zajęli bardzo wysokie drugie miejsce, wyprzedzając absolwentów kilku wydziałów prawa funkcjonujących na uniwersytetach publicznych oraz najbardziej znanych uczelni niepublicznych. Ponad 77 % naszych absolwentów do egzaminów na aplikacje przystępuje na terenie Kielc, pozostali w Krakowie, w Warszawie i w Katowicach. Poniżej ranking wydziałów prawa mniejszych uczelni w Polsce:

 

1. Uniwersytet w Białymstoku 54,6 proc.

2. WSEPiNM im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach 53,8 proc.

3. Uniwersytet Opolski 52,0 proc.

4. Uniwersytet Rzeszowski 48,9 proc.

5. SWPS w Warszawie 44,1 proc.

6. KUL w Stalowej Woli 41,2 proc.

7. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie 40,7 proc.

8. Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 37,7 proc.

9. Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Rzeszowie 35,7 proc.

10. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 33,7 proc.

Jeszcze wyższą zdawalność absolwenci Wydziału Prawa WSEPiNM uzyskali wśród osób, które ukończyły studia na kierunku prawo z końcową oceną na dyplomie „bardzo dobry”. W tej kategorii zdawalność naszych absolwentów wyniosła 83.3% (o 0.7% mniej niż absolwenci Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego). Wśród absolwentów kończących studia z końcową oceną na dyplomie „dobry” zdawalność wyniosła 33.3 %. Wyniki te świadczą o doskonałej jakości kształcenia na Wydziale Prawa WSEPiNM do której to przywiązuje się duże znaczenie. Znaczenie końcowej oceny „bardzo dobry” na dyplomie jest gwarancją wysokiego prawdopodobieństwa zdania egzaminów na aplikacje.

Wyniki te, to efekt właściwie dobranego programu studiów realizowanego na tut. wydziale prawa. Szczególne znaczenia mają bloki przedmiotów przygotowujące do egzaminów na poszczególne aplikacje przewidziane na piątym roku studiów. Istotną rolę w tym zakresie spełnia też kadra wydziału prawa, która obok przygotowania akademickiego w zdecydowanej większości posiada duże doświadczenie zawodowe związane z prowadzonym przedmiotami oraz forma realizacji zajęć praktycznych, w których studenci ćwiczą umiejętność zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce. Ale to przede wszystkim zasługa samych studentów, którzy w procesie samokształcenia potrafią wykazać się inicjatywą w przygotowaniu do egzaminów na aplikacje.

Podsumowując, pragnę pogratulować wszystkim absolwentom tut. wydziału, którzy dostali się na aplikację w 2018 roku, pracownikom naukowym za wzorowe podejście do swoich obowiązków i wszystkim pracownikom administracji, którzy administracyjnie wspierali naszych absolwentów przez pięć lat studiów w uczelni.

Prorektor WSEPiNM

dr Krzysztof Watorek