ZAŁOŻYCIELE

Uczelnia została założona w 1997 r. przez Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej i do 2007 r. nosiła nazwę Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji.

Założyciele uczelni

Założyciele Wyższej Szkoły Ekonomi, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.
Od lewej: mgr Andrzej Mroczek, dr Zdobysław Kuleszyński, mgr Zbigniew Szczepańczyk, dr Tadeusz Dziekan

Uczelnia działa na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr DNS-1-0145-266/TBM/97; w rejestrze uczelni niepaństwowych MEN wpisana jest pod numerem 132.
Organizację i sposób funkcjonowania Uczelni określa Statut zatwierdzony przez Ministra Edukacji Narodowej (numer decyzji - DSW-3-4011-180/T/04).
W zakresie dydaktyki i wychowania, nauki oraz rozwoju kadry naukowej Uczelnią kieruje Rektor. Rektor reprezentuje również Uczelnię na zewnątrz. W sprawach organizacyjnych, finansowych, osobowych i administracyjno-gospodarczych decyduje Kanclerz. Najwyższym organem kolegialnym jest SENAT.
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 9 lipca 2003 roku Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Kielcach otrzymała imię profesora Edwarda Lipińskiego - dowiedz się więcej o Naszym Patronie.
Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 grudnia 2007 r. Uczelnia zmieniła nazwę na Wyższą Szkołę Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego.
Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lipca 2013 r. Uczelnia zmieniła nazwę na Wyższą Szkołę Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego.

 

 

 Władze Uczelni

Rektor dr Tadeusz Dziekan
Rektor
dr Tadeusz Dziekan
Kanclerz mgr Andrzej Mroczek
Kanclerz
mgr Włodzimierz Chłopek
Zdobysław Kuleszynski
Prorektor ds. badań
i współpracy regionalnej
dr Zdobysław Kuleszyński
Krasa Wiktor
Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania
dr Wiktor Krasa
Baratynski Lukasz
Dziekan Wydziału Nauk Medycznych
dr Łukasz Baratyński
M Juszczyk
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
dr n. med. Maciej Juszczyk 
Waldemar Cisowski
Dziekan Wydziału Prawa i Bezpieczeństwa
dr Waldemar Cisowski
Dariusz Palacz
Dyrektor ACKU
dr Dariusz Palacz
 
Dariusz Palacz
Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich i Studentów Niepełnosprawnych
mgr Kamil Rębosz